כניסה

(102) הצעות רכש ומיזוגים
הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

שאלה
102.4 האם ניתן לקבוע כי מועד הקיבול בהצעת רכש של אגרות חוב שאינן ניתנות להמרות למניות ותמורתה במזומן, יהיה בחלוף יום עסקים אחד ממועד פרסום ההצעה? ​

שאלה

102.3: האם דרישת הגילוי בתקנה 13(ג) לתקנות הצעת ניירות ערך (הצעת רכש) תש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הצעת רכש") שעניינה גילוי, למיטב ידיעת המציע, אודות קשרים עסקיים או משפחתיים, שאינם זניחים, בין המציע ובעלי ענין בו לבין בעלי ניירות ערך בחברת המטרה, חלה ביחס לכל בעלי העניין במציע או רק ביחס לבעל השליטה במציע?

שאלה

102.2: האם תאגיד שהנפיק תעודות התחייבות שאינן המירות למניות, רשאי להציע הצעת רכש חליפין לתעודות התחייבות אלה, בדרך של מכרז על יחס ההחלפה?​

שאלה

102.1: האם מציע הכולל במפרט הצעת הרכש התייחסות לתוצאות או מסקנות העולות מהערכת שווי עליה נסמכת ההצעה, נדרש לכלול במפרט גם את הנחות עליהן הסתמך מעריך השווי?

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים