כניסה

מידע על פטורים מבחינות

קבלת פטור מבחינות היסוד

בקשת פטור על סמך תואר אקדמי (בהתאם לתקנה 14)

במסלול זה ניתן להגיש בקשה לפטור משלוש בחינות היסוד בלבד (סטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות), על סמך תקנה 14 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז-1997. בתקנה מופיעה רשימה סגורה של תארים אקדמיים המזכים את המבקש בפטור.

הפטור ניתן למי שהוא :

1. רואה חשבון.

2. בעל תואר אקדמי ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, בתחומים: חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים, ביטוח או בנקאות בלבד.

הבהרות ודגשים:

• לא ניתן לקבל פטור על סמך תארים אחרים או קורסים ספציפיים.

• נדרש אישור זכאות לתואר/דיפלומה מהמוסד האקדמי. לא ניתן לקבל פטור על סמך אישור משרד החינוך או אישור לצורך שכר.

• כל תואר שאיננו תואר מלא באחד מן התארים המנויים לעיל, איננו מקנה פטור כאמור. לפיכך, תואר שאיננו נמנה על התארים שברשימה לעיל, גם אם הוא כולל "הדגשה" או "חטיבה" באחד מתארים אלו, איננו מקנה פטור (למשל, בוגרי תואר במדעי החברה בהדגשת ניהול ותואר במדעי ההתנהגות בחטיבה למינהל עסקים ותארים, דומים אשר אינם זהים לתארים המופיעים ברשימה שלעיל, אינם זכאים לפטור).

• תואר בלוגיסטיקה איננו תואר הזהה לאחד מן התארים שברשימה ולכן איננו מקנה פטור מבחינות היסוד.

• ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך של המועצה להשכלה גבוהה בדקה את תוכניות הלימוד בתואר ראשון לניהול של אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה, וקבעה כי תואר זה שקול לתואר במנהל עסקים. בעקבות תוצאות בדיקתה ניתן פטור מבחינות היסוד לבוגרי תארים אלו (היינו הבחינות בחשבונאות, סטטיסטיקה ומימון וכלכלה).

פטור על סמך לימודים בחו"ל

מי שלמד באוניברסיטה בחו"ל (לרבות בשלוחה שלה בישראל) ימציא, נוסף לתעודה וגיליונות הציוניים המקוריים, גם אישור מאוניברסיטה בארץ על הכרה בתואר שהוענק בחו"ל. קיימת אפשרות שהרשות תפנה בשם המבקש לאוניברסיטה העברית בירושלים על מנת שתבדוק את מעמד המוסד אשר העניק את התואר (עלות הבדיקה הינה 100 ₪, והתהליך אורך מספר שבועות).

הליך הגשת הבקשה לפטור

1. יש למלא טופס מקוון פ011 (רישום לבחינות, בקשת פטור מבחינות, ערעור על בחינות וחידוש הרשמה לבחינה) הנמצא באתר הרשות. הטופס כולל גישה לתשלום האגרה באמצעות כרטיס אשראי. התשלום עבור בקשת הפטור מתבצע עם סיום מילוי הטופס ושליחתו. יובהר, כי ללא תשלום בכרטיס אשראי וקבלת אסמכתא לאחר התשלום, הטופס לא ייקלט ולא יטופל.

2. במקביל לשליחת הטופס באמצעות אתר הרשות יש לשלוח לרשות בדואר אישור זכאות לתואר, חתום במקור או נאמן למקור מאושר ע"י עו"ד. אין אפשרות לקבל בחזרה מסמכים שהועברו לרשות. הכתובת למשלוח היא: רשות ניירות ערך, מחלקת השקעות, מדור הרישוי,רח' מונטיפיורי 35, תל אביב, 6520104

לתשומת ליבכם – על מנת להימנע ממצב של עיכוב בהגעת המסמכים בדואר, מומלץ לשלוח את המסמכים בהקדם האפשרי, ולפחות חודשיים לפני מועד הבחינה. ניתן גם למסור את המסמכים המקוריים או העתקים נאמנים למקור בכניסה לבניין הרשות בירושלים, בימים א'-ה' בין השעות 7:00 – 19:00. יודגש כי לא ניתן לקבל את המסמכים בחזרה.

3. תשובה לבקשה תישלח במייל ובמסרון אל המועמד וכן תפורסם תחת השדה "מידע אישי" שבאתר הרשות, תוך שבועיים מיום קבלת המסמכים.

4. על כל המסמכים והאישורים הנדרשים מהמבקש להיבחן – מכל סוג ומכל גורם – להתקבל ברשות מבעוד מועד. זאת לרבות אישור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שמתקבל עבור הנבחנים המבקשים לקבל רשיון מטעמה, בדבר מעבר הבחינה ביסודות הביטוח או בדבר פטור ממנה*. מומלץ לשלוח את המסמכים ואת האישורים בהקדם האפשרי, לאור עיכובים אפשריים בהגעת דואר, ואם הללו לא הוגשו זמן מספק לפני המועד הרלבנטי – עדיף למסור אותם ידנית בכניסה לבניין הרשות בירושלים. לבחינות המקצועיות יוכל לגשת רק מי שקיבל הודעה מרשות ניירות ערך, המאשרת מתן פטור מבחינות היסוד, וקיום אישור רשות שוק ההון על מעבר הבחינה ביסודות הביטוח (או קבלת פטור ממנה), לא יאוחר משבועיים לפני התאריך שנקבע לבחינה מקצועית א'.

*על מנת לקבל את אישור רשות שוק ההון יש לפנות לרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, לקבלת אישורה. להלן קישור לאתר האינטרנט של רשות שוק ההון לגבי אופן קבלת הפטור מבחינה ביסודות הביטוח.

5. לא ניתן לקבל החזר כספי בגין תשלום האגרה עבור בקשת פטור שנדחתה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים