כניסה

זכאות להתאמה בבחינות

מי זכאי להתאמה בבחינות?

רשות ניירות ערך מאפשרת לנבחנים שהינם עולים חדשים ולנבחנים בעלי לקויות למידה, לקויות ראיה או מגבלות פיזיות אחרות, להגיש בקשה לקבל התאמות מיוחדות במהלך בחינות הרישוי.

נבחן אשר יימצא זכאי לתוספת זמן יקבל תוספת זמן של 40 דקות.

מקרים בהם ניתנות התאמות בבחינות ואישורים נדרשים

1. נבחנים שעלו לארץ לאחר גיל 10 זכאים לתוספת זמן לכל בחינה ורשאים להשתמש במילון עברי-לועזי.

על מנת לקבל התאמות אלו, יש לשלוח צילום של תעודת עולה המעידה על מועד העלייה ארצה וכן צילום תעודת הזהות.

2. בני מיעוטים אשר לימודיהם התיכוניים לא היו בשפה העברית זכאים לתוספת זמן לכל בחינה ורשאים להשתמש במילון עברי-ערבי.

על מנת לקבל תוספת זו, יש לשלוח אישור מתאים מביה"ס התיכון בו למדו וכן צילום תעודת הזהות.

3. לקויי למידה יהיו זכאים לתוספת זמן.

על מנת לקבל תוספת זו, יש לשלוח אישור העומד בקריטריונים שהוגדרו בחוזר מס' 40/2010 של משרד הבריאות לעניין אמות מידה לאבחון הפרעת קשב וריכוז (ADHD) בילדים מתבגרים ומבוגרים. לצפייה בקריטריונים לחץ כאן.

4. לקויי ראיה יהיו זכאים להתאמות בהתאם לנסיבות.

על מנת לקבל את ההתאמות, יש לשלוח אבחון מומחה או תעודת עיוור ולציין את ההתאמות המבוקשות.

5. בעלי מוגבלות פיזית יהיו זכאים להתאמות בהתאם לנסיבות.

     על מנת לקבל את ההתאמות, יש לשלוח אבחון רופא מומחה בהתאם לבעיה שאובחנה ולציין את ההתאמות המבוקשות.

תוקף האבחון

1. לקויות למידה - יוכר אבחון שבוצע לאחר גיל 18. אם האבחון בוצע לפני גיל 18, הוא  יוכר אם בוצע לכל המוקדם שש שנים לפני מועד הגשת הבקשה.

2. לקויות ראיה –

א. יוכר אבחון שבוצע לכל המוקדם שישה חודשים לפני מועד הגשת הבקשה.

ב. תעודת עיוור תקפה החל ממועד קבלת התעודה.

3.    מגבלות פיזיות -

א. יוכר אבחון של רופא מומחה שבוצע לכל המוקדם שלושה חודשים לפני הגשת הבקשה.

ב.  האבחון יכלול הסבר מפורט בדבר ההשפעות שיש למגבלות הפיזיות על תפקודו של המטופל בעת הבחינה.

ג.  אם המגבלה היא כרונית, האבחון אינו צריך להיות עדכני, אך עליו לכלול התייחסות לעובדה שהמגבלה כרונית ושהשפעותיה קבועות.

 הליך הגשת הבקשה והטיפול בפנייה

יש לשלוח את הבקשה והאישורים באמצעות אתר הבחינות. טופס להגשת בקשה לתנאים מיוחדים נמצא באזור האישי, תחת לשונית "בקשות וטפסים."

את הבקשות יש להגיש לא יאוחר משבועיים ימים לפני הבחינה. בקשות לאחר מועד זה לא תטופלנה.

 שימוש במתורגמן

נבחן המעוניין בשרותי מתורגמן יפנה בבקשה באמצעות לשונית "צור קשר" באתר הבחינות. לא יאוחר מ- 30 יום לפני הבחינה.

המתורגמן ייבחר על ידי הרשות וימומן על-ידי הנבחן.

המתורגמן יקרא בפני המועמד את שאלות הבחינה בשפה שתידרש.

לרשות ולחברת מח 10 אין חלק בתרגום הבחינה והן אינן אחראיות לדיוק התרגום.

עלות עבודת התרגום תיקבע ע"י המתורגמן ותשולם לו על-ידי הנבחן במישרין לפני הבחינה.

ניתן לחלוק מתורגמן אחד לקבוצה של נבחנים.

למען הסר ספק, הסתייעות במתורגמן אינה גורעת מתוספת הזמן של 40 דקות לה זכאי הנבחן או מזכותו לעשות שימוש במילון עברי-לועזי.

במועדי הבחינות המפורסמים באתר הרשות יבחנו גם נבחנים בעלי זכאות למתן התאמה זו או אחרת.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות