כניסה

רשות ניירות ערך תדרוש את רשימת האנשים בחברות שהדוחות הכספיים שלהן יודלפו לתקשורת טרם פרסומם המלא
27/03/2005
 
רשות ניירות ערך מתכוונת לדרוש את רשימת האנשים שנחשפו לדוחות הכספיים שלהן לפני פרסומם. זאת, בעקבות שורה של מקרים בהם הודלפו נתונים כאלה ופורסמו באמצעי התקשורת לפני פרסומם לציבור. הרשות הורתה לחברות לרענן מייד את נוהלי הטיפול במידע רגיש מעין זה לרבות חובת הסודיות טרם פרסום הדו"חות כנדרש בחוק. בכוונת הרשות גם לזמן עובדי חברות ציבוריות (כולל ספקים חיצוניים) שנחשפו למידע הזה טרם פרסומו, למתן הסברים.
 
בחוק ניירות ערך ותקנותיו, קבועה מתכונת דיווח מוסדרת הכוללת גם הוראות מפורשת בנוגע לעיתוי הפרסום ולשלמות המידע. חברה מדווחת אינה רשאית לפרסם מידע 'אלטרנטיבי' למידע הנדרש על פי החוק או מידע סלקטיבי לפי ראות עיניה. ביוני אשתקד פרסמה הרשות חוזר לחברות המזהיר מפני דליפת מידע. "קיים דיווח אחד בלבד הממלא אחר הוראות החוק והוא הגשה לרשות של דו"חות מלאים, בהתאם להוראות החוק והתקנות, ובמועדים שנקבעו לכך. חובת דיווח, מתכונת דיווח ומועדי דיווח אחידים לתאגידים מדווחים, הנם מאבני היסוד של שוק הון משוכלל ויעיל. ללא היצמדות למתכונת הדיווח הקבועה בחוק ובתקנות, תסוכל מטרתם", נאמר באותו חוזר, "...מקום בו תאגיד מדווח בוחר לפרסם מידע חלקי או אחר מהמידע הנדרש על פי החוק, או בוחר להפיץ אותו שלא בהתאם להוראות החוק- מידע כזה ודרך הפצה כאלה עוקפים למעשה את המתכונת ואת דרכי ההפצה והפרסום הקבועים בחוק ובתקנות. הפצת מידע שלא במתכונת הקבועה בחוק ובתקנות, עלולה להסיט את תשומת ליבו של הציבור מהדו"חות המלאים המפורסמים על פי החוק והתקנות ועלולה אף להביא להטעיית הציבור".
 
מאחר ומקרים מסוג זה התרחשו לאחרונה בתדירות גבוהה למדי הודיעה הרשות, כאמור, כי בכוונתה להחמיר את התייחסותה לתופעה על מנת למנוע פגיעה בציבור המשקיעים.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים