כניסה

ועדת כשר הגישה את המלצותיה למשה טרי ; מציעה מנגנון לסיווג אתרי מידע בהתאם לקריטריונים של שקיפות, בקרה ודיאלוגים עם גולשים
19/12/2005
 
ועדת כשר, שמונתה לצורך גיבוש כללי אתיקה להפצת מידע על ניירות ערך באינטרנט, הגישה היום את מסקנותיה ליו"ר רשות ניירות ערך, משה טרי. טרי מינה את הוועדה לפני כשנתיים במטרה להתמודד – נוסף על ההתמודדות במישור הפלילי - עם מקרים בהם ניסו גולשים להניע גולשים אחרים לפעול בניירות ערך באמצעות פרסום מידע מטעה באתרי מידע כלכליים. "השקעה מעין זו על בסיס מידע מטעה, עלולה לגרום מחד, לנזקים כספיים כבדים למשקיעים ומאידך, לערער את אמון המשקיעים ולפגוע באמינות שוק ההון. לאור מקרים אלו נוצר צורך בגיבושה של מערכת כללי התנהגות בכל הנוגע לפרסום עתידי של מידע שמקורו בגולשי הרשת. מרחב הפתרונות להתמודדות עם מצבים מעין אלה כולל, בין היתר, חקיקה, אכיפה ופיקוח עצמי תוך אימוץ נורמות ראויות וכללי אתיקה". טרי המליץ על גיבוש מנגנון של הסדרה עצמית, נוסף על ההתמודדות הפלילית המוטלת על הרשות עם מבצעי עבירות אלה. מנגנון זה כולל גיבושו של קוד אתי ולשם כך מינה טרי ועדה בראשותו של פרופ' אסא כשר.
 
חברי הוועדה, מלבד היו"ר כשר, הם איתן אבריאל (moc.rekramehT), עו"ד אביב אילון, פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב (אוניברסיטת בר-אילן), ד"ר אביבה גבע (האוניברסיטה הפתוחה), מנחם דולינסקי (אוניברסיטת בר-אילן), ברוך הינוך (עמותת אשנ"ב), ד"ר נעמה כרמי (המרכז הבינלאומי לאתיקה וערכי אדם במשכנות שאננים),ד"ר יותם לוריא (אוניברסיטת בן-גוריון), זיו סגל (גלובס) ועו"ד חיים רביה.
 
"הקוד האתי נועד לגבש כללי התנהגות ראויים ולקבוע קווי תיחום נורמטיביים להפצת מידע באתרים בהם קיימת אפשרות הפצת מסרים מיידית", כתב טרי במכתב המינוי של הוועדה, "בין אלה, ניתן למנות פורומים, מנגנוני טוק-בק , צ'אטים וכן כל אתר נוסף שבאמצעותו ניתן להפיץ בקלות יחסית מידע העשוי להשפיע על שוק ההון. המטרות המרכזיות של גיבוש הקוד האתי הן לצמצם הפצת מידע מטעה, חלקי, לא-עדכני, המתיימר להיות אמיתי ושלם המגלה לעתים טפח ומכסה טפחיים (דיסאינפורמציה) ; לעודד פיקוח עצמי וולונטרי, בעיקר של אתרים בעלי אופי כלכלי או כאלה המספקים מידע כלכלי ; ליצור אפקט מרתיע כלפי גולשים המעבירים מסרים מידיים באתרים אלה, במטרה להשפיע על התנהגות צרכני המידע ; לחנך את קהילת הגולשים להפנים כללי ערנות וזהירות מפני הסכנות הגלומות בצריכת מידע בפלטפורמות המידע הללו ; לקדם פעילות של אתרים מסוג זה שיפעלו בהתאם לנורמות של אמינות, דיוק, יושרה מהימנות ושקיפות ; ולהשתלב במגמה כלל-עולמית המבקשת ליצור סייגים ונורמות להתנהגות ראויה ברשת."
 
במהלך עבודתה הזמינה הוועדה מומחים מתחומים שונים, כדי לשמוע את חוות דעתם בשאלות שעמדו לפניה. האורחים היו מתחומי הבורסה, האקדמיה והאינטרנט. בסיומם של דיונים ממושכים גיבשה הוועדה המלצותיה.
 
ההמלצות מתייחסות לכל אתר אינטרנט המפרסם באופן סדיר מידע בדבר ניירות ערך הנסחרים בבורסה הישראלית או בדבר חברות הקשורות במישרין בניירות ערך כאלה או בדבר הבורסה הישראלית עצמה, בין אם זה כל תוכנו של האתר ובין אם זה רק חלק מתכניו של האתר.
 
המצב הרצוי, מבחינת הוועדה הוא מצב שבו כל אתר אינטרנט רלוונטי מציג בדף הבית שלו, באופן בולט, ברור ומעודכן את הפרופיל האתי שלו, או קישורית להצגה כזו של הפרופיל האתי שלו, ונוהג על פיו בכל פעילות של האתר. הפרופיל אתי של אתר משתקף באמצעות רשימה של תשובות לשאלות בדבר רמת השמירה הנוהגת באתר על היבטים מסוימים של האתיקה של הפצת מידע על ניירות ערך. הרשימה מתפרסמת באתר עצמו, מטעם המערכת, בחתימת אדם מסוים, המזוהה בשמו המלא ובתפקידו במערכת.
 
רשימת השאלות כוללת התייחסויות לזהות המערכת ; שקיפותה (הצגת הזיקה בין בעלי האתר ונושאי התפקידים בו לבין החומרים שהוא מפרסם) ; בעלי העניין המכהנים בה בתפקידים שונים ; הצגת מדיניות המערכת ביחס לתכנים המתפרסמים בה, אחריות מערכת למתפרסם באתר שלה על ידי אורחים מוזמנים ; הפרדה בין טקסטים המתפרסמים באתר מטעם המערכת לבין כאלה המתפרסמים שלא מטעמה ; קיום מנגנון בקרה המוחק מתוכו חומר שמקורו מחוץ לאתר כשהוא נגוע בחשש ממשי להפצת נתונים כוזבים (וגם כשהוא בחשש ממשי לעבירה בתחום ניירות הערך) ; עד כמה מוכנה המערכת לפתוח פורומים להתבטאות הגולשים והנבדלים זה מזה במידת ההזדהות הנדרשת מן המשתתפים ; עד כמה מעודדת המערכת את השתתפות הקהל הרחב בתגובות על המתפרסם באתר ; וכן באיזו מידה מדיניות מערכת האתר היא לקיים מתכונת קבועה של פרסום חומרים מטעם המערכת, מבחינת התוכן, הצורה והסגנון.
 
על כל השאלות האלה יתבקשו מערכות אתרי המידע להשיב באמצעות בחירה בדרגות שבין 1 ל-5. כל דרגה אינה רק ממוספרת אלא מתארת מצב עובדתי אפשרי שעל האתר להשיב אם הוא מצוי בו אם לאו.  הוועדה תורשה לשלוח את המלצותיה לגופים שונים הנוגעים בתחום אתרי אינטרנט רלוונטיים ותעודד אותם בכך
לנקוט שורה של צעדים שתכליתם תהיה להגיע אל המצב הרצוי, בו כל אתר אינטרנט רלוונטי יפרסם את הפרופיל האתי שלו, שיכלול את הפרופיל הראשי המוצע ופרופיל משני מתאים. הוועדה תורשה להמליץ בפני גופים מתאימים ליצור, בשיתוף פעולה עם אתרי האינטרנט הרלוונטיים, רשימה של אתרי האינטרנט הרלוונטיים שנענו להמלצתה להשתמש בפרופיל האתי המוצע ושל הפרופיל של כל אחד מהם.
 
כמו כן, מבקשת הוועדה להמליץ בפני גופים מתאימים, שאינם גופים שלטוניים, למנות צוות מקצועי ציבורי, במתכונת הוועדה הנוכחית, שינקוט צעדים נוספים, במגמה להגיע אל המצב הרצוי. הצוות יבדוק אתרי אינטרנט רלוונטיים שלא יפרסמו פרופיל אתי או יפרסמו פרופיל אתי השונה באופן משמעותי מן הפרופיל האתי המוצע ויבוא בדברים עם מנהליהם במגמה להגיע אל המצב הרצוי. כמו כן, הצוות יפתח סיווג של פרופילים אתיים של אתרי אינטרנט רלוונטיים על פי הרמה האתית הכוללת המתבטאת בהם. הסיווג יכלול ציון הרמה של כל מרכיב בפרופיל, בחלק הראשי שלו: "זהב" (5), "כסף" (4), "ארד" (3). הוא יכלול גם ציון כולל של הפרופיל על כל היבטיו. אחת לחצי שנה יפרסם הצוות את הרשימה, לפי סיווג זה.
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים