כניסה

(103) תשקיפים
 
הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

שאלה:

103-34 האם תאגיד ידרש ליישם את החריג הקבוע בפרט 1(א1) לתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה),  התשכ"ט- 1969 ("התוספת"), ובאיזה נסיבות?​

שאלה:

103.33 האם בהצעה ראשונה לציבור (IPO) תאגיד צריך לבחון את שאלת היותו "תאגיד קטן", ובפרט לעניין שאלת עמידתו בתנאי ההון העצמי לעניין הגדרתו כתאגיד קטן (הון עצמי הנמוך מ-300 מיליון ₪), על בסיס הדוח העיתי שאמור להיות מצורף  לתשקיף בהתאם לאמור בתקנה 56 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט-1969 ("תקנות פרטי תשקיף")?

שאלה:

103.31 האם במסגרת הגילוי בתשקיף על קיומן של התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים שניתנו בהתאם לתקנה 4 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("תקנות אופן ההצעה") יש לכלול גם פרטים על טיב הקשר בין נותן ההתחייבות המוקדמת לבין גופים בעלי זיקה להנפקה (כגון, התאגיד, בעלי עניין בתאגיד וכל גורם נוסף שזכאי לתמורה בקשר עם הליך ההנפקה ובהם - חתם, מפיץ, יועץ הנפקה וכו') ועל סוג המשקיע בהתאם לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך?​

שאלה:

103.30 האם יש חובה לכלול בתשקיף/דוח הצעת מדף של תאגיד מדווח עבודות אנליזה המבוצעות על ידי תאגיד מסקר הקשור לחתם או למפיץ בהתאם לכללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (קבלת טובת הנאה בעבור עבודת ניתוח), התש"ף 2020?  

שאלה:

103.29 האם יש לתת גילוי בתשקיף לעמלות בשיקול דעת?

שאלה:

103.28 האם בהצעה לא אחידה יש לתת גילוי על זהות המפיצים?

שאלה:

103.27 האם מלבד המשקיעים המוסדיים (כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז- 2007 – "תקנות אופן ההצעה") שזכאים להשתתף בחלק של ההצעה הלא אחידה, רשאי גם החתם להשתתף ברכישה בדרך של הצעה לא אחידה?

שאלה:

103.26 האם יש לחשב את שיעור ההתחייבות החיתומית המינימאלית (25%) הנדרש כתנאי לביצוע הצעה לא אחידה מתוך הסך הכולל של ניירות הערך המוצעים לפי התשקיף?

שאלה:

103.25 האם מציע או חתם רשאי לקבל התחייבויות מוקדמות בהצעה לא אחידה?

שאלה:

103.24א באילו מקרים אפשר להשתמש במנגנון המתואר בשו"ת 103-24?​

שאלה:

 103.24 תאגיד מתכוון לפרסם דוח הצעת מדף במסגרתו ינפיק תעודות התחייבות שיגובו בבטוחות באופן הבא – בשלב הראשון, במועד ההנפקה, כספי תמורת ההנפקה יופקדו בחשבון נאמנות שישועבד לטובת המחזיקים/הנאמן (להלן - "השעבוד הזמני"). בשלב השני, התאגיד מתכוון להחליף את השעבוד הזמני בשעבוד קבוע - שעבוד של נכסים אחרים כדוגמת נכסי נדל"ן (להלן - "שעבוד קבוע").

  1. האם במקרה כאמור התאגיד נדרש לקבל היתר לדוח הצעת מדף?

  2. מהו הגילוי שנדרש בדוח הצעת המדף על השעבוד הזמני ועל השעבוד הקבוע? 

  3. האם במקרה בו תאגיד מתחייב ליצור שעבוד עתידי לטובת המחזיקים אולם במועד ההנפקה טרם נרשם שעבוד כאמור לאור מגבלות שאינן מאפשרות את רישומו (כך למשל, התחייבות ליצור שעבוד על חשבון עודפים מקום בו טרם ניתן היתר בניה/ טרם נחתם הסכם ליווי עם הבנק), הוא יידרש להגיש בקשת היתר לדוח הצעת המדף?

שאלה:

103.23 האם ניתן לקבוע כי מועד הקיבול בהצעת רכש של אגרות חוב שאינן ניתנות להמרות למניות ותמורתה במזומן, יהיה בחלוף יום עסקים אחד ממועד פרסום ההצעה?

שאלה:

103.22 בהמשך לשו"ת 103.21 - האם קיימות נסיבות בהן התקשרות של תאגיד עם מתווך המוסר לתאגיד פרטי קשר של לקוחותיו בתמורה לתשלום לא תהווה "הפצה" ועל כן תהיה מותרת גם לגורם שאינו עומד בהגדרת מפיץ, כהגדרת המונחים "הפצה" ו"מפיץ" בחוק ניירות ערך ותקנותיו ("החוק")?​

שאלה:

103.21: האם תאגיד המבקש להציע את ניירות הערך שלו לציבור על פי תשקיף (להלן: "התאגיד"), יכול להתקשר עם גורם, שאינו מפיץ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך (להלן: "המתווך"), כדי שהמתווך יעניין משקיעים פוטנציאליים בניירות הערך של התאגיד או יפנה למשקיעים פוטנציאליים ויבקש מהם להעביר לתאגיד את פרטי הקשר שלהם בתמורה לתגמול? ​

שאלה:

103.20 תקנה 63 לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט-1969, קובעת כי יש לציין בתשקיף, בין היתר, את שיעור דמי העמילות שהמנפיק שילם או התחייב לשלם ואת הסכום המשוער של כל ההוצאות האחרות הקשורות בהצעת ניירות הערך והנפקתם.

  1. לאילו הוצאות יש להתייחס במסגרת הגילוי כאמור?

  2. האם תאגיד רשאי ליתן גילוי בדבר הסכום המשוער של כל ההוצאות הקשורות בהצעת ניירות הערך והנפקתם רק בהודעה המשלימה (מבלי ליתן גילוי כאמור בתשקיף להשלמה)?  

  3. באיזה פרק בתשקיף יש לכלול את הגילוי האמור?​

שאלה:

103.19: במסגרת הצעה ראשונה לציבור, הכוללת הליך של הצעת מכר על ידי בעלי השליטה ו/או בעלי עניין אחרים, נקבע כי התאגיד יישא במלוא הוצאות ההנפקה. באיזה אופן יש לכלול את הגילוי בדבר השתת עלויות הצעת המכר על התאגיד?

שאלה:

103.18: תאגיד המציע לציבור תעודות התחייבות מעוניין לצרף למסמך ההצעה לציבור את מסמכי השעבוד בקשר עם הנכסים שבכוונתו לשעבד לטובת מחזיקי תעודות ההתחייבות.

  1. האם התאגיד רשאי לכלול את מסמכי השעבוד בשפה שאינה עברית?
  2. האם התאגיד נדרש לתת גילוי במסגרת מסמך ההצעה לציבור בדבר עיקרי העניינים המהותיים המפורטים במסמכי השעבוד?

 

שאלה:

103.17​: האם תאגיד רשאי להציג למשקיעים, אנליסטים וכיו"ב, מידע אודות פעילות החברה, לרבות בדרך של מצגת, עובר לביצוע הנפקת ניירות ערך של החברה לציבור? האם הצגת מידע כאמור אפשרית גם בתאגיד המציע ניירות ערך לראשונה לציבור (IPO?

שאלה:

103.16: בהתאם לנוסח העדכני של סדרי הטיפול בתשקיפים, מועד חתימתם של המסמכים השונים המצורפים לנוסח הסופי של תשקיף (ת-009) צריך להיות שלושה ימים, לכל היותר, לפני מועד קבלת ההיתר. האם לצורך מניין הימים ניתן להתייחס לימי מסחר? 

שאלה:
103.15: האם מיזוג הכולל הצעה להחלפת ניירות ערך (להלן – הליך החלפת ניירות ערך) מצריך קבלת היתר לדוח הצעת מדף? מה המועד בו יש לפרסם את דוח הצעת המדף?

שאלה:

103.14:  באילו מקרים נדרש מנפיק ליישם את הוראות תקנה 51 לתקנות פרטי תשקיף?​

שאלה:

103.13: האם תאגיד שהנפיק תעודות התחייבות שאינן המירות למניות, רשאי להציע הצעת רכש חליפין לתעודות התחייבות אלה, בדרך של מכרז על יחס ההחלפה?​

שאלה:

 103.12: האם נדרש אישור דירקטוריון לטיוטת דוח הצעת מדף טרם פרסומה לציבור?​

שאלה:

103.11: מהו מועד הקיבול האחרון במקרה של הצעת רכש חליפין של תעודות התחייבות (לא המירות)?

שאלה:

103.10: האם מכח תקנה 26(ד) לתקנות פרטי תשקיף יש לפרט בתשקיף הסדרים מתקנון החברה (שלא על דרך ההפניה), גם אם אלו אינם מתנים על ההסדרים המפורטים בחוק החברות?  

שאלה:

103.9: האם תאגיד יכול להציע ניירות ערך על-פי תשקיף לשני ניצעים בלבד, בדרך של הצעה לא אחידה?

שאלה:

103.8: האם ניתן לבצע שינויים בנוסח שטר נאמנות שצורף לתשקיף חסר (לגביו תפורסם הודעה משלימה) ושקיבל את היתר הרשות? ככל שכן, כיצד יבוצע התיקון?

שאלה:

103.7: באלו מקרים תאגיד נדרש לצרף דוח כספי עוקב לתשקיף טרם קבלת היתר הרשות?

שאלה:

103.6: תאגיד פרסם דוח הצעת מדף וטרם סיום התקופה להגשת הזמנות מפרסם התאגיד דוח כספי עדכני. האם על התאגיד לפרסם דוח הצעת מדף מתוקן/משלים, הכולל גם את הדוחות הכספיים העדכניים? ככל שכן, האם נדרשת חתימה מחדש על דוח הצעת המדף?​

שאלה:

103.5: האם המועד האחרון להגשת הזמנות (המכרז לציבור) יכול להתקיים לאחר מועד פקיעת תוקף תשקיף המדף?

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים