כניסה

רשות ניירות ערך עוברת לביקורת אקטיבית בחברות ציבוריות ; מפעילה משרדי ביקורת חקירתית
12/09/2005
 
רשות ניירות ערך מרחיבה את פעילות הביקורת שהיא עורכת בחברות ציבוריות. הרשות פתחה לאחרונה במבצע חסר תקדים שמטרתו לערוך , במקרים שייבחרו בקפידה, ביקורות מיוחדות בחברות ציבוריות. לאחרונה בוצעה ביקורת בחברה אחת ובקרוב צפויות להתקיים ביקורות נוספות אצל חברות ציבוריות אחרות. מעתה, צפויות חברות מסוימות ל"התקל" ברשות לא רק בשאלות בכתב, שעל התשובות להן מסתמכת הרשות, אלא גם בדרישה למסמכים, לפרוטוקולים ולספרי החשבון. הביקורות יבוצעו מכוח סעיף 56 ו לחוק ניירות ערך.
 
סעיף 56 ו לחוק ניירות ערך קובע כי "הייתה הרשות סבורה כי לשם שמירה על ענינו של ציבור המשקיעים בניירות ערך ראוי לערוך ביקורת בתאגיד שחלות לגביו הוראות חוק זה, רשאית היא להסמיך גם מי שאינו עובד הרשות לערוך ביקורת ולדרוש מסמכים וידיעות כאמור בסעיף 56 א...". סעיף 56 א הוא הסעיף המאפשר ליו"ר הרשות, לשם הבטחת ביצועו של חוק ניירות ערך או החוק העוסק בקרנות, "לדרוש מכל אדם כל ידיעה ומסמך הנוגעים לעסקי תאגיד שאחד החוקים האמורים חל עליו, לרבות דו"ח, פנקס, חשבון ותעודה או מסמך אחר הנוגע לעסקיהם". במלים אחרות, חוק ניירות ערך מאפשר לרשות לשכור מומחה, בעל מיומנויות מתאימות, שיבצע עבורה ביקורת בחברות, מקום בו היא סבורה שהביקורת דרושה לשם קיום החוקים הרלבנטיים.
 
לאחרונה החליטה הרשות ליישם את הסעיפים הללו בחוק ניירות ערך לצורך הרחבה פעילות הבדיקה שהיא עורכת. בהמשך לכך, הוחלט להעביר את ביצוע הביקורות בחברות מסוימות לידי גופים חיצוניים המתמחים בכך, שהוכיחו בעבר עמידה באמות מידה גבוהות בעבודת ביקורת.
 
בכוונת הרשות לערוך ביקורות אלה בעיקר באותם מקרים בהם סגל הרשות יסבור כי בחברה מסוימת קיים חשש לאי סדרים, לגילוי חסר או לגילוי שאינו נאות, המעלים חשש לאיכות הדיווחים ומהימנותם, אך שאינם עולים כדי חשד לביצוע עבירות פליליות. לפי ממצאי סגל הרשות, מקדם הסיכון לכך גדל כאשר מערכי הבקרה בחברה לוקים: לדוגמא, החברה מבוקרת על ידי רואה חשבון מבקר אשר חסר את הכישורים המקצועיים הנדרשים לביצוע ביקורת בחברה שהוראות החוק חלות עליה ו/או כי נפגעה אי תלותו של המבקר, או מצב של העדר ביקורת פנים יעילה , חולשה ותלות בדירקטוריונים ועוד..
 
מליאת הרשות אישרה לאחרונה את נוהל הפעולה בערוץ זה. לפי הנוהל, על עריכת הביקורת ממליץ, כאמור, סגל הרשות. הנושא מובא למליאה ושם מתקבלת ההחלטה האם לאשר את הביקורת והאם לשכור גורם חיצוני לצורך ביצוע הביקורת. לאחר שמחליטה המליאה על עריכת ביקורת, מגבש צוות מקצועי ברשות את האסטרטגיה והנהלים לביצוע הביקורת, ובכלל זה את הנושאים והסעיפים שיבדקו במסגרת הביקורת, מועדיה והיקפה. החלטות והנחיות הצוות עוברות לגורם שיערוך את הביקורת. הלה מצוי תחת פיקוח צמוד של סגל הרשות בכל הנוגע לדרישת מסמכים וידיעות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים