כניסה

רשות ניירות ערך בוחנת אפשרות לחייב אנליסטים בגילוי פרטים הנוגעים לעבודותיהם
31/07/2005
 
רשות ניירות ערך בוחנת אפשרות לחייב אנליסטים בגילוי פרטים הנוגעים לעבודותיהם. נייר עמדה ראשון בנושא זה פורסם על ידי הרשות באתר האינטרנט שלה (www.isa.gov.il) לצורך קבלת תגובות מהציבור.
 
במהלך השנים האחרונות, עם התפתחות והתבגרות שוק ההון לצד צמיחתם של אתרי האינטרנט הכלכליים, מגיעותלידיעת ציבור המשקיעים יותר ויותר עבודות אנליזה הנערכות על ידי אנליסטים המועסקים בבתי השקעות ובבנקים מקומיים, כמו גם במוסדות פיננסיים זרים שלהם נציגויות בישראל. עבודות אלה נערכות בעקבות אירוע מהותי בחיי החברה - פרסום דו"חות כספיים, עסקה מהותית, רכישת פעילות וכיו"ב - או באופן שוטף. במסגרת עבודות האנליזה מתייחסים האנליסטים לפרטים שונים הנוגעים לחברה ולהשפעתם על ביצועיה הכספיים.
 
לאור החשיבות והמשקל שמייחסים המשקיעים בשוק ההון למידע ולהמלצות המובאים בעבודות האנליזה, והעובדה כי חלקם נסמך גם על עבודות אלה בעת ביצוע פעולה בניירות ערך, סבורה רשות ניירות כי יש להביא לידיעת המשקיעים מידע אודות האפשרות לקיום מצב של ניגוד עניינים אצל האנליסטים המכינים את עבודות האנליזה.
 
בהקשר זה פורסם אשתקד על ידי בנק ישראל מחקר שעסק, בין היתר, בהשפעת האנליסטים על שוק ההון ובפוטנציאל לקיום ניגוד עניינים אצלם. עורכי המחקר מצאו כי החשש לניגוד עניינים אצל אנליסטים אכן התממש. ממצאי המחקר הראו, בין היתר, כי האנליסטים נמנעו מלתת גילוי לניגוד עניינים וכי במקרים בהם האנליסטים היו נגועים בניגוד עניינים, המלצותיהם היו פחות טובות. מממצאי המחקר עולה כי האנליסטים מגלים אופטימיות מוגזמת שעה שהם מכינים עבודת אנליזה על ניירות ערך שלגביהם הם מצויים בניגוד עניינים. ניגוד עניינים זה מתבטא בפעולות של בתי ההשקעות והבנקים המסחריים בהם מועסקים האנליסטים. בתי ההשקעות והבנקים מספקים שירותים פיננסיים שונים ללקוחות הפועלים בשוק ההון ופעילות זו יוצרת לעיתים ניגוד עניינים מול פעילותם של האנליסטים.
 
סגל רשות ני"ע קיים דיונים עם בתי השקעות ואנליסטים הפועלים בשוק ההון המקומי לבחינת הנושא ובעקבותיהם הגיע הסגל למסקנה כי קיים פוטנציאל לניגוד עניינים בעיקר אצל חלק מסוים מהאנליסטים - אותם אלה הנחשבים לאנליסטי Sell Side . כמו כן, נמצא כי עבודות האנליזה המופצות כיום אינן כוללות גילוי בנוגע לקיומו של פוטנציאל ניגוד העניינים.
 
החשש מניגוד עניינים אצל אנליסטים עלה בשלוש השנים האחרונות על סדר היום בשוקי ההון העולמיים, ובארה"ב לבדה נתגלו לא מעט פרשיות של הטיות חמורות שבוצעו בעבודות האנליסטים בשל ניגוד עניינים בין עבודתם לבין תחומים נוספים בהם פעלו בתי ההשקעות בהם הם הועסקו. חלק מהמלצות סגל הרשות המפורטות בהמשך מושתת על לקחי פרשיות אלו בארה"ב.
 
הרציונל לקביעת מסגרות לפעילותם של האנליסטים נובע מהצורך להגן על ציבור המשקיעים בשל החשש לניגוד עניינים והעובדה שמרבית עבודותיהם של אנליסטי ה- Sell Side הן זמינות ומתפרסמות לציבור, בין באמצעות העיתונות הכלכלית (הן האלקטרונית והן הכתובה) ובין באמצעות צינורות הפצה אחרים (למשל, באמצעות אתרי אינטרנט של בתי ההשקעות והבנקים).
 
כיום אמנם כפופים האנליסטים לחוק הייעוץ, אולם חוק זה אינו מותאם אליהם ולא כל הוראותיו וסעיפיו רלבנטיים לפעילותם. על כן החליטה הרשות לבדוק פתרון שבמסגרתו יוחרגו האנליסטים מחוק הייעוץ. מטרת הפתרון המוצע היא מתן גילוי לציבור מקום בו ישנו חשש לניגוד עניינים, של מכין עבודת האנליזה או מעסיקו, אשר עלול להשפיע על שיקול דעתו של מכין עבודת האנליזה.
 
הרשות בוחנת את האפשרות לפרסם הנחיה שתכלול חזקה ולפיה מי שנמנע ממתן גילוי כנדרש בהנחיה, הרי שחזקה שפעל בדרכי תרמית. לפי הצעת הרשות, מכין עבודת האנליזה ימסור גילוי על כל ניגוד עניינים שלו או של בית ההשקעות בו הוא מועסק, עליו הוא יודע או שיש לו חשש לקיומו, במועד פרסום העבודה, לרבות אם הוא או קרובו מחזיקים בניירות הערך של התאגיד הנסקר, או אם יש להם זיקה אחרת לתאגיד הנסקר או להחזקה מהותית שלו ; ואם הוא או קרובו משמש כנושא משרה, יועץ, דירקטור או מקבל טובות הנאה מהתאגיד הנסקר.
 
כמו כן, יכין האנליסט גרף המציג את השינוי במחיר ניירות הערך נשוא העבודה לאורך שלוש השנים שקדמו למועד הפרסום. על הגרף יסומנו המועדים בהם בית ההשקעות העניק או שינה המלצה מפורשת או מחיר יעד לניירות הערך האמורים, לרבות פרטי השינוי ; גרף כאמור יצורף רק לעבודת אנליזה שעניינה ניירות ערך המסוקרים ע"י בית ההשקעות, בו מועסק מכין עבודת האנליזה, במשך תקופה של 12 חודשים לפחות טרם מועד הפרסום.
 
האנליסט יידרש גם למסור פרטים מזהים על עצמו, לרבות שמו, כתובתו, פרטי השכלתו וניסיונו. יהיה עליו לגלות גם אם הורשע בעבירות כלכליות שונות, בהן עבירות על חוק הענושין, על דיני ניירות ערך ועל חוקי הבנקאות, המיסוי, הפיקוח על עסקי הביטוח, הפיקוח על המטבע ועוד.
 
במידה והאנליסט מועסק בבית השקעות יחויב גם בית ההשקעות בגילוי. בית ההשקעות ימסור גילוי אודות קיומה של הנפקה פרטית או הצעה לציבור של ניירות ערך של התאגיד הנסקר שבית ההשקעות או תאגיד קשור שלו ניהל או ייעץ להם, בין לבדו ובין ביחד עם אחרים, במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום. כמו כן, הוא יגלה אם הוא או תאגיד קשור שלו קיבל מהתאגיד הנסקר תמורה כלשהי בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום, המהווה 5% או יותר מהכנסות בית ההשקעות או התאגיד הקשור, מהפעילות הרלבנטית, בתקופה האמורה. פרטים נוספים שיהיו חייבים בגילוי הם: האם בית ההשקעות או תאגיד קשור שלו צפוי לקבל תמורה בהיקף מהותי לבית ההשקעות מהתאגיד הנסקר לאחר מועד פרסום עבודת האנליזה ; האם הוא או תאגיד קשור שלו משמש כעושה שוק בניירות הערך של התאגיד הנסקר במועד הפרסום ; האם במהלך החודש שקדם למועד הפרסום החזיק בית ההשקעות, או תאגיד קשור שלו, ב- 1% או יותר מסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר ; והאם קיימים פערי זמנים בהפצת עבודת האנליזה לקוראים שונים.
 
התחולה תהיה על כל מי שהכין או פרסם עבודת אנליזה, וזאת משום שהרשות רואה חשיבות בהסדרת ביצוע הפעולה עצמה ולא בהסדרת מעמד העוסק בה. הרשות אינה מבקשת למנוע מאנשים הכנת עבודת אנליזה ובלבד שהם יעמדו בדרישות הגילוי. במידה וגורם המכין עבודת אנליזה, או תאגיד קשור שלו, היה מעורב בהנפקה, ציבורית או פרטית, שביצע אותו התאגיד, הוא יחויב בתקופת הדממה שבמהלכה לא יוכל לפרסם עבודת אנליזה על תאגיד. בכל מקרה, אנליסט יחויב למסור הצהרה מפורשת על כך שהמידע המוצג בעבודת האנליזה משקף נאמנה את דעתם האישית.
 
לצורך קיום הוראות הגילוי שיקבעו בתקנות ולצורך קיום תקופת ההדממה, כאמור לעיל, מוצע לשקול הקמתו של מוסד "Complaince" כנהוג בבנקי ההשקעות הבינלאומיים, כך שמחד גיסא יישמרו החומות הסיניות בין המחלקות השונות בבית ההשקעות, ומאידך יהיה גורם שיפקח על חובות הגילוי ועל חובות ההדממה.
 
כאמור, הרשות הזמינה את הציבור להעביר את תגובותיו לעמדה המוצעת עד ליום 18 באוגוסט 2005.
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים