כניסה

מידע על רישום לבחינות הרישוי

לפרטים נוספים על אודות הנושאים המפורטים לרבות הליך הרישום והזימון לבחינות, ציוני הבחינות, הארכות זמן בהתאם לאישורים וערעורים – ראה באתר  הבחינות. (קישור לאתר הבחינות)

רישום לבחינות

ההרשמה לבחינות תתבצע באמצעות אתר האינטרנט של הרשות בטופס מקוון פ001 ("רישום לבחינות ייעוץ השקעות / שיווק השקעות / ניהול תיקים ובקשה לפטור מבחינות" (דרך טופס מקוון פ011 ). עם סיום מילוי הטופס ושליחתו, תתבצע העברה אוטומטית לאתר התשלומים הממשלתי על מנת להשלים את ההרשמה ולשלם עבור אגרת הבחינות באמצעות כרטיס אשראי.

תקופת ההרשמה

הבחינות בכל הנושאים נערכות פעמיים בשנה: מועד קיץ הנערך בדרך כלל בחודשים מאי-יולי, ומועד חורף  הנערך בדרך כלל בחודשים נובמבר-דצמבר. מועדי הבחינות מתפרסמים ברשומות, באתר הרשות, בשני עיתונים יומיים, ובמענה הקולי של מדור הרישוי במחלקת השקעות.

מועד סגירת ההרשמה מתפרסם במסגרת ההודעה על מועדי הבחינות. יש להירשם לכל הבחינות, לכל המאוחר, עד למועד זה. יצוין כי ישנו מועד רישום סופי לבחינות היסוד (כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, ודיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית) ומועד רישום סופי לבחינה מקצועית א' ולבחינה מקצועית ב'. אין הרשמה מאוחרת לבחינות. פניות שתגענה לאחר מועד הסגירה לא תטופלנה. אנו ממליצים להירשם לבחינות בתקופת ההרשמה ולא לחכות למועד האחרון לרישום.

תנאי ההרשמה

1. הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית הינה בחינת חובה ולא ניתן לקבל ממנה פטור. הסיבה לכך היא שהבחינה עוסקת בלב ליבו של העיסוק המקצועי ובהוראות הדין הישראלי.

2. ניתן להיבחן בכל אחת מבחינות היסוד (סטטיסטיקה ומימון/כלכלה / חשבונאות/ דיני ני"ע ואתיקה מקצועית) ללא תנאים מוקדמים. אין חשיבות לסדר ההרשמה לבחינות אלו.

3. תנאי להשתתפות בבחינות המקצועיות (מקצועית א' ומקצועית ב') הינו מעבר הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, וכן מעבר שאר שלוש בחינות היסוד או קבלת פטור מהן. על מנת להקל על הנבחנים, ניתן להירשם לכל הבחינות באותו מועד, או להירשם לבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית וכן לבחינות המקצועיות, ובמקביל להגיש בקשה לפטור משלוש בחינות היסוד (לצפייה במידע על פטורים מבחינות לחץ כאן

דחיית הרשמה לבחינות וביטול רישום לבחינות

1. דחיית רישום לבחינות תתאפשר רק במקרים בהם נבחן נרשם באותו מועד הן לבחינות היסוד והן לבחינות המקצועיות, ולא עבר אחת או יותר מבחינות היסוד. במקרים אלו, מועד הרשמתו של הנבחן לבחינה המקצועית ידחה אוטומטית למועד בחינה עתידי לפי בחירתו.

2. דחיית מועד על ידי הרשות משמעה שעומדת לזכות הנבחן אפשרות להירשם לבחינה זו במועד עתידי לפי בחירתו וללא תשלום נוסף. חידוש ההרשמה לא מתבצע באופן אוטומטי ועל מנת לממש זכות זו על הנבחן למלא את טופס מקוון פ017 ("חידוש הרשמה לאחר דחיית מועד בחינה על ידי הרשות" -).

3. חידוש רישום לבחינה בעקבות דחיית רישום ממועד קודם יתבצע אך ורק בתקופת ההרשמה לבחינות. כלומר, טופס פ017 שישלח לאחר סגירת ההרשמה לא ייקלט במערכת וההרשמה המחודשת לא תאושר.

4. ביטול רישום לבחינות ובקשה לקבלת החזר אגרת בחינה, חלקי או מלא, למבקש שנרשם תיבחן בהתאם לכללים להחזר אגרת בחינה שקבעה הרשות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים