כניסה

בית המשפט המחוזי אימץ את עמדת רשות ניירות ערך והמוסד לתקינה בחשבונאות בעניין תקן החשבונאות הנומינלית
02/12/2001
 
קבע כי חברת החשמל נגועה בחוסר נקיון כפיים. "המבקשת לא כפרה כל השנים בסמכות המוסד ואף השתתפה בדיוניוובכך הודתה בסמכותו"

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, יהודה זפט, דחה היום את בקשת חברת החשמל לבטל את תקן חשבונאות מס' 21.  התקן קובע כי החל מינואר 2003 יגישו החברות דוחות כספיים שלא יהיו מותאמים לאינפלציה.
 
השופט זפט דחה את טענת חברת החשמל לפיה המוסד לתקינה בחשבונאות פועל שלא בסמכות. "מקורות הכוח והסמכות של המוסד בנושא התקינה החשבונאית אינם פורמליים", קבע, "יניקתם באה להם מקבלת מרותם בקרב ציבור רואי החשבון והציבור בכלל, ובכך אין שוני לעומת המצב שהיה קיים...העובדה שהמשק כולו פועל על פי התקנים אותם התקין המוסד. הצורך החיוני בקיומה של תקינה חשבונאית והעדר הסדר חקיקתי בנושא הם המעניקים למוסד את כוחו וסמכותו. זאת ועוד, המוסד עוסק בנושא התקינה החשבונאית מאז הקמתו… ואיש לא כפר בסמכותו הציבורית המקצועית". בהמשך, קבע השופט זפט כי מטעמי חוסר ניקיון כפיים לא יאפשר לחברת החשמל לכפור בסמכות המוסד, משום שהיא "לא כפרה כל השנים בסמכות המוסד, ואף השתתפה בדיוניו, ובכך הודתה בסמכותו, ורק משלא נתקבלה עמדתה יצאה כנגד סמכות המוסד. התנהגות כזו לוקה בחוסר ניקיון כפיים".
 
השופט זפט דחה את טענות חברת החשמל ביחס להליך הקבלה של תקן החשבונאות הנומינלית. כלל גדול הוא במשפט המנהלי כי אין בית המשפט מחליף את שיקול דעתם של רשויות ציבוריות ובוודאי אינו מחליף את שיקול דעתם של גופים שהוקמו במיוחד בשל מקצועיותם", כתב. הוא אף הוסיף: "לא מצאתי פסול בדרך שבה נתקבלה החלטת המוסד לתקינה. הגופים העלולים להיפגע נשמעו וניתנה להם האפשרות להעלות טענותיהם… סבירות החלטת המוסד לתקינה אינה נבחנת על פי צרכיו הספציפיים של תאגיד כזה או אחר אלא בהיבט הרחב של הגשמת התכלית שלשמה נועדה, ונחה דעתי כי החלטת המוסד לתקינה מצויה במתחם הסבירות. לכן, איני רואה מקום להתערב בהחלטת המוסד לתקינה".
 
כמו כן, דחה השופט זפט את טענת חברת החשמל לפיה התקן החדש סותר את תקנות ניירות ערך, בטענה שתקנות אלה מכירות בהגשת דוחות מתואמים בלבד. "התקנות מאמצות ומעניקות תוקף לאופן הדיווח על פי העקרונות החשבונאיים המקובלים ואינה מגבילה את הדיווח לדרך כזו או אחרת", כתב זפט בפסק הדין. בפסק הדין נאמר גם כי התקן חל על כל התאגידים במשק ובהתאם לכך טענת חברת החשמל כאילו יש בתקן כדי לפגוע בה צריכה להיות מופנית למי שמוסמך לפטור אותה מהצגת הדוחות הנומינליים בהתאם לסמכות הייחודית שבחוק משק החשמל, דהיינו לשר האוצר ולשר התשתיות.
 
השופט זפט הורה לחברת החשמל לשלם הוצאות משפט ושכר טרחה בגובה עשרים אלף שקל למוסד לתקינה, לרשות ניירות ערך וללשכת רואי החשבון לכל אחד, וכן עשרים אלף שקל נוספים לרשות החשמל ולרשות החברות הממשלתיות יחדיו.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים