כניסה

ועדת הכספים אישרה את הצעת הרשות: הסטרקצ'יים יהיו כפופים לחוק הייעוץ
25/05/2005
 
תיקון לחוק הייעוץ שעבר היום בוועדה מחיל את חובות הזהירות והאמון של יועצי השקעות גם על הבנקים
 
ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את הצעת רשות ניירות ערך לכלול את המוצרים המובנים (סטרקצ'רים) תחת חוק הייעוץ. בהתאם לכך, תחול חובת הנאמנות של יועץ ההשקעות ושל מנהל התיקים ללקוחותיו גם כאשר הוא מייעץ להם בהקשר למוצרים אלה.
 
מוצרים מובנים מייצגים סלי השקעות שהתשואה עליהם היא תלוית מדד, ריבית, שערי חליפין או נכס אחר. השקעה במוצרים מובנים מגלמת לא אחת סיכונים הכרוכים בהשקעה בהם, סיכונים העשויים שלא להיות ברורים די הצורך ללקוח, בעיקר בשל העובדה שמרכיבי המוצר המובנה אינם ברורים דים למשקיע. לפיכך, הציעה הרשות לכלול על מוצרים מובנים להיכנס מפורשות לגדר המכשירים הכלולים בחוק הייעוץ וכאמור, הוועדה קיבלה את עמדתה.
 
סעיף אחר בתיקון מחיל את חובות הזהירות והאמון של יועצי השקעות גם על בנקים. כיום, רשאים הבנקים לעסוק בייעוץ השקעות גם ללא רישיון אולם העוסקים בכך בשמם חייבים להחזיק כולם ברישיון ייעוץ. המשמעות של החלת הסעיף הזה גם על הבנקים היא שמעתה ניתן יהיה לקיים הליכים משמעתיים גם נגד בנקים ולא רק נגד יועצים בודדים.
 
התיקון החדש מחייב את מנהל התיקים לדווח ללקוח, בגילוי נאות, את שיעורי וסכומי העמלות ודמי הניהול אותן הוא גובה מהלקוח במסגרת ניהול התיק, כולל דמי הניהול אותם הוא גובה בשל רכישת יחידות של קרנות נאמנות המנוהלות בידי חברה קשורה אליו. עמדת החטיבה הפיננסית של איגוד לשכות המסחר, שביקשה להסתפק בגילוי שיעור העמלות בלבד ולהימנע מגילוי הסכום הכולל, נדחתה.
 
אחד התיקונים החשובים שאושרו היום בוועדה מתיר לבעל רישיון יועץ או מנהל תיקים לרכוש עבור עצמו ניירות ערך חוץ שהנפיקה חברה שאינה רשומה למסחר בבורסה בישראל ושהשווי הרשום למסחר של ניירות הערך שלה גבוה מ- 200 מליון דולר. מדובר בהקלה משמעותית, משום שעל בעל רישיון נאסר, בדרך כלל, לרכוש ניירות ערך עבור עצמו. כמו כן, אישרה הוועדה את הצעת הרשות לתקן את חוק הייעוץ באופן שיאפשר לבעל רישיון לרכוש תעודות סל ויחידות של קרנות נאמנות הרשומות מחוץ לישראל.
 
בנוסף, התקבלה הצעת הרשות להכניס תיקון המטיל הגבלה נוספת על מספר התיקים שיכול אדם לנהל עבור אחרים ללא רישיון ייעוץ. כיום קובע חוק הייעוץ כי אדם כזה לא יוכל לנהל יותר מחמישה תיקי השקעות בו-זמנית. התיקון שהתקבל מגביל את מספר התיקים ללא יותר מחמישה במהלך שנה קלנדרית אחת. כלומר, לא ניתן יהיה לייעץ או לנהל תיקים עבור חמישה לקוחות בפרק זמן של כמה חודשים, למשל, ואז להחליפם בחמישה אחרים.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים