כניסה

הנחיות לקבלת רשיון ליחיד - יועץ השקעות, משווק השקעות ומנהל תיקי השקעות

על מנת לקבל רשיון של יועץ השקעות, משווק השקעות או מנהל תיקי השקעות, על המבקש לעמוד בכל התנאים הבאים:

1. להיות בגיר (גיל 18 ומעלה). יצוין כי ניתן להתחיל את ההליך (בחינות, בקשות לפטור מבחינות והתמחות) בטרם מלאו למבקש 18 שנים, אולם רשיון ניתן לקבל החל מגיל 18 ואילך.

2. להיות תושב ישראל או להוכיח שעל אף שאינו תושב ישראל יש ביכולתו לקיים את כל ההוראות לפי חוק הייעוץ וניתן לאכוף אותן לגביו.

3. להיות מי שלא הורשע בעבירה (מתוך רשימת עבירות כלכליות ואחרות המפורטות בחוק).

4. לעבור בהצלחה (ציון עובר של 60) את הבחינות הבאות:

א. בחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

ב. שלוש בחינות היסוד בסטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות, או קבלת פטור מהן*.

ג. בחינה מקצועית א', לאחר מעבר של שלוש בחינות היסוד (או קבלת פטור מהן*),

ד. על מנת לקבל רשיון מנהל תיקים נדרש, בנוסף, גם מעבר של בחינה מקצועית ב' (לאחר מעבר שלוש בחינות היסוד (או קבלת פטור מהן*)).

5.       על מנת לקבל רשיון יועץ השקעות או משווק השקעות יש להשלים התמחות בת שישה חודשים, ועל מנת לקבל רשיון מנהל תיקי השקעות יש להשלים התמחות בת תשעה חודשים. ניתן להתחיל התמחות רק לאחר מעבר שלוש בחינות היסוד (או קבלת פטור מהן*) וכן מעבר של הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

כדי לעסוק כבעל רשיון בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות על המבקש לעמוד בדרישות הביטוח, בין אם כשכיר בחברה בעלת רשיון מתאים ובין אם כעצמאי.

עיסוק כבעל רשיון מנהל תיקים אפשרי רק במסגרת חברה בעלת רשיון ניהול תיקים או מנהל קרן נאמנות, וגם כאן נדרש המבקש לעמוד בדרישות הביטוח.

במקרה בו המבקש עומד בכל התנאים, אך אינו מעוניין לעסוק במתן שירותי ייעוץ, שיווק או ניהול תיקי השקעות, באפשרותו להגיש בקשה לרשיון ולהתלותו מיד עם קבלתו. ניתן לחדש את הרשיון לאחר ההתלייה עם הצגת אישור מעסיק או עם הודעה על עיסוק כעצמאי ועריכת ביטוח, ובכפוף לעמידת המבקש בשאר הוראות הדין.

הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון למי שעומד בתנאים הנ"ל אם מצאה כי יש פגם במהימנותו. לצפייה ב"רשימת נסיבות לבחינת פגם במהימנות גופים מפוקחים ע"י הרשות" לחץ כאן.

* לפרטים נוספים בנושא קבלת פטור מבחינות לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים