כניסה

רשות ני"ע לשתי חברות בורסאיות: מכירת מניות למתווכים אינה הופכת אותן למוחזקות על ידי הציבור

24/06/2001

שתי החברות עומדות בפני השעיית מסחר במניותיהן, ולפיכך ביקשו להגדיל את החזקות הציבור בהן. הרשות: מבנה העסקאות הללו מותיר בידי החברות אלמנטים משמעותיים מאוד של החזקה במניות
 
רשות ניירות ערך הודיעה השבוע לשתי חברות בורסאיות כי היא אינה מכירה בעסקאות מכירת מניות שביצעו שתי החברות כתקפות לצורך עמידה בכללי השימור של הבורסה. בעלי השליטה בחברה (במקרה אחר חברה בת) מכרו חלק ממניותיהן לגורמים מסוימים, תוך הטלת מגבלות על מכירתן הלאה. במקרה אחד, שמר בידיו בעל השליטה זכות סירוב ראשונה לרכוש את המניות חזרה במחיר בו יוצעו למכירה לצד שלישי. במקרה אחר, הוטלו מגבלות בפועל על מחיר המכירה לצדדים שלישיים, באופן המונע הלכה למעשה את מכירתן לצד שלישי בזמן הקרוב.
 
שתי החברות אינן עומדות, נכון להיום, בכללי השימור התובעים פיזור ניירות ערך נסחרים באופן שבידי הציבור יהיו לפחות 7.5 אחוזים מהם (אלא אם שווי החזקות הציבור בהן הוא 8 מיליון שקל לפחות) ; וששווי החזקות הציבור בהן יעלה על 400 אלף דולר. שתיהן הודיעו, בדיווחים מיידיים שפרסמו לאחרונה, כי בעלי עניין בהן מכרו חלק ממניותיהן לגורמים מסוימים, במטרה לעמוד בכללי השימור, באמצעות הגדלת שיעור ושווי החזקות הציבור במניותיהן. כך יתאפשר להן להסיר מעל הפרק את האפשרות שהמניות יושעו מהמשך המסחר בבורסה.
 
כאמור, הרשות הודיעה השבוע לשתי החברות כי עסקה זו אינה מקובלת עליה. "לדעתנו", כתב לחברות סגן מנהל המחלקה המשפטית של הרשות, עו"ד אמיר שרף, "יש בקבלת העסקה כמספקת לעניין שימור הרישום, בין היתר, כדי לסכל את תכלית הוראות החוק ותקנון הבורסה הנוגעות לניהול תקין והוגן של הבורסה, לתקינות המסחר בה ולפיזור ניירות ערך הרשומים בה למסחר". עו"ד שרף נימק את דבריו, באחד המכתבים, באומרו כי "למעשה, מבנה העסקה… מותיר בידי חברת האם אלמנטים משמעותיים מאוד של ההחזקה במניות ולפיכך נראה כי גם לאחר ההתקשרות בעסקה האמורה, אין לראות את חברת האם כמי שהפסיקה להחזיק במניות… בטרם ימכרו על ידי הגורמים לצדדים שלישיים".
 
עו"ד שרף הסביר כי מבחינה כוללת של מאפייני העסקאות עולה כי במקרה אחד, לחברה המעבירה את המניות יש זכות לקנות חזרה את המניות במחיר בו יוצעו לצדדים שלישיים. "משמעותה המעשית של הוראה זו", נאמר במכתב, "היא כי כל ניסיון מכירה לצדדים שלישיים במחיר שיהיה נמוך מדי לטעמה של החברה… עשוי להביא לתוצאה של חזרת המניות לחברה… ובפועל מהוות מגבלה על מכירתן החופשית של המניות לצדדים שלישיים", כמו כן, הוסיף, התמורה עבור המניות הללו תתקבל רק לאחר שהגורמים ימכרו אותן לצדדים שלישיים ובכל מקרה החברות מותירות בידיהן את כל הסיכונים והסיכויים הנגזרים ממחיר המניות.
 
במקרה אחר, הטיל בעל העניין מגבלות בפועל על מחיר המכירה: הוא קבע כי המכירה תבוצע בפועל רק במחיר כפול ממחיר המניה בבורסה. המגבלה, כך נקבע, בעסקה, תהיה בתוקף מספר שנים. כמו כן, נקבע מנגנון התחשבנות לעניין דיווידנד שיחולק בתקופה זו ונקבע כי יוטל שיעבוד על המניות לטובת בעל העניין. גם במקרה זה נקבע כי התמורה הכספית למניות תועבר רק לאחר שאלה תימכרנה לצד שלישי.
 
בהתייחסו לשתי העסקאות הללו כתב עו"ד שרף: "לדעתנו יש לראות את העסקה כעסקה בה משמשים הגורמים כמתווכים ושתוצאתה תהיה מכירה והעברת ההחזקה במניות… לצדדים שלישיים במועד כלשהו בעתיד".
 
במכתבים שהעבירה הרשות לחברות נאמר עוד, כי הפרשנות הראויה לנושא שיעור ושווי החזקות הציבור במניות הרשומות למסחר מראה כי אין לראות במניות שהועברו על ידי החברות מניות הנכללות בהחזקת הציבור. "פרשנות אחרת מרוקנת מתוכן את המטרה העומדת בבסיס כללי השימור ומונעת את השגת המטרה של הגדלת פיזור המניות בציבור ותקינות המסחר", כתב עו"ד שרף.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים