כניסה

רשות ניירות ערך הורתה לחברות לגלות פרטים על שכר רואה החשבון המבקר
30/11/2005
 
רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה הנחיה הדורשת מחברות ציבוריות לגלות פרטים על שכר רואי החשבון המבקר שלהן. ההנחיה אושרה על ידי מליאת הרשות לאחר שקודם לכן פורסמה להערות הציבור והיא תחול על הדוחות התקופתיים של שנת 2005.
 
רואה החשבון המבקר אחראי לביקורת הדוחות הכספיים. ביקורת זו היא מכשיר ראשון במעלה להקניית אמינות למידע המובא לציבור בדוחות אלה. אמינות זו הינה אבן יסוד לפעילות תקינה של שוק ההון, ופגיעה בה מערערת את אמון הציבור בשוק זה ואת נכונותו להשקיע בו את כספו. על אף חשיבותו המכרעת של רואה החשבון המבקר כ"שומר סף" (GATEKEEPER) בלטה עד כה בהעדרה השקיפות הראויה ביחס להתקשרות שבין החברה לרואה החשבון המבקר - אותה שקיפות הדרושה לשם הערכת איכות הביקורת.
 
יתר על כן, תעשיית ראיית החשבון עברה שינויים ניכרים בשנים האחרונות, כך שמשרדי ראיית חשבון אינם עוסקים עוד אך ורק בביקורת של דוחות כספיים אלא גם מעניקים שירותים הקשורים לביקורת וכן שירותים נלווים מסוימים שאינם קשורים לביקורת, עניינים העלולים להשפיע, גם עת הם במסגרת הוראות הדין, על איכות הביקורת.
 
לפיכך, החליטה הרשות לפרסם הנחיה לפיה תאגידים מדווחים יפרטו בדוח הדירקטוריון הנכלל בדוח התקופתי את כל השכר שמשלמות החברה המדווחת וחברות מהותיות שלה לרואה חשבון מבקר, תוך פיצול השכר האמור לסוגי השירותים הניתנים.
 
ההנחיה מחייבת חברות לדווח במסגרת דוח הדירקטוריון שלהן את השכר הכולל לו זכאי רואה החשבון המבקר בגין שירותי הביקורת ובגין שירותים אחרים הקשורים לשנת הדיווח האחרונה והקשורים לשנה שקדמה לה, בנפרד. אם אוחדו בדוחות הכספיים של החברה המדווחת גם חברות אחרות, יפורט שכר זה גם לגבי כל חברה אחרת המהותית לחברה המדווחת, תוך ציון שמה ושם רואה החשבון המבקר.
 
במסגרת הפירוט תתבצע הפרדה בין שכר בגין שירותי ביקורת, בגין שירותים הקשורים לביקורת ובגין שירותי מס; לבין שכר אחר, כלומר השכר הכולל עבור שירותים שנתן רואה החשבון המבקר שאינם נכללים בסעיף הראשון. על חברה לתאר גם את סוג השירותים הכלולים בסכום המפורט במסגרת סעיף זה. אם נכלל בסכומים אלה גם סכום בגין שירותי מס שהיקפו עולה על 45% מסך הסכומים בסעיף זה, יפורטו הסכום והשירותים בגינם ניתן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים