כניסה

רשות ניירות ערך אישרה שורה של צעדים שנועדו לסכל מניפולציות בשערי ניירות ערך
27/12/2001
 
מירי כץ: "אנחנו פוקחים שבע עיניים על כל מה שמתרחש בבורסה – ונוסיף לעשות כן" ; במקביל, נבדקות ברשות דרכים נוספות להתמודדות עם מניפולציות בשוק ניירות הערך
 
ועדת הבורסה של רשות ניירות ערך אישרה השבוע תיקון בהנחיות הבורסה המיועד לסכל מניפולציות בשערי ניירות ערך. התיקון בא למנוע, בין השאר, מניפולציות בשוק אופציות מדד ת"א-25.
 
בתיקון נקבע כי לקראת תום המסחר ביום המסחר האחרון שלפני מועד עדכון מדד ת"א-25, יתקיים מסחר רב-צדדי (מסחר פתיחה מיוחד) במניות הנכנסות למדד או מניות היוצאות ממנו. השער שייקבע במסחר הפתיחה המיוחד יהיה שער הנעילה של המניה שיהווה שער בסיס ביום המסחר הבא שהוא יום הכניסה למדד . זהו שלב פתיחה הנותן למשקיעים שהות להגיב על ההיצעים והביקושים ומגביל את גורם ההפתעה בקביעת שערי ניירות הערך.
 
"הן אנחנו והן הבורסה מתייחסים בכובד ראש לנושא המסחר התקין", אמרה יו"ר הרשות, מירי כץ, "היו לאחרונה כמה אירועים חריגים שבעקבותיהם הוחלט לנקוט שורה של צעדים. הצעדים החדשים מיועדים להגביל ככל האפשר את חופש הפעולה של אלה המבקשים להרוויח הון באמצעות ביצוע מניפולציות שלא רק שמשקיעים תמימים משלמים על כך מחיר כבד, אלא שהדבר אף פוגע באופן חמור באמון שרוחש הציבור לבורסה". כץ הודיעה גם כי במקביל נבדקות ברשות דרכים נוספות להתמודד עם מבצעי מניפולציות בשוק ניירות הערך. "אנחנו פוקחים שבע עיניים על כל מה שמתרחש בבורסה – ונוסיף לעשות כן", אמרה.
 
כמו כן הוכנס שיפור בחישוב שער הנעילה. שער זה יחושב על בסיס כל העסקאות שבוצעו ב-10 הדקות האחרונות של המסחר, אולם אם שווי העסקאות שבוצעו בנייר הערך ב-10 הדקות האחרונות נמוך מ-500 אלף ש"ח, תצורפנה לחישוב עסקאות נוספות, ושער הנעילה יחושב במתכונת הרגילה, כלומר על בסיס כל העסקאות בשלב המסחר הרציף אשר סכומן הכולל שווה ל-500 אלף שקל.
 
בנוסף, אושר תיקון הקובע מסלול מהיר לצירוף מניות דואליות למדד ת"א -25 ומדד ת"א-75 המביא בחשבון את היקפי המסחר בבורסה האמריקנית שבה נסחרת אותה מניה. בהתאם לתיקון, אם בתום יום רישומה של חברת חו"ל למסחר בבורסה נכללת מנית החברה ברשימה 20 המניות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר, והמחזור היומי הממוצע של המניה בבורסה בחו"ל, במהלך 3 החודשים שקדמו ליום הרישום למסחר גבוה מסכום קבוע (נכון להיום הסכום עומד על 400,000 דולר), תיווסף המניה לרשימת מניות ת"א-25 כבר ביום המסחר הראשון של החודש הקלנדרי הבא, לאחר שחלף חודש קלנדרי מלא ממועד רישומה למסחר, ולא תיגרע מניה אחרת מרשימת המדד, וזאת עד למועד העדכון הקרוב. הוראה זו לא תחול מקום שממילא יחול מועד העדכון בחודש האמור. הסדר מקביל נקבע גם לגבי רשימת ת"א -75(אם כי המחזור היומי שנקבע שם עומד על 200,000 דולר).
 
נוסף על כך, אישרה ועדת הבורסה של הרשות תיקוני הנחיות שביקשה הבורסה לגבי עניינים נוספים. בין השאר, אישרה הוועדה כי ניתן יהיה לפתוח עתה בשלב מסחר הפתיחה בתעודות התחייבות, כתבי אופציה לתעודות התחייבות ומק"מ בין השעות 09:30(במקום 10:30) ל- 11:30. הכוונה היא להקדים את מסחר הפתיחה באג"ח ובמק"מ ולאחר את מסחר הפתיחה במניות היתר ובניירות ערך המירים למניות.
 
כמו כן, אישרה הרשות הקלות במגבלות האשראי ללקוחות של חברי בורסה שאינם בנקים (חש"בים). לקוח בודד של חש"ב יוכל מעתה לקבל אשראי וערבויות בשיעור של 30% מההון העצמי שלו, במקום 20% עד כה. אשראי מעבר לאשראי מגובה לכלל הלקוחות הועלה מ-10% מההון העצמי ל-20% ממנו. לקוח בודד יוכל מעתה לקבל אשראי מעבר לאשראי מגובה ביטחונות בגובה של 5% מההון העצמי שלו, במקום 2% כפי שמקובל כיום.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים