כניסה

קרנות חוץ (Foreign Funds)

בהתאם לתיקון 23 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- 1994 (להלן - "תיקון 23"), שעניינו אסדרת הצעת יחידות של קרן חוץ בישראל, קרן חוץ תוכל להציע לציבור יחידות רק לאחר שקיבלה היתר ובתנאי שעמדה בתנאים שנקבעו בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ), התשע"ה - 2015 (להלן – "התקנות"). בתקנות נקבעו מאפייני קרנות החוץ שניתן יהיה להציע, תנאים שצריכים להתקיים במנהל קרן החוץ המבקש להציע יחידות של קרן חוץ בישראל וחובות שיוטלו על מנהל קרן שיציע יחידות כאמור.

יודגש כי רשות ניירות ערך אינה בודקת את תשקיף הקרן, ואינה מפקחת על קרן החוץ או על מנהל קרן החוץ. על משקיע השוקל רכישת יחידות או מניות של קרן חוץ להביא בחשבון כי לא חלים עליה הדינים והפיקוח החלים על קרנות נאמנות בישראל.

בהתאם לתקנות, מנהל קרן חוץ נדרש למנות נציג בישראל להיות איש קשר בינו לבין הרשות ובינו לבין בעלי יחידות בישראל, בכל הקשור להעברת הוראה, הודעה או שאלה של הרשות או של בעל יחידות למנהל קרן החוץ, ולהמצאת דוח, מסמך, תשובה או תגובה ממנהל קרן החוץ לרשות או לבעל יחידות.

מידע על אודות הקרנות הזרות שקיבלו את אישור הרשות, שאלות ותשובות, חוזרים רלוונטיים למנהלי הקרנות הזרות וכן קובץ בנושא הליך הרישום למגנא של מנהל קרן החוץ ומינוי נציג בישראל ניתן למצוא בקישורים להלן. 

על מנהל קרן אשר רוצה לקבל את היתר הרשות לפעול בהתאם להליכים הבאים:

1. ניתן לקיים תהליך מקדמי מול הסגל ובמסגרתו להעביר לעיונו טיוטה ראשונית של הנספח לקרן באמצעות הדוא"ל

2. לאחר קבלת הערות הסגל ועשיית השינויים הנדרשים בנספח, על מנהל קרן החוץ להגיש את הנספח גם במגנ"א כנדרש. באמצעות טופס F201 וכן במסגרת זו נדרש להגיש גם את המסמכים הבאים:

2.1 הצהרות מנהל הקרן כפי שעולה מהתקנות.

2.2 הצהרה בדבר הליכים משפטיים/היעדר הליכים משפטיים מול הרגולטור במדינת המוצא.

2.3 תשקיף הקרן הרלוונטית וכן ה- KIID.

2.4 מסמך ערבות בנקאית – דוגמא

3. נספח הקרן יועבר לאישור של ועדת התשקיפים של רשות ניירות ערך לבחינת מתן היתר לקרן.

 

בכל שאלה ניתן לפנות לצוות המשפטי שלנו בטלפון או במייל:

עו"ד מאיה גרטי גלבוע- mayag@isa.gov.il - 02-6556495

עו"ד דניאל שמעונוב- daniellesh@isa.gov.il - 02-6594323 

עו"ד ליאת סמין - 02-6556489  - liats@isa.gov.il

 

למידע בנושא קרנות זרות בשפה האנגלית לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים