כניסה

פרסום
הצג הכל במצב פתוח

1.7.29 שאלה:​

כאשר מנהל קרן מפרסם את תשואת קרן גידור בנאמנות בהתאם לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה), תשנ"ה-1995, עולה השאלה עבור איזו סדרה על מנהל הקרן לפרסם את התשואה והאם הוא חייב לפרסם גם את תשואתן של יתר הסדרות שנפתחו במהלך אותה התקופה?

1.7.28. שאלה: במסגרת הוראות ליועצי השקעות בקשר להשתתפות בכנסים וקבלת מוצרים פרסומיים ממנהלי נכסים פיננסיים (נוסח חדש 2013), רשאי יועץ השקעות לקבל ממנהלי קרנות חומר שיווקי, לרבות מוצרים פרסומיים, בתנאים כפי שנקבעו בהוראה (להלן: "מוצר פרסומי"). עם זאת, ישנם מוצרי קידום מכירות אשר להם אין "שטח פנים" מספיק להכללת כל הביאורים המשפטיים הנדרשים, כגון עטים. האם יש להחיל גם על מוצרים אלו את כל הוראות הדין והנחיות הרשות הנוגעות לפרסום?

1.7.27 שאלה: על רקע עדכון רשימת הכותרות המאפיינות לצורך סיווג קרנות (להלן- "רשימת הכותרות"), כיצד יש לפרסם את מיקום תשואתה של קרן ביחס לתשואתן של קרנות אחרות בפרסום הכולל התייחסות לכותרות שהוספו ו/או השתנו ברשימת הכותרות והאם ניתן להשתמש בכותרות החדשות גם אם רשימת הכותרות החדשה פורסמה וטרם נכנסה לתוקף?

 1.7.26 שאלה: מהם מונחי הזמן שאליהם יש להתייחס בחישוב תשואה וסטיית תקן לצורך נוסחת חישוב מדד שארפ לביצועי קרן בפרסום מטעם מנהל הקרן?​

1.7.25 שאלה: האם בפרסום הכולל מיקום של קרן לתקופה מסוימת ביחס לפרמטר מסוים (כגון תשואת הקרן), נדרש מנהל הקרן להציג את מיקומה של הקרן ביחס לפרמטר זה גם ביחס לתקופות אחרות המוצגות באותו פרסום?

1.7.24 שאלה: האם ניתן, בפרסום מטעם מנהל קרן, להתייחס לתשואת נכס ייחוס של קרן מבלי להתייחס לתשואת הקרן?​

1.7.21. מתן ביטוי בפרסום לכך שהקרן נמצאת בתקופת התאמת נכסים

1.7.20. התנאים בהם רשאי מנהל קרן לפרסם מיקום תשואתה של קרן בניהולו

1.7.18. פרסום הכולל השוואה בין תשואת קרן לבין תשואת נכס ייחוס נקוב מט"ח של הקרן

1.7.17 פרסום באמצעות מדיות שונות

1.7.16 פרסום נתונים בהשוואה לנכסי ייחוס ומדדי השוואה רלוונטיים לפי תקנות פרטי תשקיף

1.7.15  דירוגי קרנות

1.7.14 פרסום תשואה ודמי ניהול

1.7.13. ביאורים נדרשים בדבר פרופיל החשיפה וסימן קריאה

1.7.12. פרסום תשואת קרן לתקופה שבמהלכה חל שינוי בסיווג המס שלה

1.7.11. פרסום הכולל התיחסות לפטור מעמלות

1.7.10. כיצד יש לחשב תשואת קרן לאחר שזו שינתה את המטבע בו נקובות יחידותיה, במהלך תקופת החישוב?

1.7.9. האם על מנהל הקרן לתת ביטוי להתחייבות לאי יצירת חשיפה לאג"ח המדורגת בדירוג נמוך מדירוג השקעה בשיעור העולה על שיעור חשיפת הקרן למניות, כפי שעולה מפרופיל החשיפה שלה, בפרסומים אודות הקרן?

1.7.8. פרסום גרף תשואות

1.7.7. האם על מנהל קרן לתת ביטוי לדיווח פומבי על שינוי מהותי במדיניות השקעות של קרן שבניהולו, בפרסום באתר מנהל הקרן (הנוגע לאותה הקרן) או בכל פרסום אחר מטעמו, אף בטרם נכנס שינוי המדיניות לתוקף?

1.7.6. היחס בין תקנה 2(א)(6) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה),התשנ"ה – 1995 – להלן – תקנות חישוב תשואה) ותקנה 2(ג)

1.7.5. האם קביעתה של אפשרות "סגורה" לבחירת מידע בדבר תשואה יומית / חודשית / רבעונית וכיוצ"ב יכולה להיחשב כ"מתן מידע למשתמש באינטרנט על תשואה לכל תקופה אחרת שאת מועד תחילתה ומועד סיומה בחר המשתמש"?

1.7.3. האם כאשר מנהל קרן מפרסם את מיקום תשואת קרן שבניהולו לתקופה מסוימת הקצרהמשישה חודשים, עליו לפרסם את מיקום תשואתה באותה קטגוריה גם לתקופה נוספת של שישה חודשים לפחות?

1.7.2. האם בפרסום יש לתת ביטוי למסלול המס של הקרן (חייבת או פטורה)?

1.7.1. מה הדין לגבי פרסום תשואה ע"י מנהל קרן במקרה בו אירעו טעויות בעלות השלכה על מחירי היחידה והפדיון בקרן אשר משמשים לצורך חישוב התשואה?

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות