כניסה

ועדת הכספים אישרה תקנות המאפשרות הנפקה על פי תשקיף מדף והנפקה של ני"ע מסחריים
10/08/2005
 
המשמעות: ניתן יהיה להנפיק מעתה תוך שעות ספורות, ובהתבסס על תשקיף המדף ועל המידע הנוסף שפורסם בציבור. כמו כן, אושרו הקלות בתשקיפי ניירות ערך מסחריים, במטרה לעודד הנפקות גם באמצעותם.
 
ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את תיקון לתקנות ניירות ערך המסדיר את נושא הנפקת ניירות ערך לציבור באמצעות תשקיף מדף. בכך נרשמה התקדמות משמעותית נוספת בפעילות רשות ניירות ערך לפיתוח ולשכלול שוק ההון.
 
לפני כשנתיים (אוגוסט 2003) פרסמה ועדת ציבורית בראשות עו"ד ראובן בכר, שמינו יו"ר רשות ניירות ערך, משה טרי, והממונה על שוק ההון, אייל בן שלוש, את מסקנותיה. הוועדה בחנה, בין היתר, האם בתשקיף הנפקה של ניירות ערך מסחריים (שמועד פירעונם אינו עולה על שנה) יש מקום לקבוע מתכונת גילוי שונה ממתכונת הגילוי המקובלת כיום.
 
לאחר הגשת מסקנות ועדת בכר, הגיעה הרשות למסקנה כי ניתן להקל עוד בדרישות הגילוי של ניירות ערך מסחריים (נע"מ) המונפקים על ידי חברות מדווחות. כמו כן, החליטה הרשות לאפשר גיוס מיידי ומהיר ללא צורך בקבלת היתר לתשקיף מחדש. החובה לקבל היתר לתשקיף בשל כל הצעה של ניירות ערך לציבור מכבידה על החברות. הכבדה זו נובעת מן העלויות הגבוהות הכרוכות בפרסום תשקיף ומפרק הזמן הממושך שבין החלטת החברה לגייס כספים בשוק לבין ביצוע ההנפקה בפועל. התארכות פרק זמן זה (הנובעת מזמן הטיפול בתשקיף) עשויה להפוך, בהיבט המימוני, הנפקה כדאית להנפקה בלתי כדאית.
 
כדי להתגבר על בעיית העלויות ועל פערי הזמן, החליטה הרשות לאמץ מנגנון של פרסום תשקיף המקובל בשוקי הון שונים בעולם, ואשר על פיו ניתן לבצע מספר הנפקות על פי תשקיף אחד. תשקיף מסוג זה מכונה "תשקיף מדף" וייחודו בכך שהוא מפורסם אחת לתקופה מסוימת, ובמהלך כל אותה תקופה הוא "פתוח" לצורך ביצוע מספר הנפקות שביצוע כל אחת מהן (למעט הצעה הנעשית ביום פרסום התשקיף) נעשה שעות ספורות לאחר המועד בו קיבלה החברה החלטה על ביצוען.
 
לאור העובדה שוועדת ברנע השוותה את רמת הגילוי בין הדיווח השוטף לדיווח התשקיפי ניתן היה ליישם מעבר משיטה של הנפקה על פי תשקיף לשיטה של הנפקה על פי תשקיף מדף. לדעת הרשות, הדיווח השוטף של חברות אחרי אימוצן של המלצות ועדת ברנע משמש כתשתית גילוי נאותה וניתן לאמץ את מתכונת ההנפקות על פי תשקיף מדף. הרשות אישרה הצעת תיקון תקנות הקובעת כי דוח הצעת מדף יופץ באותו אופן ואותם מקומות בהם פורסם התשקיף, לא יאוחר ממספר שעות לפני תחילת המועד להגשת ההזמנות לניירות הערך הכלולים באותה הצעה. מדובר בדוח קצר מאוד הכולל את פרטי ההצעה הקונקרטית בלבד וכן עדכונים בקשר לפרטים שתוארו בתשקיף המדף, שכן מסגרת ההצעה הכללית ניתנה כבר במסגרת תשקיף המדף ובו ניתן גם כל הגילוי הנדרש.
 
בתיקון נקבעו תקופות שונות להגשת הזמנות בהנפקת ניירות ערך על פי תשקיף (בין חמישה ל- 45 ימים לאחר פרסום התשקיף) ובהצעת נע"מ של חברה מדווחת (בין יומיים ל- 45 יום). כמו כן נקבעה תקופה קצרה במיוחד להגשת הזמנות בהצעה על פי דוח הצעת מדף (בין חמש שעות ל- 45 ימים), שהינו כאמור דוח קצר מאוד שמרבית המידע הרלוונטי לגביה (למעט ההצעה הקונקרטית) מצוי בתשקיף המדף.
 
כמו כן, נכללו בתיקון סעיפים המקלים על השימוש בניירות ערך מסחריים בשוק ההון, במטרה לעודד גיוסי הון באמצעות מכשיר זה. ההקלה המרכזית היא בכך שלא יהיה צורך לכלול בתשקיף הנפקה ראשונה לציבור של חברה ציבורית את תיאור החברה ופעילותה וגם לא את דוחותיה הכספיים. הרציונל להקלות אלה הוא אורך החיים הקצר של ניירות הערך.
 
עם צמצום הגילוי הנדרש על ידי חברה מדווחת המציעה נע"מ, יש צורך לוודא כי ההקלה ניתנת רק לתאגיד אשר ניתן לסמוך על מידת האמינות של המידע המדווח על ידו לציבור. לפיכך נקבע שאם החברה אינה עומדת בדרישות הדיווח השוטף שבהן היא חייבת על פי הדין, תהיה הרשות רשאית להפעיל את שקול דעתה ולדרוש ממנה גילוי בהיקף רחב יותר.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים