כניסה

מידע על רישום לבחינות הרישוי

לפרטים נוספים אודות הנושאים המפורטים להלן, לרבות הליך הרישום והזימון לבחינות, ציוני הבחינות, הארכות זמן בהתאם לאישורים וערעורים –

ראה באתר "מח 10".

רישום לבחינות

ההרשמה לבחינות תתבצע באמצעות אתר האינטרנט של הרשות באמצעות טופס מקוון פ011 (רישום לבחינות, בקשת פטור מבחינות, ערעור על בחינות וחידוש הרשמה לבחינה) עם סיום מילוי הטופס ושליחתו תתבצע העברה אוטומטית לאתר התשלומים הממשלתי על מנת להשלים את ההרשמה ולשלם עבור אגרת הבחינות באמצעות כרטיס אשראי.

תקופת ההרשמה

הבחינות בכל הנושאים נערכות פעמיים בשנה, בדרך כלל בחודשים מאי-יוני ונובמבר-דצמבר. מועדי הבחינות מתפרסמים ברשומות, באתר הרשות, בשני עיתונים יומיים, ובמענה הקולי של מדור הרישוי במחלקת השקעות בתחילת כל שנה קלנדרית.

ההרשמה לכל הבחינות מסתיימת כ-21 יום לפני מועד הבחינה הראשונה שבמחזור הבחינות הקרוב. מועד סגירה זה מתפרסם במודעה. יש להירשם לכל הבחינות, לכל המאוחר, עד למועד זה. אין הרשמה מאוחרת לבחינות. פניות שתגענה לאחר מועד הסגירה  לא תטופלנה.

תנאי ההרשמה

1. הבחינה בדיני ני"ע ואתיקה מקצועית הינה בחינת חובה ולא ניתן לקבל ממנה פטור. הסיבה לכך היא שהבחינה עוסקת בלב ליבו של העיסוק המקצועי ובהוראות הדין הישראלי.

2. בעבר ניתן היה לקבל פטור רק מחלק הבחינה בדיני ני"ע, מתוך הבחינה השלמה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית. לאור האמור, על פי הדין הנוהג כיום וכל עוד לא תוקן הדין בנושא זה, יתאפשר רק למי שקיבל את הפטור האמור לגשת לחלק הבחינה באתיקה מקצועית בלבד. מי שבעבר ניגש לחלק הבחינה באתיקה מקצועית ועמד בה בהצלחה אך לא קיבל פטור מחלק הבחינה בדיני ני"ע יהיה עליו להיבחן בבחינה השלמה בדיני ני"ע ואתיקה מקצועית.

3. ניתן להיבחן בשלוש בחינות היסוד (סטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות) ובבחינה בדיני ני"ע ואתיקה מקצועית ללא תנאים מוקדמים. אין חשיבות לסדר ההרשמה לבחינות אלו.

4. תנאי להשתתפות בבחינות המקצועיות (א' ו/או ב') הינו מעבר הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, וכן מעבר שאר שלוש בחינות היסוד או קבלת פטור מהן. על מנת להקל על הנבחנים, יש באפשרותם להירשם לכל הבחינות באותו מועד, או להירשם לבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית וכן לבחינות המקצועיות, ובמקביל להגיש בקשה לפטור משלוש בחינות היסוד (לצפייה במידע על פטורים מבחינות לחץ כאן).

לבחינות המקצועיות יוכל לגשת רק מי שקיבל הודעה מרשות ניירות ערך, המאשרת מתן פטור מבחינות היסוד (וככל שהוא נבחן במסלול רשות שוק ההון קיבל גם אישור רשות שוק ההון על מעבר הבחינה ביסודות הביטוח או קבלת פטור ממנה*) לא יאוחר משבועיים לפני התאריך שנקבע לבחינה מקצועית א'.

* על מנת לקבל את אישור רשות שוק ההון יש לפנות לרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, לקבלת אישורה. להלן קישור לאתר האינטרנט של רשות שוק ההון לגבי אופן קבלת הפטור מבחינה ביסודות הביטוח.

לתשומת לבכם! 

תוצאות 3 בחינות היסוד יפורסמו שבעה ימים לפני המבחן במקצועית א'. 

היות והערעורים יתנהלו בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בתקנה 11(ד) לתקנות, לא ניתן יהיה לקבל תשובה לגבי ערעור שיוגש על ציון שהתקבל בבחינת יסוד עד עד למועד בו יתקיימו הבחינות המקצועיות. לפיכך, נבחן אשר נרשם לבחינת יסוד אחת או יותר ונכשל באחת מהן ונרשם מראש לבחינות המקצועיות, לא יוכל להיבחן במועד האמור והרשמתו לבחינות המקצועיות תדחה למועד בחינות עתידי ללא קשר לתוצאות של ערעור, ככל שיוגש על ידו. 

דחיית הרשמה לבחינות וביטול רישום לבחינות

1. דחיית רישום לבחינות תתאפשר רק במקרים בהם נבחן נרשם באותו מועד הן לבחינות היסוד והן לבחינות המקצועיות, ולא עבר אחת או יותר מבחינות היסוד. במקרים אלו, הרשות תדחה את מועד הרשמתו של הנבחן למועד בחינה עתידי לפי בחירתו.

2. חידוש הרשמה לבחינה יתבצע באמצעות טופס מקוון פ011 (רישום לבחינות, בקשת פטור מבחינות, ערעור על בחינות וחידוש הרשמה לבחינה)

3. דחיית מועד על ידי הרשות, משמעותה שעומדת לזכותו אפשרות להירשם לבחינה זו במועד עתידי לפי בחירתו ללא תשלום נוסף, אך הרישום לא מתבצע באופן אוטומטי ועל מנת לממש זכות זו עליו למלא טופס פ017.

4. רישום לבחינה בעקבות דחיית רישום ממועד קודם יתבצע אך ורק בתקופת ההרשמה לבחינות. כלומר, טופס פ017 שישלח לאחר סגירת ההרשמה לא ייקלט במערכת וההרשמה המחודשת לא תאושר.

5. ביטול רישום לבחינות ובקשה לקבלת החזר אגרת בחינה, חלקי או מלא, למבקש שנרשם לבחינה ולא השתתף בה, תיבחן בהתאם ל"כללים להחזר אגרת בחינה" שקבעה הרשות. לצפייה לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים