כניסה

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את יוזמת הרשות לרפורמה בבחינות הרישוי לייעוץ השקעות, שיווק השקעות ולניהול תיקים
14/12/2005
 
ועדת הכספים של הכנסת אישרה השבוע את הצעת רשות ניירות ערך לרפורמה במתכונת בחינות הרישוי הנדרשות לשם קבלת רשיון יועץ השקעות, משווק השקעות ומנהל תיקים. כמו כן, אישרה הוועדה את האפשרות לקבל פטור מבחינות הרישוי על סמך תואר מלא.
 
עד לאישור הרפורמה קבעו התקנות כי ניתן לקבל פטור מבחינה הן על סמך תואר והן על סמך קורסים. התקנות הותקנו בשנת 1997 עת היו קיימים בישראל מספר מצומצם של מוסדות להשכלה גבוהה. באותו זמן שם הקורס נתן מידה של וודאות ובהירות באשר לתוכנו והיקפו. עם ריבוי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, השתנתה התמונה ששררה בתחום זה. כיום, כל מוסד מגדיר לעצמו קורסים שונים ורשימות קריאה שונות, וכך נוצר קושי לקבוע רק על פי השם אילו קורסים עונים על הנדרש בתקנות על מנת לקבל פטור מבחינות. קושי נוסף היה ליצור בסיס אחיד להשוואה בין כל המוסדות השונים.
 
עם ריבוי המוסדות נוצרה גם תופעה גוברת והולכת של יצירת קורסים אשר מטרתם היחידה היא הענקת פטור מבחינות הרשות - קורסים מוטי פטור בעליל, שכל מטרתם הענקת פטור מבחינות ושאין להם יעד אקדמי עצמאי אחר, ושמסיבה זו היקפם מצומצם בהרבה ממה שרצה המחוקק להשיג. החשש היה שקורסים הם בעלי רמה אקדמית נמוכה יותר, ולפיכך אינם תחליף ראוי לבחינות.
 
לפיכך, ביקשה הרשות לשנות את אופן מתן הפטורים מבחינות, כך שפטור מהבחינות יינתן רק על בסיס תואר אקדמי רלוונטי ממוסד מוכר ולא על סמך קורסים לקראת תואר. כמו כן יזמה הרשות תיקון לפיו הבחינה בדיני ניירות ערך (הנושא שהוא לב ליבו של המקצוע ומהווה בסיס הכרחי עבור כל בעל רשיון) תהיה בחינת חובה ולפיכך אפשרות הפטור ממנה תבוטל וכל מבקש רשיון יחויב לעמוד בה.
 
בנוסף, ביטל התיקון שיזמה הרשות את אפשרות הפטור מהבחינות בניתוח ניירות ערך ובמכשירים פיננסיים ומן הבחינה בניהול תיקים. בחינות אלה, המשקפות את רמת הידע המקצועי הדרוש במישרין לשם העיסוק בייעוץ השקעות והנסמכות על הידע הבסיסי שנרכש בבחינות האחרות, יהיו מעתה בגדר חובה. הבחינה בניתוח ניירות ערך ובמכשירים פיננסיים תהיה חובה לכל מבקשי הרשיון ואילו הבחינה בניהול תיקים תהיה חובה רק למבקש רשיון ניהול תיקים. בחינות חובה, ללא יכולת פטור, קיימות היום לגבי מקצועות אחרים כדוגמת רואי חשבון ועורכי דין. גם במקצועות האלה קיומה של השכלה רלוונטית אינה מחליפה את חובת העמידה בבחינות לצורך קבלת רשיון.
 
בנוסף, אישרה הוועדה תיקון המתאים את התקנות גם לעיסוק החדש שנוסף לחוק הייעוץ במסגרת תיקון בכר, העיסוק בשיווק השקעות. שיווק השקעות הוא ייעוץ השקעות שניתן על ידי מי שיש לו זיקה לנכס פיננסי (לדוגמא, בעל רשיון העוסק בייעוץ במסגרת חברה הקשורה לחברה לניהול קרנות).
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים