כניסה

משרד האוצר החל בהפצת תזכיר חוק החיתום

20/06/2001

צעד נוסף לקראת אישור צעד מהפכני בעולם ההנפקות ; ברשות אומרים: "יש צורך לאפשר גם לחתמים בארץ את אותו מרחב תמרון שממנו נהנים חתמים הפועלים בארצות הברית. הצורך הזה התחדד עוד יותר לאחר אישור ההקלות שבחוק הרישום הכפול"
 
משרד האוצר החל השבוע בהפצת תזכיר חוק לרפורמה בפעילות החתמים בארץ . הצעת החוק גובש ונוסח על ידי אנשי הרשות, עו"ד איריס ציבולסקי-חביליו, עו"ד אמיר שרף ורו"ח רון עמיחי, כולם אנשי רשות ניירות ערך. אם וכאשר תעבור הצעת החוק את המסלול התחיקתי, היא צפויה לחולל מהפכה בנושא ההנפקות בישראל.
 
החוק המוצע בא להקל על דרך פעולתו של שוק ההנפקות ("השוק הראשוני"). כיום מותר שיווק ניירות ערך
המוצעים לציבור רק על פי תשקיף שקיבל את היתר הרשות, והמכירה לציבור מותרת בתנאים ובדרך השווים לכל. שיטה זו עוררה קשיים, הן בשלב שיווק ניירות הערך לציבור והן בשלב המכירה. בשלב השיווק קשה, על פי השיטה הקיימת, לקבל אינדיקציות למחיר ההנפקה ממשקיעים פוטנציאלים לפני קביעתו ; פעולות השיווק מוגבלות לתקופה שלאחר קבלת היתר הרשות (שהיא בדרך כלל קצרה מאד) ; ואילו החתמים והחברה מחויבים למחיר שנקבע בתשקיף במשך כל התקופה בה התשקיף פתוח. בשלב המכירה אין אפשרות, בשיטה הקיימת, לבחור לאילו משקיעים למכור את ניירות הערך המוצעים והחברה והחתמים מתקשים להבטיח כי בין המחזיקים יהיו גם "ידיים חזקות" ומשקיעים מוסדיים מחוץ לישראל.
 
החוק יביא לכך שהשוק הראשוני יפעל בהנפקות גדולות במתכונת זהה, מהותית, לשוק הראשוני בארצות הברית, ודומה לזה שבשווקים מערביים נוספים. כך שהחוק יקל, למעשה, על יכולתו של השוק הראשוני בארץ למכור הנפקות דולות ובכך להתמודד בתחרות הגוברת מצד שווקי ההון הבינלאומיים, (בעיקר לאחר כניסתו לתוקף של הרישום הכפול). יתכן אף שחוק זה יגרום לכניסת חתמים זרים לפעילות בארץ.
 
על פי תזכיר החוק שהפיץ האוצר יותר שיווק ניירות ערך בהתבסס על טיוטת תשקיף (לאחר הפקדתה ברשות), כאשר מכירתם תיעשה רק לאחר קבלת היתר הרשות. כמו כן, מציעה הרשות להתיר שלא לכלול בתשקיף שיקבל את היתר הרשות את מחיר ניירות הערך המוצעים ופרטים נוספים הנגזרים מן המחיר. פרטים אלו יכללו בהודעה משלימה שתפורסם סמוך לפני תחילת המכירה של ניירות הערך המוצעים.
 
הרשות מציעה גם להבחין, בעניין שיטת המכירה של ניירות הערך, בין הנפקות שהיקף הגיוס המיידי בהן קטן מרף שיקבע על ידי שר האוצר בתקנות ("הנפקות קטנות") לבין הנפקות שהיקף הגיוס בהן גדול מאותו רף שיקבע (להלן - "הנפקות גדולות"). בהנפקות גדולות יוכלו החברה והחתמים להקצות ניירות ערך בשיטה הלא אחידה – כלומר, הצעת ניירות הערך והקצאתם תעשה על פי שיקול דעתם של החברה והחתמים בכל הקשור לזהות הרוכשים ולכמות שתוקצה לכל אחד מהם. מחיר המכירה יהיה אחיד לכל הרוכשים. בהנפקות קטנות תמשיך לחול על המציע החובה להציע ולהקצות לכל הניצעים באופן ובתנאים שווים, בהתאם לשיטת המכרז הקיימת כיום.
 
עם זאת, מוצע כי הסעיף המתיר להקצות ניירות ערך בשיטה הלא אחידה יעמוד בתוקפו שלוש שנים. למרות
היתרונות הגלומים בשיטה הלא אחידה בחיזוק השוק הראשוני שהוא הנדבך המרכזי בשוק הון, קיים חשש כי אפשרות זו להקצות ניירות ערך על פי שיקול דעת ולא במכרז תגביר את הריכוזיות בשוק ההון ולכן תפגע ביעילותו. נראה כי שלוש שנים הן זמן מספיק על מנת לבחון את יעילות השיטה החדשה. במידה והיא תוכח כמועילה לשכלול שוק ההון תוארך הוראת השעה - או תהפוך להוראה קבועה. במידה ויתברר כי הנזק גדול מהתועלת, היא תפוג בתום אותן שלוש שנים.
 
הרשות מציעה לקבוע לגבי הנפקות שיימכרו בדרך של הצעה לא אחידה הגבלות על מכירת והחזקת ניירות ערך, שמטרתן למנוע ניגודי עניינים בין החתם לבין המשקיעים. זאת, בדומה לכללים שנקבעו בעניין זה בארצות
הברית.
 
יו"ר הרשות, מירי כץ, העריכה כי הרפורמה תחולל מהפכה בשוק החיתום. "השוק הראשוני הישראלי מתחרה בשוקי הון בינלאומיים, במיוחד בשוק ההון האמריקני", הסבירה כץ, "מכיוון שבארצות הברית נהוגה שיטה המאפשרת לחתמים מרחב תמרון גדול יותר לפעולתם, חשבנו שיש צורך לאפשר גם לחתמים בארץ את אותו מרחב תמרון. הצורך הזה התחדד עוד יותר לאחר אישור ההקלות שבחוק הרישום הכפול".

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים