כניסה

רישוי, היתר שליטה וסרטיפיקט
בקשת רישיון לנותן שירותי מידע פיננסי - תהליך הרישוי
​להלן שלבי הליך הרישוי לנותן שירותי מידע פיננסי

1.רישום למגנ"א ויעל

לצורך דיווח לרשות וקבלת מסרים מהרשות נדרש גוף המבקש רישיון  להסדיר את השימוש במערכת המגנ"א ומערכת יעל

א.מערכת מגנ"א היא מערכת מידע לקליטת מכלול הדיווחים הנדרשים ממבקשי ובעלי הרישוי.מערכת יעל מאפשרת לעובדי הרשות לשלוח מסרים חתומים אלקטרונית לתיבת דואר של החברה במערכת, וזאת בדרך מאובטחת ומתועדת.לחץ למידע בנוגע להכנות נדרשות לצורך עבודה עם המגנ"א

ב.נציגי החברה המורשים יכולים לגשת לתיבה במערכת יעל למשיכת המידע. 
לחץ למידע בנוגע להכנות נדרשות לצורך עבודה עם מערכת יעל

2. הגשת בקשת רישיון מלאה

מבקש רישיון נדרש להגיש בקשת רישיון מלאה, לרבות צירוף המידע הנדרש בהתאם להוראה למבקשי רישיון.

א.יש להגיש את בקשת הרישיון באמצעות מערכת המגנ"א כאמור, באמצעות דיווח טפסי מגנ"א י011: התכתבות כללית עם רשות ניירות ערך.  

להלן קישור לאתר טופס לצורך שימוש בקובץ -לחץ כאן  . אתר טופס נפתח רק בדפדפן Explorer. 

ב. לכל טופס מגנ"א י011 כאמור יצורפו צרופות המכילות מידע הנדרש בעל פי ההוראה למבקשי רישיון, כפי שמפורט בהסברים על אופן דיווח בקשה ומיפוי טפסי הדיווח  -  לחץ כאן. 

נבהיר כי מידע בנוגע למבקשי היתר שליטה נכללים בטפסים אלו.

הגשת בקשה מלאה ותקינה מהווה תנאי מקדים לבדיקת הבקשה. 

3.  תשלום אגרת רישוי

גוף מבקש נדרש לשלם אגרת בקשת רישיון יבוצע באמצעות שובר אשר יונפק על ידי חשבות רשות ניירות ערך לאחר השלמת הרישום למערכות המגנ"א והיעל.

תשלום אגרה הוא תנאי מקדים לבדיקת הבקשה.

4.  הנפקת סרטיפקט (תעודה דיגיטלית) לטסט

גוף אשר הגיש בקשה לקבלת רישיון והיתר שליטה ובקשתו טרם נענתה, יוכל להגיש בקשה לקבלת סרטיפיקט (תעודה דיגיטלית) לסביבת הטסט לאחר קבלת אישור בכתב כי הוא עומד בתנאים שנקבעו לכך בהוראה למבקשי ובעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי. הגשה תעשה באמצעות טפסי מגנא י100 לתעודה מסוג QWAC ולתעודה מסוג QSEAL לסביבת בדיקות.

5. החלטה על רישיון והיתר שליטה

בהתאם למידע שמועבר על ידי הגוף, בוחן סגל הרשות את עמידת החברה בדרישות החוק בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק. בהתאם לכך מובא להחלטת הרשות החלטה בדבר מתן רישיון ומתן היתר שליטה. סגל הרשות עשוי לבקש מידע משלים או הבהרות עלפי סמכות בחוק.

6. סרטיפקט (תעודה דיגיטלית) לייצור

גוף אשר העונק לו רישיון רשאי להגיש בקשה באמצעות טפסי מגנא י100 לתעודה מסוג QWAC ולתעודה מסוג QSEAL לסביבת לייצור.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים