כניסה

תעודות סל

מחלקת השקעות עוסקת ברישוי, פיקוח והסדרה של מתווכים שונים בתחום ההשקעות.

יחידת תעודות סל במחלקת השקעות עוסקת בבדיקת תשקיפי תעודות סל המוגשים לרשות לקבלת היתר לפרסומם, בבחינה שוטפת של עמידת מנפיקי תעודות הסל בהוראות חוק ניירות ערך, ובבדיקה של הדוחות המיידיים המוגשים לרשות על ידם. כמו כן, היחידה פועלת להסדרת הגילוי הנדרש בתחום תעודות הסל ולאכיפה באמצעות הטלת עיצומים כספיים בשל הפרת הוראות חוק ניירות ערך. בנוסף נותנת היחידה מענה מקצועי לפניות הענף (יחידים וקולקטיב) ולפניות ציבור. בימים אלה עוסקת מחלקת השקעות בקידום הצעה לתיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן – "חוק השקעות משותפות בנאמנות") שבעקבותיו יוסדר תחום תעודות סל ויפוקח לפי חוק זה, לצד תחום קרנות הנאמנות.

באתר זה תוכלו למצוא מידע נרחב בדבר הסדרת תחום תעודות הסל לרבות מודל הפיקוח על תעודות סל, נוסח תיקון 21 לחוק השקעות משותפות בנאמנות והצעות לחקיקת משנה. בתחום הגילוי הנאות מוצגות באתר הנחיות גילוי במגוון נושאים כגון עקרונות וכללים לקביעת שם תעודת סל, מידע אודות סיכוני אשראי, סיכוני שוק והחזקות ציבור בתעודות סל, הגילוי הנדרש לצורך הערכת שווי תעודות סל והשוואת תשואות. בנוסף על כל אלו באתר ניתן למצוא שאלות ותשובות בנושא פרסום ובנושאים כללים, תשובות לפניות מקדמיות וכללים בדבר מבנה דיווח אלקטרוני לרשות (TXT).

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים