כניסה

פניות מקדמיות

נוהל פניה מקדמית למחלקת תאגידים ​ ​ ​​ ​

הפניה תוגש באמצעות מערכת המגנ"א, על גבי טופס שעניינו "התכתבות עם רשות ניירות ערך" - ד-206

​ ​ ​ ​​ ​ פניות מקדמיות
נושא הפניהמועד הפרסוםסוגיהפנית החברה ותשובת הסגל
החזקת אמצעי שליטה בחברות דירוג​פברואר 2016​נסיבות בהן תתאפשר המשך החזקת מניות בחברת דירוג על-ידי גופים הכלולים בסעיף 19(ב) לחוק הדירוג.​

פניית החברה

תשובת הסגל

ניגוד עניינים של משתתף בהליך דירוג​יולי 2015​האם עובדי חברת דירוג רשאים להחזיק בתעודות סל לפי סעיף 18(ב)(2) לחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי.פניית החברה

תשובת הסגל

תחולת חוק הדירוג

אפריל 2015​

האם הוראות חוק הדירוג יחולו על שירותי דירוג הנערכים על ידי גורם חיצוני לחברה ושאינם מפורסמים לציבור

פניית החברה

תשובת הסגל

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים