כניסה

ועדת פרוקצ'יה מפרסמת את טיוטת המלצותיה לפיקוח על בורסות ועל זירות תיווך ; מבקשת את תגובות הציבור
06/09/2005
 
עיקרי ההמלצות: תותר פעילותן של זירות מסחר נוספות שתתפקדנה כבורסות לניירות ערך ; הבורסות יורשו לפעול כחברות למטרות רווח שתקיימנה ביניהן תחרות ; תוקם מערכת דיווח לאומית שתנקז לתוכה את כל המידע מכל הבורסות בישראל ; בורסות הפועלות בישראל יחויבו לשמור על כמה מעיקרי משטר החברות הנחוצים להגנת המשקיע; רוב ההוראות הרגולטוריות יחולו גם על "זירות תיווך" (Dealerships) המספקות ציטוטים ופועלות במישרין אל מול לקוחותיהן
 
ועדת פרוקצ'יה, שמונתה בשנה שעברה על ידי יו"ר רשות ניירות ערך, מר משה טרי, במטרה לבחון את הסדרת הפיקוח על מערכות מסחר אלטרנטיביות (ATS), פרסמה היום את טיוטת הדוח שלה. טיוטת הדוח מתפרסמת באתר רשות ניירות ערך
(www.isa.gov.il) במטרה לאפשר לציבור להגיב על מסקנותיה ועל המוצע בה. מאוחר יותר, לאחר שתשקול הוועדה את התגובות שקיבלה, היא תגיש את הדוח הסופי שלה ליו"ר הרשות ותפרסם אותו לידיעת הציבור.
 

"בעידן התקשורת האלקטרונית", כתב טרי בכתב המינוי לחברי הוועדה, "הביאו השיטות הממוחשבות למסחר בניירות ערך, בין היתר, להתפתחות זירות מסחר אלקטרונית בעלות מאפיינים שונים המבצעות פעולות הדומות לכאורה לאלה המבוצעות על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב (זירות מסחר אלטרנטיביות). התפתחותן של זירות מסחר אלה מעוררת שאלות כבדות משקל בדבר מידת הצורך בהסדרת פעילותן ובפיקוח עליהן וסוג ההסדרה והפיקוח הנדרשים. בחינת סוגיות אלה מחייבת הגדרה ומיפוי של סוגי זירות המסחר האלטרנטיביות השונות על פי מאפייניהן והתייחסות לכל סוג כזה בנפרד".
 
טרי ביקש מחברי הוועדה להתייחס, בין השאר, למאפיינים של זירות המסחר האלטרנטיביות בארץ ובעולם; למאפייני ההסדרה והפיקוח על זירות המסחר האלטרנטיביות בעולם ; ולשאלה אם יש צורך בהסדרה ובפיקוח על זירות מסחר אלטרנטיביות בישראל, ואם כן, מהי מתכונת ההסדרה והפיקוח הראויה, לרבות לעניין פיקוח על זירות מסחר הפועלות בישראל ואשר מקום התאגדותן מחוץ לישראל והן מוסדרות או מפוקחות מכוח דין זר. עתה, לאחר שנה תמימה של עבודה, מפרסמת הוועדה את טיוטת המלצותיה.
 

להלן תקציר המלצותיה העיקריות של הוועדה:
 
 • הגדרת המונח "בורסה" בחוק ניירות ערך תשונה והיא תכיל מעתה גם זירות מסחר חלופיות לניירות ערך. "נייר ערך" יוגדר ככל נכס פיננסי הנסחר ב"בורסה".
 • זירות המסחר החלופיות כאמור תורשינה לפעול כבורסות, בתנאי שתעמודנה בתנאים הרגולטוריים המפורטים בדוח.
 • הרגולציה תחול גם על זירות תיווך מאורגנות, בהן העסקאות נקשרות בין המשקיעים לבין המתווך, ולא בין המשקיעים לבין עצמם. עם זאת, אופי הרגולציה לא יהיה זהה בשני המקרים.
 • זירות מסחר לניירות ערך, לרבות הבורסה לניירות ערך בתל אביב, יורשו לפעול כתאגידים למטרות רווח, מה שיעודד את קיום התחרות ביניהן ב"שוק הבורסות".
 • כל העסקאות הנערכות בזירות המסחר תהיינה מחייבות מבחינה משפטית ("עסקאות משוכללות") במעמד עשייתן, ולא יצריכו לצורך שכלולן פעילות נוספת מחוץ לזירות המסחר.
 • ייאסר על בורסות לעסוק בעיסוקים שאינם בורסאיים, כלומר ייקבע כלל של ייחוד העיסוק.
 • מהות פעילותה של כל בורסה ייקבע בספר כללים, ורישויה של כל בורסה ייעשה תוך בחינה פרטנית של ספר הכללים שלה. ייאסר על בורסות לשנות את ספר הכללים שלהן אלא באישורה של הרשות המפקחת.
 • מוצע כי הרשות המרשה לעסוק בעסקי בורסה, לרבות החלטות רישוי המתייחסות לספר הכללים תהיה רשות ניירות ערך. הרשות תהיה כפופה בנושא זה, כמו גם בנושאים אחרים, לפיקוח פרלמנטרי.
 • יינתנו פטורים מן הפיקוח המוצע לבורסות הפועלות במדינות חוץ שתאושרנה לעניין זה, וכן לבורסות שבהן כל המשקיעים הם מוסדיים, וניירות הערך הנסחרים בהם לא הוצאו על ידי מנפיקים שניירות הערך שלהם רשומים גם בשווקים הפתוחים לכל.
 • כל הבורסות תדווחנה בזמן אמת line) no) למערכת דיווח לאומית על כל ניירות הערך שחלה חובה לדווח על המסחר בהם. מערכת הדיווח הלאומית תרכז את כל המידע מכל הבורסות. עד שתוקם מערכת דיווח לאומית אחרת, תתפקד הבורסה לניירות ערך בתל אביב כמערכת דיווח לאומית.
 • בורסה תפעל אך ורק להפגשה ישירה בין לקוחותיה. לעומת זאת זירת תיווך לא תורשה לפעול להפגשה ישירה בין לקוחותיה.
 • כל בורסה תקיים את כללי משטר החברות הבאים:
   o תירשם כחברה על פי חוק החברות;
   o יהיה לה דירקטוריון המורכב מחמישה חברים לפחות, מתוכם שלושה חיצוניים. כל
      חברי הדירקטוריון יאושרו על ידי רשות ניירות ערך לפי כללים שייקבעו;
   o תהיה לה וועדת ביקורת שרוב חבריה חיצוניים;
   o תחול הפרדת תפקידים בין מנכ"ל הבורסה ליו"ר הדירקטוריון;
   o הבורסה תעסיק רואה חשבון מבקר. דוחותיה השנתיים המבוקרים יימסרו לרשות
      ניירות ערך וייבדקו על ידה;
   o הבורסה תעסיק מבקר פנים;
   o נושאי משרה ובעלי שליטה בבורסה יחובו חובות זהירות, מיומנות ואמונים
      למשקיעים בבורסה;
   o תינתן זכות למשקיעים בבורסה לאכוף את החובות האמורים בעזרת תובענות
      ייצוגיות;
   o הבורסות תידרשנה להוכיח איתנות פיננסית בעזרת קיום הון עצמי מינימאלי וביטוחי
      צד שלישי;
   o הבורסות תידרשנה להוכיח מיומנות טכנית למילוי חובותיהן;
   o כל בורסה תשלם אגרה שנתית פרופורציונאלית לנפח העסקאות הנקשרות בה;
 
 • כללי הרגולציה החלים על זירות מסחר יחולו גם על זירות תיווך בשינויים אלה:
  o זירות תיווך תורשינה לפעול במישרין אל מול לקוחותיהן, אך לא תורשינה לפעול
     להפגשה ישירה בין לקוחותיהן לבין עצמם.
  o זירות תיווך תורשינה להשהות את דיווחיהן למערכת הדיווח הלאומית במשך פרק
    הזמן הנדרש לכיסוי הפוזיציה שלהן מבלי שהדיווח יקשה על ביצוע המשימה.
 

בראש הוועדה עומד פרופסור אוריאל פרוקצ'יה מהמרכז הבינתחומי. פרופסור שמואל האוזר, הכלכלן הראשי של רשות ניירות ערך, מונה למרכז הועדה. חבריה האחרים הם פרופסור שמואל קנדל מבית הספר לניהול אוניברסיטת תל אביב ; עו"ד טידה שמיר, חברת דירקטוריון בנק דיסקונט ; מר דרור נגל, מנהל אגף ניירות ערך ונכסים פיננסיים בבנק הפועלים ; ד"ר זיו רייך ; עו"ד דרורה ליפשיץ, סגנית היועצת המשפטית של משרד האוצר ; מר נסים כהן, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ; עו"ד דניאלה גורני, היועצת המשפטית של רשות ניירות ערך ; עו"ד אלעזר אמיר-הימל, המשנה לענייני בורסה של הרשות ; ועו"ד אריה בוביס ממחלקת התאגידים ברשות. כמו כן, הוזמן משקיף מטעם משרד המשפטים לדיוני הוועדה.
 
ניתן להוריד את הנוסח המלא של טיוטת דוח ועדת פרוקצ'יה באתר הרשות על ידי הקשה על הקישור המפנה לפרק "חדשות ופרסומים", תחת קטגוריית "דוחות של ועדות ציבוריות".

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים