כניסה

שאלות ותשובות בנושא חשבון קורספונדנט וחשבון במערכת סגורה
הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

שאלה:

5.7 האם מורשה החתימה (כהגדרת מונח זה בצו) בחשבון במערכת סגורה נדרש להיות מורשה חתימה גם בחשבון המקור?

שאלה:

5.6 אילו מסמכים נדרש חש"ב לקבל ביחס למורשה החתימה בחשבון במערכת סגורה?

שאלה:
5.5 האם ניתן לקבל מבעל החשבון אישור על ניהול חשבון, שהנפיק לו הבנק, על מנת לענות על דרישת סעיף 1(א) להוראת יו"ר רשות ניירות ערך ( להלן: "הרשות") מיום 26 בנובמבר 2015 (להלן: "ההוראה")?

שאלה:
5.4

האם דרכי האימות שנקבעו בהוראת יו"ר רשות ניירות ערך ( להלן: "הרשות") מיום 26 בנובמבר 2015 (להלן: "ההוראה"), מחליפות את חובות חבר הבורסה לאימות פרטים ודרישת מסמכים לפי סעיף 4 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברי בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2010 (להלן: "הצו")?

שאלה:
5.3 האם במסלולים החדשים, שהוספו לסעיף 8 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברי בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2010 (להלן: "הצו"), רשאי לקוח של חבר הבורסה שאינו בנק (להלן: "חש"ב")  לשעבד לטובת גורם שלישי את הכספים, ניירות הערך או הנכסים הפיננסים?

שאלה:
5.2 לאור תיקון צו איסור הלבנת הון החל על חברי בורסה שאינם בנקים לגבי פתיחת חשבון במערכת סגורה, האם בפתיחת חשבון במערכת סגורה רשאי חבר הבורסה לבצע גם את הליך הכרת בעל חשבון לפי סעיף 2 לצו, שלא פנים אל פנים?

שאלה:
5.1 איזה אישור יש לקבל מאת האחראי למילוי חובות התאגיד לעניין פתיחת חשבון קורספונדנט?

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות