כניסה

ATM - הצעה תוך כדי המסחר בבורסה
 
הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

שאלה:

110.13 האם ניירות ערך שנסחרים בבורסה מחוץ לישראל נחשבים כ"נכסים נזילים" לצורך הגדרת לקוח כשיר לפי פרט (12) לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך? ​

שאלה:

110.12  כיצד תחושב ותשולם האגרה בגין הנפקת ניירות הערך במסגרת ה-ATM? ​

שאלה:

110.11 האם ניתן לבצע "עסקה תואמת" במסגרת מנגנון ATM ? ​

שאלה:

110.10 האם ניתן להציע ניירות ערך לציבור בדרכים אחרות במקביל לתכנית ATM? האם ניתן לבצע הליכי שיווק להצעות אלה (Road Show)?​

שאלה:

110.9 מהן חובות הגילוי החלות על תאגיד בנוגע לשימוש בתכנית ATM? ​

שאלה:

110.8 האם נדרש לפרסם דוח הצעת מדף נפרד לתכנית ATM או שאפשר להשתמש בדוח הצעת מדף הן לצורך ATM והן לצורך הצעת ניירות ערך על-פי אחד ממנגנוני ההצעה האחרים (למשל פרסום דוח הצעת מדף שישמש הן לתכנית ATM והן להנפקת אג"ח בהצעה אחידה).​

שאלה:

110.7 האם נדרש לתקן את תשקיף המדף על מנת לעשות שימוש בתכנית ATM?

שאלה:

110.6 האם נדרש לפרסם דוח הצעת מדף לפני כל פקודת מכירה של ניירות ערך בבורסה על-פי מנגנון ATM?​

שאלה:

110.5 מהו פרק הזמן הנדרש בין פרסום דוח הצעת מדף בו עוגנה תכנית ATM לבין מתן הפקודה הראשונה למכירת ניירות ערך בבורסה מכח התכנית?​

שאלה:
110.4 מהי התקופה המקסימאלית לתכנית ATM?

שאלה:

110.3 האם ניתן להציע באמצעות מנגנון ATM ניירות ערך חדשים טרם רישומם במסלקת הבורסה?

שאלה:
110.2 האם ניתן להציע באמצעות מנגנון ATM, מניות או תעודות התחייבות, סמוך מיד לאחר הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של ניירות הערך מן הסוג המוצע?

שאלה:

110.1 אילו סוגי ניירות ערך ניתן להציע באמצעות מנגנון ATM?

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים