כניסה

אודות מחלקת השקעות
מחלקת השקעות
 
מחלקת השקעות (לפירוט בעלי התפקידים במחלקה ודרכי ההתקשרות עמם לחץ כאן) עוסקת ברישוי, פיקוח והסדרה של מתווכים שונים בתחום ההשקעות. על המתווכים כאמור נמנים מנהלי קרנות נאמנות, נאמנים לקרנות, מנהלי תעודות סל, נאמנים לתעודות סל, מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות ומשווקי השקעות.
 
פעילות המחלקה נעשית בהתאם להוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 (להלן חוק הקרנות), חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן חוק הייעוץ), חוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 (להלן חוק ניירות ערך) ולפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן חוק איסור הלבנת הון).
 
המחלקה מורכבת ממטה הכולל, בין היתר, את הייעוץ המשפטי למחלקה, וכן מחמש יחידות פונקציונאליות. להלן פירוט היחידות ותחומי הפעילות העיקריים שלהן:   
 
1.  מערך הרישוי 
 
א. טיפול בבקשות להיתר החזקת אמצעי שליטה במנהלי קרנות;
 
ב. רישוי מנהלי קרנות נאמנות ונאמנים לקרנות;
 
ג. בדיקת מהימנות מבקשי רשיון, בעלי שליטה ונושאי משרה;
 
ד. רישוי מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות ומשווקי השקעות, יחידים וחברות, רישום עוסקים זרים, עריכת בחינות רישוי, טיפול בבקשות לקבלת פטור מבחינות, פטור מטעמים מיוחדים ורישום מתמחים. כמו כן בעקבות רפורמת בכר הרשות עורכת בחינות ובודקת בקשות לפטור גם למועמדים בהליך לקבלת רשיון יועץ פנסיוני, סוכן שיווק פנסיוני וסוכן ביטוח מטעם אגף שוק ההון במשרד האוצר;
 
ה. טיפול בהתליות וביטולי רשיון, מרצון או על פי החלטת רשות;
 
ו. בדיקת עמידת מנהלי הקרנות, הנאמנים לקרנות והחברות לייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקים בדרישות הון עצמי וביטוח;
 
ז. בדיקת דוחות מידיים, רבעוניים ושנתיים המוגשים לרשות ע"י חברות בעלות רשיון ויועצי השקעות ומשווקי השקעות שהם יחידים;
 
ח. בדיקת דוחות שנתיים המוגשים לרשות ע"י מנהלי קרנות נאמנות;
 
ט. פרסום חוזרים והוראות בנושאים הקשורים לרישוי;
 
י. טיפול באגרות שנתיות של יחידים ושל חברות.
 
2.  היחידה לפיקוח על קרנות נאמנות
 
א. פיקוח שוטף על עמידת מנהלי הקרנות והנאמנים לקרנות בהוראות חוק הקרנות;
 
ב. בדיקת תשקיפי קרנות המוגשים לרשות לקבלת היתר לפרסומם;
 
ג. בדיקת הדוחות המידיים המוגשים לרשות בידי מנהל הקרן והנאמן;
 
ד. פיתוח והפעלה של מערכות התרעה ממוחשבות לאיתור חריגות מהוראות חוק הקרנות ולבדיקת סבירות תשואות הקרנות;
 
ה. ליווי מקצועי של הליכי חקיקה בתחום הקרנות;
 
ו. ליווי מקצועי של הליכי אכיפה בהפרות חוק הקרנות;
 
ז. הסדרה ופרסום חוזרים בעניינים הקשורים לקרנות נאמנות;
 
ח. מתן מענה מקצועי לפניות הענף (יחידם וקולקטיב) ופניות ציבור.
 
3.  היחידה לפיקוח על בעלי רשיון
 
א. פיקוח שוטף על עמידת מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות ומשווקי השקעות בהוראות חוק הייעוץ;
 
ב. עריכת ביקורות שטח וביקורות בהתכתבות באמצעות סגל היחידה וסגל היחידה לביקורת והערכה, לצורך בדיקת עמידת בעלי רשיון בחובות הקבועות  בחוק הייעוץ;
 
ג.  טיפול בתלונות ציבור על בעלי רשיון;
 
ד. אכיפה באמצעות דרישת קנסות אזרחיים בשל הפרת הוראות חוק הייעוץ והטלת עיצומים כספיים לפי חוק איסור הלבנת הון על מנהלי תיקים וחברי בורסה שאינם בנקים;
 
ה. הבהרת דרישות החוק, התקנות וההוראות באמצעות קשר עם המפוקחים, פרסום חוזרים וכד'.
 
4. יחידת תעודות סל
 
א. בדיקת תשקיפי תעודות סל, המוגשים לרשות לקבלת היתר לפרסומם;
 
ב. הסדרת הגילוי הנדרש בתחום תעודות הסל;
 
ג. בחינה שוטפת של עמידת מנפיקי תעודות הסל בהוראות חוק ניירות ערך;
 
ד. בדיקת הדוחות המיידיים המוגשים לרשות על ידי מנפיקי תעודות הסל;
 
ה. אכיפה באמצעות הטלת עיצומים כספיים בשל הפרת הוראות חוק ניירות ערך;
 
ו. פרסום חוזרים בעניינים הקשורים לתעודות סל;
 
ז. מתן מענה מקצועי לפניות הענף (יחידם וקולקטיב) ופניות ציבור.
 
בימים אלה עוסקת המחלקה בקידום הצעה לתיקון חוק הקרנות שבעקבותיו יוסדר התחום ויפוקח לפי חוק זה.
 
5.  היחידה לביקורת ולהערכה
 
א. עריכת ביקורות שטח אצל מנהלי קרנות נאמנות, מנפיקי תעודות סל, חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות,  מערך ייעוץ השקעות בבנקים (להלן – "הגופים המפוקחים") וכן ביקורות בעלות מימד קבוצתי (ביקורת סימולטנית אצל מספר גופים מפוקחים הנמנים על אותה קבוצה). ביקורת שטח יכולה להתמקד בנושא מסוים, במספר נושאים או לבדוק באופן כללי את סביבת הבקרה של הגוף המפוקח ומידת הציות שלו להוראות הדין. ביקורות השטח נערכות על-ידי סגל היחידה, ובמידת הצורך בסיוע מבקרים שאינם עובדי הרשות, אשר הוסמכו לשם כך בידי הרשות לאחר שעמדו בתנאי סף, עברו הכשרה וחתמו על הצהרת סודיות;
 
ב. עריכת ביקורות רוחב אצל הגופים המפוקחים שמטרתן לבדוק נושא מסוים בחתך רוחבי. ביקורות אלה מבוצעות בדרך כלל באמצעות שאלון המופנה, לפי נסיבות העניין, לכלל הגופים המפוקחים או לקבוצת גופים מפוקחים בעלת מאפיינים מסוימים;
ג. ניטור פעילות של הגופים המפוקחים בניירות ערך במהלך המסחר בבורסה ומחוץ לה. הניטור מבוצע באמצעות הצפת וניתוח חריגים שזוהו על בסיס המידע שמגיע לרשות מהבורסה לניירות ערך בתל אביב ומהגופים המפוקחים עצמם;
 
ד. הערכת אופן אימוצם ויישומם של כללי הממשל התאגידי בידי הגופים המפוקחים המחויבים לעשות כן, לרבות בחינת מאפייניהם ותפקודם של הדירקטוריון וההנהלה של גופים אלה, בהיבט של שמירה על כללי הממשל התאגידי, בחינת מערך הבקרה הפנימית, בחינת תכנית אכיפה פנימית ואופן יישומה בפועל וכן בחינת מערך הביקורת הפנימית;
 
ה. הערכת כשירותם ותפקודם של הנאמנים לקרנות הנאמנות;
 
ו. בדיקות חשבונאיות: בדיקת דוחות כספיים של קרנות הנאמנות, בדיקת שערוכים מיוחדים של נכסים שחדלו להיסחר / דלי סחירות המוחזקים בקרנות הנאמנות.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים