כניסה

רשות ני"ע: מימוש אופצית רכישה שנותן לחברה בעל השליטה היא עסקת ניגוד לכל דבר

04/10/2001

על פי החלטה שהתקבלה במליאת הרשות, מהווה עסקה כזו, שנעשתה במסגרת העברת שליטה בחברה, עסקה עם בעל שליטה– ויש לדווח עליה ככזו
 
מליאת רשות ניירות ערך קיבלה בישיבתה האחרונה החלטה לפיה מימוש אופצית רכישה שנותן לחברה בעל השליטה היא עסקת ניגוד לכל דבר.
 
מדובר במקרים שבהם מוכר בעל שליטה יוצא את השליטה בחברה הציבורית שבשליטתו לבעל שליטה חדש. בעל השליטה החדש אינו מעוניין בנכסים שבחברה, כולם או חלקם. הפתרון שמוצא לכך בעל השליטה הישן הוא לתת אופציה לחברה למכור לו את אותם נכסים.
 
חוק החברות קובע כי עסקה חריגה שמבצעת חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עסקה חריגה עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה ענין אישי טעונה אישור של ועדת הביקורת של החברה, הדירקטוריון והאסיפה הכללית (שבהצבעה בה חייבת העסקה לקבל לפחות את אישורם של שליש מבין בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי בעסקה). חוק החברות גם מגדיר עסקה כ"חוזה או התקשרות וכן החלטה חד צדדית של חברה בדבר הענקת זכות או טובת הנאה אחרת".
 
אין ספק כי מימוש אופציה הרכישה הוא בגדר עסקה של החברה. זאת, משום שקבלת האופציה יוצרת חוזה מחייב בין החברה לבין נותן האופציה.
 
חוק החברות מגדיר את המונח "ענין אישי" כענין אישי של אדם בפעולה או בעסקה של החברה, פרט לענין אישי הנובע מהחזקת מניות בחברה. כלומר – ענין אישי אינו בהכרח הטבה אלא הוא ענין שונה במהותו מעניינם של שאר בעלי המניות בחברה. לאור העסקה להעברת השליטה שנחתמה עם בעל השליטה היוצא (שהוא גם נותן האופציה) - לבעל השליטה החדש יש ענין אישי במימוש אופצית הרכישה. המדובר בעניין השונה מעניינם של יתר בעלי המניות, מפני שמתן האופציה היה חלק מעסקת העברת השליטה.
 
 הרשות קבעה בהחלטתה כי יש לראות את ההחלטה על מימוש האופציה כעסקה שלבעל השליטה החדש יש בה ענין אישי. בהתאם לכך, יש חובה לדווח על עסקאות כאלה על פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה).

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים