כניסה

(101ב) נושאי משרה וממשל תאגידי
הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

שאלה:

 101ב.19 חברה מבקשת למנות מנכ"ל במקביל למינויו כנושא משרה בתאגיד בשליטת בעל השליטה בחברה או בתאגיד אחר שאסורה זיקה אליו לפי סעיף 240(ב) לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 ("החוק"). האם בנסיבות שאין חובה לאשר את תנאי כהונתו לפי סעיף 275 לחוק, עצם המינוי המקביל בשני התאגידים יוצר "זיקה" של המנכ"ל לאותו גורם ובכך אינו מאפשר שימוש בסעיף 272(ג1)(3) לחוק? ​

שאלה:

101.ב.18 האם ניתן לחדש או להאריך התקשרות של חברה ציבורית עם המנהל הכללי של החברה לגבי תנאי כהונתו והעסקתו, ללא אישור האסיפה הכללית, לפי תקנה 1ב2(ב) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות בעלי עניין), התש"ס-2000 (להלן: "התקנה"), יותר מפעם אחת?

שאלה:

 101.ב.17 מהו היקף המידע שעל התאגיד לכלול במסגרת הגילוי הנדרש לפי תקנה 26(א)(9) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("התקנות") באשר להשכלתם ועיסוקם של הדירקטורים ב-5 השנים האחרונות?

שאלה:

101.ב.16: כיצד יש להצמיד את הסכומים המפורטים בתוספות לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "התוספות" ו-"התקנות")?

שאלה:

101ב.15 האם תאגיד נדרש לדווח בדיווח מיידי מצבת נושאי משרה בכירה לפי תקנה 34(ה) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות") לצד כל פרסום של דוח עתי?

שאלה:

101ב. 14 האם לעניין סעיף 240(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "סעיף 240(ב)") יש לפרש את המונח "שותפו" לפי הגדרת המונח שותפות בפקודת השותפויות?

שאלה:

101ב. 13 האם יחיד רשאי לכהן כדח"צ בחברה שיש בינה או בין בעלי השליטה בה זיקה לחברה אחרת שבה הוא מכהן כדח"צ, או לבעלי השליטה בה?

שאלה:

101ב.12 דירקטור חיצוני גילה במהלך כהונתו כי לאחר מועד מינויו נוצרו או צפויים להיווצר קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים, אשר אין לו שליטה על קיומם או על סיומם. מרגע שנודע לדירקטור החיצוני כאמור, האם ניתן להכשיר את הקשרים האמורים לפי תקנה 5(ב) לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן - "התקנות"), נוכח התנאי בתקנה 5(ב)(2) לתקנות הקובע שהדירקטור החיצוני "לא ידע ולא יכול היה לדעת" על היווצרותם של הקשרים?

שאלה:

101ב.11 האם קשרים עסקיים או מקצועיים עם מי שאסורה זיקה אליו, אשר נוצרו במהלך כהונה, עשויים להיחשב כקשרים שאינם מהווים זיקה לפי תקנה 5(ב) לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן - "התקנות"), גם כאשר מדובר בקשרים מתמשכים ("דרך כלל")?​

שאלה:

101ב.10 האם במקרה בו ישנם מספר מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני, יכולה חברה לקבוע מנגנון בחירה לפיו במקרה שיאושר כדין יותר ממועמד אחד, ימונה רק המועמד אשר קיבל את מירב הקולות?​

שאלה:

101ב.9 האם ניתן לשנות שכרו של דירקטור חיצוני מכהן לאור ההקלה הנוגעת להפחתת הגמול המזערי לחברות קטנות?​

שאלה:

101ב.8 האם אדם כשיר להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית, במקרה שבו קרובו מכהן כמנכ"ל או כיושב ראש דירקטוריון בחברה אחרת שמקיימת קשרים עסקיים עם החברה הציבורית?

שאלה:

101ב. 7 האם ניתן למנות דירקטור בלתי תלוי ליו"ר דירקטוריון של חברה? (עדכון מיולי 2018)

שאלה:

101ב.6 האם חלה חובה על ועדת התגמול וועדת הביקורת להתכנס אחת לשלושה חודשים, לאור הוראות סעיפים 97 ו- 111(ג) לחוק החברות?

שאלה:

101ב.5 האם חברה רשאית לבטל סיווג של דירקטור כבלתי תלוי אם התגלה כי לא התקיימו התנאים לסיווגו ככזה?

שאלה:

101ב.4 האם חברה רשאית לסווג דירקטור מכהן כדירקטור בלתי תלוי אם התקיימו בו התנאים לסיווגו ככזה, גם ללא אישור של ועדת הביקורת לסיווג וללא גילוי?

שאלה:

101ב.3 האם ניתן לאשר לדירקטור שכר לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, במנגנון האישור הקבוע בתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000 ("תקנות ההקלות"), אף כאשר גמולו עומד בסתירה למדיניות התגמול?

שאלה:

101ב.2 האם דירקטור חיצוני רשאי לוותר על שכרו או על חלק ממנו כאשר החברה מצויה בקשיים פיננסיים?

שאלה:

101ב.1 האם לצורך קביעת דרגתה של חברה בהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, יש לחשב את הונה העצמי של החברה בהתחשב בזכויות זכויות שאינן מקנות שליטה (זכויות מיעוט)?

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים