כניסה

בעקבות המלצות ועדת האוזר למניעת מניפולציות במסחר: הרשות אישרה שינויים במסחר הבורסאי
28/12/2005
 
חברה שתתחייב במסגרת התשקיף על מינוי עושה שוק לתקופה של שנה לפחות תידרש להציג 35 מחזיקים במניותיה במקום 100, המספר הקבוע בהנחיות כיום. את התיקון הזה, שמטרתו לעודד חברות ציבוריות לעשות שימוש במנגנון עשיית השוק ובכך להחליף את דרישת הפיזור כאמצעי להקטנת את הסיכוי לביצוע מניפולציות בניירות הערך שלה, אישרה רשות ניירות ערך השבוע. האישור ניתן בהמשך לבקשת הבורסה לניירות ערך.
 
מקורה של הקלה זו במסקנות ועדת האוזר, שמונתה על ידי יו"ר רשות ניירות ערך, משה טרי, במטרה להמליץ על ביצוע צעדים למניעת מניפולציות במסחר הבורסאי. המסקנות הוגשו לטרי בספטמבר 5002. בין היתר, המליצה הוועדה להעניק הקלות בדרישות הפיזור לחברות חדשות שיתחייבו למנות עושה שוק בניירות הערך המונפקים. ההנחה שעמדה ביסוד ההמלצה היא ששימוש בשירותיו יגביר את הנזילות בניירות הערך של החברה המתקשרת עימו. התיקון שאישרה הרשות, לבקשת הבורסה, מעגן את ההמלצה הזו בהנחיות הבורסה ומאפשר את הפעלתו המיידית.
 
במקביל, אישרה הרשות לקצר בעשר דקות את פרק הזמן שבו לא ניתן יהיה לבטל פקודות המשתתפות בשער הפתיחה התיאורטי. הכלל הקודם קבע כי אדם הנותן פקודה המשתתפת בקביעת שער המסחר התיאורטי יכול לבטלה רק אם חלפו  15-20 דקות מרגע מתן הפקודה. פרק זמן זה הוא, לטענת הבורסה, הארוך ביותר הקיים בבורסות המובילות בעולם. אורכו של פרק זמן זה עלול ליצור בעיה למשקיע שהגיש פקודה למסחר הפתיחה אולם עקב שינוי פתאומי בתנאי השוק מבקש לבטלה עוד לפני פתיחת המסחר. ועדת האוזר, שבחנה את הניסיון שנצבר בתל אביב ובבורסות אחרות בעולם, המליצה על קיצור פרק הזמן שבו אסור לבטל פקודות בעשר דקות. לפי הכלל החדש במניות מדד ת"א- 100 לא ניתן יהיה לבטל פקודות החל מהשעה 09:40, במקום מהשעה 09:30(כמקובל כיום). בשאר ניירות הערך לא ניתן יהיה לבטל פקודות בחמש הדקות האחרונות לפני מסחר הפתיחה במקום ב- 15 הדקות האחרונות, כפי שנהוג כיום.
 
שינוי נוסף שאישרה הרשות בהתאם להמלצות הוועדה הוא הארכת יום המסחר בשלושים דקות. ועדת האוזר המליצה להאריך את שעות המסחר בניירות ערך ובנגזרים עד לשעה 17:30, כדי להאריך את משך שעות המסחר החופפות בין המניות הדואליות בבורסות בארה"ב לבין הבורסה בתל-אביב. ההנחה שביסוד המלצה זו היא שזמן חפיפה גדול ביותר יביא להפחתת הפערים בין מחירי המניה הדואלית ויפחית את התמריץ לביצוע מניפולציות.
 
הרשות אישרה את הצעת הבורסה לתקן את תקנון הבורסה והנחיותיו כך שבתום שלב המסחר הרציף יתקיים מכרז נעילה רב צדדי בכל ניירות הערך ושער הנעילה של ניירות הערך ייקבע על בסיס תוצאות המכרז.
 
כמו כן, אישרה הרשות הצעה של הבורסה לתיקון משמעותי בכללי הרישום של חברות מחקר ופיתוח למסחר. מטרת התיקון הזה היא לעודד הנפקות של חברות העוסקות במחקר ובפיתוח ולפתח שוק ראשוני ומשני למניות מסקטור ההיי-טק, שייצוגו בבורסה המקומית דל יחסית בהשוואה לייצוגו בבורסות זרות, תוך הקפדה על איכותן. לצורך העניין מוגדרת כיום חברת מו"פ כחברה שהשקיעה במחקר ובפיתוח בשלוש השנים שקדמו להנפקה לפחות שלושה מיליון ₪ בנוסף על הסכומים שקיבלה מהמדען הראשי. ההגדרה שונתה כך שהיא כוללת היום חברה שהשקיעה שלושה מיליוני ₪, כולל את התמיכה שקיבלה מהמדען הראשי.
 
בנוסף, אישרה הרשות להפחית את שיעור החזקות הציבור הנדרש בהנפקות מו"פ בהיקף של 16-32 מיליון שקל ל- 10% בלבד, לעומת 20% כיום (כששווי ההנפקה הוא 16-24 מיליון ₪) ול- 13%(כשהשווי הוא 24-32 מיליון ₪). הגורם המרכזי מאחורי תיקון זה הוא העובדה שחברות מו"פ צפויות לערוך לא מעט גיוסי הון ולכן דילול נמוך יחסית לא יפגע בסחירותן. תיקון נוסף שאושר במטרה לעודד הנפקות של חברות מו"פ הוא להפחית את דרישת הפיזור המזערי בהנפקות באופן דומה לזה שהוצע ביחס לחברות שימנו עושי שוק בניירות הערך שלהן. כלומר, במקום 100 מחזיקים תוכל חברת המו"פ המנפיקה לפזר את ניירות הערך המונפקים בידי 35 מחזיקים בלבד.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים