כניסה

זירות הסוחר

מחלקת הפיקוח על הבורסה וזירות הסוחר פועלת להסדרה ולפיקוח של זירות סוחר לחשבונן העצמי.

זירת סוחר הינה (1) מערכת ממוחשבת שבאמצעותה קונה אדם מלקוחותיו, לחשבונו העצמי, מכשירים פיננסיים או מוכר  ללקוחותיו, מחשבונו העצמי, מכשירים פיננסים, באופן מאורגן, תדיר ושיטתי, למעט מערכת שבה כל המכשירים הפיננסיים שנקנים או שנמכרים הם מכשירים פיננסיים שתנאיהם נקבעו במשא ומתן ישיר בין הצדדים לעסקה. (2) מערכת ממוחשבת המעמידה ללקוח אפשרות לסחור באמצעות מערכת כאמור בפסקה (1).

באוגוסט 2014 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ד – 2014 , המשלימות את תיקון 42 לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968 (להלן: "החוק"), אשר אושר בכנסת בשנת 2010.

סעיף 44יג(א) לחוק קובע כי לא ינהל אדם זירת סוחר אלא ברישיון מאת הרשות ובהתאם לתנאי הרישיון.

בספטמבר 2016 החליטה הרשות על הענקת רישיונות ראשונים, וכן קבעה כי רישיון זה יכלול תנאים בנוגע לסוגי המכשירים הפיננסים בהם ניתן לסחור בזירות.

לדיווחי החברות באתר המגנא , לחץ כאן.

לרשימת החברות שקיבלו רישיון להפעלת זירות  - לחצו כאן.

הבהרה לגבי מסחר באופציות בינאריות

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים