כניסה

הכנסת אישרה תיקון חקיקה הסולל את דרכה של הרשות להסכם שיתוף פעולה בינלאומי רב-צדדי עם רשויות זרות
22/12/2005
 
מליאת הכנסת אישרה אתמול בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק ניירות ערך הסולל את הדרך בפני שילובה של רשות ניירות ערך בהסכם שיתוף פעולה רב צדדי עם רשויות זרות.
 
בזירה הבינלאומית מתגבשת כיום מגמה של שיתוף פעולה הבינלאומי בהקשר של ביצוע ואכיפה של דיני ניירות ערך. רשות ניירות ערך רואה חשיבות רבה בהשתלבותה המלאה של ישראל, במערך הפיקוח והאכיפה העולמי, ובכלל זה בהשתייכותה של ישראל למעגל המדינות שבהן הרשויות המופקדות על אכיפה ופיקוח של דיני ניירות הערך הן צד להסכמי שיתופי פעולה רב-צדדיים. החשוב מבין הסכמים אלה הוא הסכם לשיתוף פעולה בין  רשויות חוץ החברות בארגון הבינלאומי IOSCO (International Organization of Securities Commisions) , אשר כ- 30 רשויות כאמור הן כבר צד לו ומדינות רבות אחרות, כמו ישראל, מצויות בתהליכי קבלה) וביניהן הרשויות של ארה"ב, קנדה, אנגליה, צרפת, גרמניה ואוסטרליה.
 
הרחבת ההבנה ושיתוף הפעולה בין רשות ניירות ערך לבין רשויות המופקדות על פיקוח ואכיפה של ניירות ערך במדינות חוץ תביא להעמקת הפיקוח והאכיפה של דיני ניירות ערך, לשיפור ההגנה על המשקיע בניירות ערך בישראל ולהגברת היושרה וההקפדה על נורמות ראויות בשווקים הפיננסיים בישראל ובעולם.
 
הצטרפותה של ישראל להסכם זה מותנית, בעיקר, בהרחבת סמכויות הפעולה של הרשות בהגשת סיוע לרשויות חוץ, כפי שנקבעו בחוק, ובהתאמת החקיקה הישראלית בתחום ניירות ערך לאמות מידה בינלאומיות בתחום זה. במסגרת המגעים שהתנהלו בין המחלקה הבינלאומית של הרשות לבין נציגי IOSCO הושגה התקדמות רבה בדרך לחתימת ישראל על ההסכם. יחד עם זאת, נותרו שתי בעיות חוקיות שהיה צורך לפתור ולשם כך נוצר הכרח בתיקון חקיקה.
 
עד עתה קבע חוק ניירות ערך כי תנאי להענקת סיוע הוא כי הנושא שבו מתבקשת הרשות לסייע לרשות זרה יוגדר כעבירה פלילית בישראל. ואולם, תנאי להצטרפות להסכם הרב-צדדי של IOSCO הוא כי בקשה לקבלת מידע של רשות חוץ תיענה בחיוב גם אם נושא הבקשה אינו מוגדר כעבירה פלילית לפי דיני ניירות ערך במדינה שבה מבוקש הסיוע, ואף אם אינו מהווה הפרה של דיניה כלל.
 
מכשול נוסף שיש בו כדי למנוע את הצטרפות הרשות להסכם הרב-צדדי ולהסכמי שיתוף פעולה אחרים, נוגע למסירת מידע על ידי הרשות לצד שלישי. בדין הישראלי קיימת הוראות המחייבות את הרשות למסור כל מידע לצד שלישי, לפי דרישתו - גם כאשר מדובר במידע חסוי שהועבר לרשות מרשות ניירות ערך זרה או שנאסף או נוצר על ידי הרשות בעקבות בקשת סיוע מצד רשות כזו. ארגון IOSCO רואה קיומן של הרואות כאלה כפגיעה בעקרון הסודיות. יתר על כן, חובה גורפת זו למסירת מידע לרשות המס אינה מאפשרת למספר רשויות ניירות ערך במדינות גדולות, כגון גרמניה וצרפת, לחתום עם ישראל על הסכמי שיתוף פעולה כל עוד חובה זו עומדת בעינה. בהקשר זה יש לציין כי במספר מדינות ניתן למידע שנמסר מרשות זרה או שנוצר בעקבות בקשת רשות זרה, מעמד מיוחד המקנה לו "עדיפות" מפני העברתו לגורמים שלישיים מחוץ לרשות ניירות הערך באותה מדינה, ללא הסכמת הרשות הזרה.
 
התיקון שהתקבל על ידי מליאת הכנסת הסיר את שני המכשולים העיקריים להצטרפות הרשות להסכמי שיתוף פעולה בכלל ולהסכם הרב-צדדי של IOSCO בפרט. התיקון סולל, אפוא, את דרכה של הרשות לחברות בקהילה הבינלאומית של רשויות פיקוח ואכיפה בתחום דיני ניירות ערך.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים