כניסה

הודעה בדבר עדכון הליך פרסום בחינות הרישוי

החל ממועד בחינות חורף 2017, אשר הבחינה הראשונה במסגרתו תיערך ביום 2.11.2017, לא יתאפשר לנבחנים לקחת עמם את מחברות הבחינה. שאלות הבחינה תפורסמנה במלואן באתר רשות ניירות ערך, וזאת תוך שלושה ימי עבודה לאחר יום הבחינה. 

פתרון הבחינה יפורסם באתר הרשות לאחר השלמת הליך בדיקתה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים