כניסה

רשות ניירות ערך מגבשת יוזמת חקיקה שתאפשר הנפקה של קרנות המשקיעות באג"ח יורו מעבר לדלפק
25/11/2001
 
הפתרון המסתמן: חקיקה שבה יוגדר כל נייר ערך שהונפק על פי תשקיף כמותר להשקעה – גם אם הוא נסחר מחוץ לבורסה. מירי כץ: "המטרה - לאפשר לקרנות להשקיע באג"ח יורו מעבר לדלפק תוך הגנה על ציבור המשקיעים"
 
רשות ניירות ערך מגבשת בימים אלה נוסח לתיקון התקנות המסדירות את השקעותיהן של קרנות הנאמנות בניירות ערך הנסחרים מחוץ לישראל.
 
בעקבות העלייה בהתעניינות מנהלי הקרנות בהשקעות באגרות חוב הנסחרות בשוקי אירופה, התברר לאחרונה לאנשי סגל הרשות האחראים על נושא קרנות הנאמנות, כי רבות מאגרות החוב האלה נסחרות בשווקים המכונים "מעבר לדלפק" (כלומר, שלא במסגרת המסחר הרגיל בבורסות) בנוהגי מסחר שאינם תואמים את הדרישות הקבועות בתקנות המסדירות את השקעותיהן של קרנות הנאמנות בניירות ערך הנסחרים מחוץ לישראל.
 
באופן מיוחד קיים ספק אם כשאין חובה סטטוטורית על עושי שוק באופן לפרסם באופן קבוע מחירי קנייה ומכירה של אג"ח יורו ולהיות מחויבים למחירים המפורסמים על ידם, מחירי אג"ח יורו המתפרסמים בשוק היורו אכן משקפים את שווי השוק.
 
תקנות קרנות הנאמנות קובעות כי קרן נאמנות יכולה להחזיק בנייר ערך הנסחר בחו"ל, אם הוא עומד בכמה תנאים: ראשית, הוא נסחר בבורסה או בשוק מוסדר ; שוק מוסדר מוגדר בחוק כ"מערכת שבאמצעותה מתנהל מסחר בניירות ערך, באופציות או בחוזים עתידיים, על פי כללים שנקבעו על ידי מי שרשאי לקבעם על פי דין במדינה שבה הוא מתנהל". שנית, לגבי נייר ערך הנסחר בשוק מוסדר נדרש גם כי בחמישים וחמישה מתוך ששים ימי המסחר שקדמו ליום שבו נרכש, התפרסמו לו מחירי שני עושי שוק לפחות, ולגבי נייר ערך חוץ שטרם חלפו ששים ימי מסחר מיום שהחל להיסחר – התפרסמו לו מחירי שני עושי שוק לפחות, בתשעים אחוזים לפחות מימי המסחר מיום שהחל להיסחר. נוסף על כך, קיים תנאי שלישי הנוגע במיוחד לאיגרות חוב. על פי תנאי זה נדרשות אגרות חוב לעמוד בדירוג BBB לפחות (אם הוצאה על ידי תאגיד), או בדירוג A-3 לפחות (אם הוצאה על ידי מדינה).
 
התנאים הבסיסיים הנדרשים הם, אם כן, קיומו של פיקוח על ידי גוף סטטוטורי על הפעילים בשוק, כדי להקטין את הסיכון הכרוך בהשקעה ; סחירות נאותה של נייר הערך (כדי למנוע מצב שבו לא תוכל קרן לממש, לפי הצורך, נייר ערך חוץ שרכשה) ; ופרסום שוטף של מחירי נייר הערך באופן המשקף את שווי השוק, כדי לאפשר שערוך יומי של נכסי הקרן לצורך קביעת מחירי היחידה והפדיון.
 
בישיבת הרשות האחרונה הוחלט כי יש להיענות לרצון השוק ולאפשר לקרנות הנאמנות לגוון את השקעותיהן באפיקים הנראים להן כאטרקטיביים. "נעשה כמיטב יכולתנו להציע תיקון לתקנות כבר בימים הקרובים", אמרה יו"ר הרשות, מירי כץ, לאחר הדיון, "המטרה היא לאפשר לקרנות הנאמנות להשקיע באגרות חוב הנסחרות בשוק היורו ובכך לענות על התעניינותן בהשקעות אלה - ובמקביל להבטיח שההשקעה תהיה באגרות חוב שסחירותן מאפשרת את מימוש ההשקעה בהן. התיקון יבטיח שלמשקיע תהיה, במידת האפשר, ביטחון בהשקעה".
 
הפתרון שמבקשת הרשות ליישם הוא לאפשר למנהלי הקרנות להשקיע באגרות חוב שהוצעו לציבור על פי תשקיף שאישר גוף מפקח במדינה בה הוצע לציבור, שמחירי האג"ח מתפרסמים באופן שוטף על ידי עושה שוק או על ידי מי שמורשה לסחור באותן אג"ח ושנרכשו מידי הסוחר המורשה.
 
בימים הקרובים תבחן הרשות בצוותא עם הפעילים בשוק את התקנות המתגבשות, ותביא אותן לאחר מכן בפני שר האוצר.
 
הרשות הודיעה כי עד שיוסדר הנושא היא לא תעניק היתרים לפרסום תשקיפים שלפי מדיניות ההשקעות המפורטת בהם עשויות הקרנות להשקיע באיגרות חוב הנסחרות בשוק היורו. זאת, מאחר שלא ניתן לוותר על המטרות החשובות העומדות ביסוד התפיסה את מהות קרנות הנאמנות: השקעה בניירות ערך סחירים הניתנים למימוש על פי הצורך, שמחיריהם, המתפרסמים מדי יום, משקפים את שווי השוק - וכאשר השוק שבו הם נסחרים, או לפחות הנפקות של ניירות הערך הנסחרים בו, מפוקחים על ידי גופים שנקבעו לכך בחוק.
 
הרשות הבהירה למנהלי הקרנות כי אינה מתכוונת לנקוט בצעדים נגד מי שרכש אגרות חוב מעבר לדלפק טרם פרסום ההבהרות הללו. יחד עם זאת, אין לראות בהבהרה זו, או בהיתר שנתנה לפרסום תשקיפים לפני שהתבררה העובדה שהוראות התקנות אינן תואמות, ככל הנראה, את הדרך שבה מתנהל המסחר באיגרות החוב הנסחרות מעבר לדלפק בשוק היורו, משום מתן היתר לרכוש אגרות חוב אלה מעתה ועד להסדרת הנושא בתקנות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים