כניסה

רשות ניירות ערך עורכת סקר בקרב החברות: האם יסכימו להקדים וולונטרית את יישום התקנים הבינלאומיים בישראל
07/11/2005
 
המוסד לתקינה קבע כי התקינה הבינלאומית תחול במלואה החל מראשית 2008. הרשות, המקדמת את התהליך, בודקת אם ניתן לבצע דיווח וולונטרי מוקדם יותר לפי תקנים אלה
 
רשות ניירות ערך שיגרה הבוקר מכתבים לכל החברות הציבוריות בניסיון לברר את עמדתן לגבי יישום מוקדם של תקני החשבונאות הבינלאומיים. הרשות ביקשה מהחברות להשיב על השאלות הכלולות בסקר עד ליום 15 בדצמבר.
 

הרשות מקדמת בשנים האחרונות סדר יום שנועד להביא לשילוב שוק ההון הישראלי במערכת הגלובאלית ולהעלאת רמת השקיפות ונורמות הדיווח בישראל. המהלך החשוב לאימוץ ולהטמעה מלאה של הדיווח הכספי על פי כללי חשבונאות בינלאומיים (IFRSs) במקום הדיווח הנעשה כיום בהתאם לכללי חשבונאות ישראליים – מהלך המתבצע בשיתוף עם לשכת רואי חשבון - הוא אחד מאבני היסוד באסטרטגיה הזו. המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות כבר קיבל החלטה על ביצוע מהלך זה והחליט כי הכללים הבינלאומיים יאומצו בישראל החל מראשית שנת 2008.
 
מטרתו של מהלך זה הינה, בין השאר, להגביר פתיחותו של שוק ההון בישראל לזרימה של מקורות הון זרים, ולאפשר לתאגידים המדווחים נגישות רבה יותר להשקעות זרות והוזלת עלויות הכרוכות בהיבטים מגוונים של פעילותם בשווקים זרים.
 
במסגרת זו החליט סגל הרשות לבדוק אם החברות מעוניינות ליישם וולונטרית את הכללים הבינלאומיים עוד לפני מועד התחילה הרשמי שקבע המוסד. יישום מוקדם כזה יאפשר לחברות שיבחרו בכך למצות את יתרונות המהלך, כבר כעת, כמו גם יספק מידע מוקדם לציבור המשתמשים, עורכי הדוחות, המבקרים והרשויות המפקחות, על הליך היישום להיבטיו השונים.
 
הסקר שאותו עורכת הרשות כולל שמונה שאלות. בין השאר, נשאלות החברות אם הן מעוניינות באימוץ מוקדם של הכללים בדוחותיהן הכספיים ; כיצד יושפע שיקול הדעת שלהן מגורמים שונים (קשר עם המשקיעים, הגברת השקיפות, שיפור הבקרה התאגידית, עלויות, אימוץ מוקדם בקרב חברות הפועלות באותו ענף וכדומה) ; האם החברה מעוניינת לכלול בדוחותיה ביאור התאמה לפי הכללים הבינלאומיים עד שהללו יאומצו בפועל ; עד כמה ראוי לדעת החברה לאפשר אימוץ מוקדם נוכח פגיעה אפשרית בעקרון ההשוואתיות ; כיצד יפרשו משקיעים ואנליסטים את הבחירה לבצע אימוץ מוקדם של הכללים הבינלאומיים ; מהם הפריטים העיקריים בדוחות הכספיים של החברה העשויים להיות מושפעים כתוצאה מהאימוץ המוקדם ; מהם הצעדים ההכרחיים על מנת לאפשר מימוש מוצלח של ההחלטה לאימוץ מלא של הדיווח על פי התקינה הבינלאומית החל מראשית 2008; ועוד.
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים