כניסה

(105) דוחות תקופתיים ורבעוניים ודוח דירקטוריון
 
הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

שאלה:

105-31 שאלה: תאגיד אשר לו מגזר פעילות מתן אשראי חוץ בנקאי המדווח בדיווחיו העתיים -

(1) לצד סיכון האשראי אשר הוא סיכון אינהרנטי לענף האשראי החוץ בנקאי, מהו הגילוי הנדרש בדוחות העתיים בקשר לסיכונים אחרים ואופן ניהולם?

(2) מהו הגילוי הנדרש מהתאגיד בדיווחיו ביחס לאירועים בהם התממש איזה מבין הסיכונים כאמור?​

שאלה:

105.30 שאלה: בגילוי על צבר הזמנות בדוח התקופתי בהתאם לסעיף 15 לתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף  וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה) – התשכ"ט 1969 ("התוספת הראשונה") – האם התאגיד רשאי לכלול הזמנות שלגביהן קיימת ללקוח זכות לביטול ההתקשרות ללא תשלום פיצוי משמעותי?​​

שאלה:

105.29 שאלה: האם חלה חובת עדכון אודות פערים משמעותיים בין אומדנים ותחזיות מהותיים שהונחו בבסיס הערכת שווי שצורפה להצעה פרטית חריגה או לדוח עסקה עם בעל שליטה, לבין התממשותם בפועל?​

שאלה:

 שאלה:105.28 תאגיד כלל בדוחותיו (תקופתיים ורבעוניים) מדדי Non GAAP. האם על התאגיד להציג לצד הגילוי על מדדי Non GAAP גם את ההתאמות בין נתונים אלו לבין המדדים הכספיים הקרובים אליהם שנכללים בדוחות הכספיים?

שאלה:

105.27 שאלה : האם תאגיד מדווח שבשנת 20X1 אינו נחשב לתאגיד קטן כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן בהתאמה: "תקנות הדוחות", "תאגיד קטן" ו-"תאגיד גדול"), והחל מיום 1.1.20X2 נחשב לתאגיד קטן, רשאי ליישם את ההקלות לתאגיד קטן כמפורט בתקנה 5ד לתקנות הדוחות (להלן: "ההקלות") כבר ביחס לדוח התקופתי לשנת 20X1?

שאלה:

105.26 שאלה: במסגרת המבחן המאזני לבחינת הצורך בצירוף הערכת שווי של נכס בחברה כלולה (שדוחותיה צורפו לדיווחי התאגיד המדווח), יש לבדוק את היחס שבין השווי ההוגן של הנכס כשהוא מוכפל בשיעור ההחזקה של התאגיד המדווח בחברה הכלולה ("המונה"), לבין סך הנכסים בדוח על המצב הכספי המאוחד של התאגיד המדווח ("המכנה"). להרחבה, ראה שאלה ותשובה מספר 5 בקובץ השאלות והתשובות הנלווה לעמדה משפטית מספר 105-23 בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי (ראה קישור). האם ניתן לבצע התאמה למכנה בחישוב האמור, במסגרתה תופחת מנכסי התאגיד המדווח היתרה המיוחסת לחברה הכלולה, ויתווסף החלק היחסי בנכסי החברה הכלולה. ​

שאלה:

105.25 שאלה: האם במסגרת הגילוי הניתן לפי תקנה 21(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל–1970 (להלן – "תקנה 21") יש לכלול תגמולים לנושא משרה שהוכרו בדוחות הכספיים גם כאשר קיימת לדירקטוריון סמכות להפחית את היקף התגמול של נושא המשרה?

שאלה:

105.24​ שאלה: תאגיד מדווח מחזיק חברה מוחזקת שגם היא תאגיד מדווח. האם התאגיד רשאי לכלול במסגרת פרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי שלו את הגילוי הנדרש על החברה המוחזקת באמצעות שימוש בהכללה על דרך הפניה לדיווחי החברה המוחזקת?

שאלה:

105.23 שאלה: תאגיד בחר ליישם את הגילוי בתיקון המוצע לתקנות ניירות ערך לעיגון "הנחיית גילוי בנוגע לפעילות נדל"ן להשקעה (להלן - "ההצעה"). בהתאם להצעה, ביחס לנכס המוגדר מהותי מאוד נדרש גילוי אודות שיעור דמי השכירות מפדיון השוכרים, או לחלופין – גילוי אודות הפדיון הממוצע למ"ר. באיזה אופן על התאגיד לחשב נתונים כאמור?

שאלה:

105.22 שאלה: תאגיד מיישם את תקן דיווח כספי בינלאומי 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות (להלן - "IFRS 15") חלף יישום תקן חשבונאות בינלאומי 18 הכנסות (להלן - "IAS 18"). התאגיד בחר ליישם את הגילוי המוצע בהצעה לתיקון תקנות ניירות ערך בנוגע לפעילות בתחום הנדל"ן היזמי (להלן - "ההצעה"):

  1. האם על התאגיד ליישם את מבחני המהותיות על פי ההצעה לפי הוראות  IFRS 15 או לפי הוראות IAS 18?
  2.  אילו נתונים כספיים השוואתיים על פי ההצעה יש לכלול בפרק תיאור עסקי התאגיד?

שאלה:

105.21 שאלה: תאגיד הפועל בתחום ייזום פרויקטים מסוג של התחדשות עירונית (לדוגמה פרויקטים מסוג תמ"א 38 ופינוי בינוי) מיישם את הגילוי המוצע בהצעה לתיקון תקנות ניירות ערך בנוגע לפעילות בתחום הנדל"ן היזמי (להלן - "ההצעה"):

  1. כיצד ראוי ליישם את בדיקת מבחני המהותיות לצורך קביעה מהם הפרויקטים אשר עומדים בהגדרה של פרויקטים מהותיים מאוד?

  2. מהו היקף הגילוי שראוי לכלול בגין פרוייקטים מסוג של התחדשות עירונית? ​

שאלה:

105.20 שאלה: תאגיד מיישם את הגילוי המוצג בהצעה לתיקון תקנות ניירות ערך בנוגע לפעילות בתחום הנדל"ן היזמי. בדיקת מבחני המהותיות העלתה כי לתאגיד יש יותר מחמישה (5) פרויקטים העומדים בהגדרה של פרויקטים מהותיים מאוד. האם על התאגיד לכלול גילוי ביחס לכל הפרויקטים האמורים כפרויקטים מהותיים מאוד?

שאלה:

105.19 שאלה: האם תאגיד כאמור בשאלה 105.17 נדרש לעדכן את המידע על פעילות פיננסית מהותית במסגרת דיווח רבעוני או חצי שנתי?​

שאלה:

105.18 שאלה: האם תאגיד כאמור בשאלה 105.17 לעיל רשאי להציג את המידע על פעילות פיננסית מהותית במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים, תוך הפנייה למיקום זה מפרק תיאור עסקי התאגיד או להיפך?

שאלה:

105.17 שאלה: לתאגיד קיימת פעילות פיננסית מהותית שאינה מדווחת כתחום פעילות ו/או כחלק מתחום פעילות. האם על התאגיד לכלול בדוחותיו התקופתיים גילוי ייחודי בגין פעילות זו, ואם כן באיזה אופן?

שאלה:

105.16 שאלה:  אילו מדדים של הבורסה בתל אביב נחשבים כמדדי מניות מובילים לצורך יישום תקנה 5ג(א)(1)(ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדיווח")? ​

שאלה:

105.15 שאלה: לתאגיד מדווח (להלן - "התאגיד") קיים גירעון בהון החוזר בצירוף תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בהתאם לדוחותיו הכספיים המאוחדים לשנת 2016. יש לציין, כי בדוחות הכספיים הנפרדים של התאגיד לשנת 2016, כמשמעותם בתקנה 9ג לתקנות הדיווח (להלן - "דוחות הסולו"), קיים הון החוזר חיובי ותזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת. בנסיבות אלה, האם על התאגיד לכלול בדוח הדירקטוריון לשנת 2016 גילוי בדבר תזמ"ז חזוי? 

שאלה:

105.14 שאלה: תאגיד מדווח (להלן - "התאגיד"), אשר הנפיק לציבור אגרות חוב, מחזיק בנכס נדל"ן להשקעה בגרמניה (להלן - "נכס הנדל"ן") המוצג בדוחות הכספיים שלו לרבעון השלישי של שנת 2013 לפי שווי הוגן בסך של 360 מיליון ₪. בשל קיומו של אחד מסימני האזהרה שנקבעו בתקנה 10(ב)(14) לתקנות הדיווח, נדרש התאגיד לכלול בדוח הדירקטוריון אשר יצורף לדוחות הרבעון השלישי של שנת 2013, גילוי בדבר תזמ"ז חזוי. האם במסגרת קביעת המקורות הצפויים לתאגיד בתקופת תזרים המזומנים החזוי (תקופה בת שנתיים), יכול התאגיד להניח כי התמורה אותה הוא יקבל בעוד כשנה בעבור נכס הנדל"ן תסתכם בכ-480 מיליון ₪?  

שאלה:

105.13 שאלה: תאגיד מדווח אשר במועד פרסום הדוחות הכספיים שלו לתקופת דיווח מסוימת (בין אם דוח שנתי ובין אם דוח רבעוני), מתלבט בשאלת הצורך בהכללת גילוי תזמ"ז חזוי בדוח הדירקטוריון אשר נכלל בדוחות האמורים, שכן, כחמישה שבועות לפני מועד פרסום הדוחות הכספיים פרע התאגיד את תשלומי הקרן והריבית האחרונים בגין סדרת אגרות חוב יחידה (להלן - "אגרות החוב") שהונפקה על ידו לציבור, כך, שעל אף שנכון לתום תקופת הדיווח הרלבנטית עדיין הוחזקו אגרות חוב שלו על ידי הציבור, במועד פרסום הדוחות הכספיים, אגרות החוב כבר נפרעו במלואן. האם על התאגיד לכלול בדוח הדירקטוריון גילוי תזמ"ז חזוי? 

שאלה:

105.12 שאלה: תאגיד הפועל בתחום הנדל"ן היזמי למגורים, אשר נכון ליום 31 בדצמבר 2013 ולמועד פרסום הדוח התקופתי, תעודות התחייבות (אגרות חוב) שהנפיק מוחזקות על ידי הציבור, מבקש לדעת האם הוא מחויב בפרסום גילוי תזמ"ז חזוי במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת 2013. על פי הדוחות הכספיים של התאגיד (סולו ומאוחד), קיים תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת והון חוזר חיובי המורכב מנכסים שוטפים בסך של 230 מיליון ₪ והתחייבויות שוטפות בסך של 195 מיליון ₪. לתאגיד מחזור תפעולי של 3 שנים ובמסגרת סעיף הנכסים השוטפים כלול מלאי בניינים למכירה בסך של 170 מיליון ₪, מתוכו מלאי בסכום של 120 מיליון ₪ החזוי להיות ממומש לאחר יותר מ- 12 חודשים ממועד הדוח על המצב הכספי (סולו ומאוחד). בנוסף, במסגרת ההתחייבויות השוטפות (סולו ומאוחד) כלולות התחייבויות בסכום של 35 מיליון ₪ שמועד סילוקן יחול לאחר יותר מ-12 חודשים ממועד הדוח על המצב הכספי (סולו ומאוחד). מעבר לאמור, אין לתאגיד נכסים או התחייבויות המסווגים כנכסים או התחייבויות שוטפים אשר צפוי שימומשו או יסולקו לאחר יותר מ-12 חודשים ממועד הדוח על המצב הכספי (סולו ומאוחד).

(א) האם בנסיבות אלה קיים גירעון בהון החוזר ל-12 חודשים כמשמעותו בכללי חשבונאות מקובלים?

(ב) האם בנסיבות אלה נדרש התאגיד לכלול במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת 2013 גילוי תזמ"ז חזוי?

שאלה:

105.11 שאלה: תאגיד מדווח, אשר לא הנפיק לציבור תעודות התחייבות, מבקש לבצע חלוקת דיבידנד אשר אינה מקיימת את מבחן הרווח, וזאת בהתאם להוראות סעיף 303 לחוק החברות. האם התאגיד נדרש לדווח על כך באמצעות דיווח מיידי? ככל וכן, אילו פריטי מידע נדרש התאגיד לכלול במסגרת הדיווח המיידי ובפרט האם נדרש לכלול גילוי תזמ"ז חזוי?7​

שאלה:

105.10 שאלה: מהדוחות הכספיים של תאגיד לרבעון הראשון לשנת 2013, אשר נכון ליום 31 במארס 2013, תעודות התחייבות שלו מוחזקות על ידי הציבור, עולה כי קיים תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת לשנת 2012 ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת לתקופה המצטברת הכוללת את החודשים ינואר-מארס 2013. כמו כן, ידוע כי בשנת 2011 תזרים המזומנים מפעילותו השוטפת של התאגיד היה חיובי (למען הסר ספק, ברבעון הרביעי של שנת 2011 תזרים המזומנים מפעילות שוטפת גם היה חיובי). האם בנסיבות אלה, תזרים המזומנים של התאגיד מפעילות שוטפת עולה כדי תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת כמשמעותו בתקנה 10(ב)(14)(א) לתקנות הדיווח?

שאלה:

105.9 שאלה: מהדוחות הכספיים של תאגיד לרבעון השני לשנת 2013, אשר נכון ליום 30 ביוני 2013, תעודות התחייבות שלו מוחזקות על ידי הציבור, עולה כי קיים תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת לשנת 2012 ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת לתקופה המצטברת הכוללת את החודשים ינואר-יוני 2013. כמו כן, ידוע כי בשנת 2011 תזרים המזומנים מפעילותו השוטפת של התאגיד היה חיובי. האם בנסיבות אלה, תזרים המזומנים של התאגיד מפעילות שוטפת עולה כדי תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת כמשמעותו בתקנה 10(ב)(14)(א) לתקנות הדיווח? ​

שאלה:

105.8 שאלה: בחוות הדעת או דוח הסקירה, של רואה החשבון המבקר של תאגיד אשר אגרות חוב שהונפקו על ידו מוחזקות על ידי הציבור, נכללת הפניית תשומת לב המתייחסת למצבה הפיננסי של חברה מוחזקת מהותית של התאגיד. האם התאגיד נדרש לכלול במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת 2013 גילוי תזמ"ז חזוי?

שאלה:

105.7 שאלה: תאגיד, אשר נכון ליום 31 בדצמבר 2013 ולמועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2013, תעודות התחייבות (אגרות חוב) שהנפיק מוחזקות על ידי הציבור, מבקש לדעת האם הוא מחויב בפרסום גילוי תזמ"ז חזוי במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת 2013. על פי הדוח על המצב הכספי של התאגיד (הן סולו והן מאוחד), קיים גירעון בהון החוזר של התאגיד. על פי הערכת וקביעת דירקטוריון התאגיד, לאחר בדיקה מפורטת שערך, הגירעון בהון החוזר אינו מצביע על בעיית נזילות של התאגיד. האם בנסיבות אלה נדרש פרסום גילוי בדבר תזמ"ז חזוי? ככל ולא, איזה מידע, אם בכלל, נדרש התאגיד לתת בהקשר זה?​

שאלה:

105.6 שאלה: לגבי תאגיד, אשר נכון ליום 31 בדצמבר 2013, תעודות התחייבות שלו מוחזקות על ידי הציבור, מתקיים אחד מסימני האזהרה אשר מפורטים בתקנה 10(ב)(14) לתקנות הדיווח. האם דירקטוריון התאגיד יכול לכלול בדוח הדירקטוריון לשנת 2013 הצהרה ולפיה אין חשש סביר כי התאגיד לא יעמוד בהתחייבויותיו הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן, חלף פרסום גילוי תזמ"ז חזוי?​

שאלה:

105.5 שאלה: בחוות הדעת של רואה החשבון המבקר של תאגיד אשר ליום 31 בדצמבר 2013, אגרות חוב שהונפקו על ידו מוחזקות על ידי הציבור, נכללת הפניית תשומת לב לתכניות הנהלת התאגיד לממש נכסים ולגייס הון בכדי לעמוד בתשלומי קרן וריבית בגין אגרות החוב הצפויים להתבצע בעוד כעשרה חודשים. האם התאגיד נדרש לכלול במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת 2013 גילוי תזמ"ז חזוי?

שאלה:

105.4 שאלה: תאגיד מדווח אשר הנפיק, לפני כשלוש שנים, לציבור, אגרות חוב, השלים בראשית חודש דצמבר 2013 הסדר חוב לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - "חוק החברות"). במסגרת הסדר החוב הונפקו לציבור המחזיקים המקורי, שלא על פי תשקיף, אגרות חוב חדשות אשר נרשמו למסחר בבורסה. יצוין, כי חוות הדעת של רואה החשבון המבקר של התאגיד בגין הדוחות הכספיים של התאגיד לשנת 2013, כוללת הפניית תשומת לב למצבו הפיננסי של התאגיד. האם על התאגיד לכלול במסגרת דוח הדירקטוריון בגין שנת 2013 גילוי תזמ"ז חזוי?

שאלה:

105.3 שאלה: תאגיד מדווח אשר רק מניותיו רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן - "הבורסה"), הנפיק לפני כשנתיים למשקיעים מוסדיים אגרות חוב אשר לא נרשמו למסחר בבורסה. על פי הדוח על המצב הכספי של התאגיד ליום 31 בדצמבר 2013, לתאגיד גירעון בהון העצמי. לאור האמור, האם התאגיד חייב לפרסם גילוי תזמ"ז חזוי במסגרת דוחות 2013 מכוח תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן - "תקנות הדיווח")? 

שאלה:

105.2 שאלה: מהו תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת?​

שאלה:

105.1 שאלה: חברה התקשרה בהסכם הלוואה מהותי עם מלווה לפיו היא נדרשת לעמוד באמות מידה פיננסיות שונות. על פי ההסכם בחינת עמידת החברה באמות המידה תתבצע על בסיס חצי שנתי. האם חלה על החברה לפרסם תחשיב המתייחס למידת עמידתה באמות המידה מידי רבעון?

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים