כניסה

יוזמה חדשה של רשות ניירות ערך להגברת התחרות בשוק הקרנות: מנהלי קרנות יוכלו להחזיר ללקוחותיהם דמי ניהול
03/12/2006
 
התיקון לחוק הקרנות יאפשר תחרות יעילה יותר בין מנהלי הקרנות על כיסו של הלקוח ; במרץ אישרה הכנסת יוזמה נוספת של הרשות באותו כיוון, המאשרת למנהלי קרנות להחזיר ללקוח חלק מעמלת ההפצה.
 
רשות ניירות ערך אישרה לאחרונה תיקון לחוק קרנות הנאמנות המאפשר למנהלי קרנות להחזיר ללקוחותיהם דמי ניהול מבלי שהדבר ייחשב להטבה אסורה בכפוף לכך שההחזר יהיה בהתאם לכללים ברורים שיפורסמו לציבור בתשקיף ובדוח. ההנחה בדמי הניהול, אפשר שתינתן על בסיס שווי היחידות המוחזקות, משך החזקתן או זהות המפיץ באמצעותו הן נרכשות או מוחזקות בלבד. סעיף זה קובע כיום כי אין להציע הטבה בקשר עם רכישת קרן למעט חריגים מסוימים המותרים במפורש.
 
מטרת התיקון החדש היא לאפשר גביית דמי ניהול דיפרנציאליים בקרן נאמנות. כיום לא ניתן לגבות דמי ניהול שונים מאוכלוסיות שונות של בעלי יחידות. דמי הניהול נפרעים ישירות מנכסי הקרן, והם אחידים לכולם. בחודשים האחרונים התקבלו ברשות פניות ממנהלי קרנות שביקשו לבדוק את האפשרות לגבות דמי ניהול נמוכים יותרבמטרה להתחרות באופן יעיל יותר על כספי ההשקעה של משקיעים גדולים בכלל ושל גופים מוסדיים בפרט, הנהנים בדרך כלל מתשלום דמי ניהול נמוכים משמעותית באפיקי השקעה אלטרנטיביים. הרשות בחנה את הנושא והחליטה לאפשר מתן הנחות בדמי ניהול באמצעות החזר דמי ניהול לבעלי יחידות מבלי שהדבר ייחשב הטבה אסורה, בהתאם לכללי רוחב שיפורסמו בתשקיף או בדוח, ויתבססו אך ורק על מבחנים של גודל, משך ההחזקה ביחידות וזהות המפיץ באמצעותו מוחזקות היחידות. פתיחת דמי הניהול לניוד ולתחרות תיטיב עם הלקוחות, שיוכלו לבחור תמיד לרכוש את יחידות הקרן המציעה להם את ההחזר הגבוה ביותר של דמי ניהול.
 
הצעה זו מתווספת לרפורמות נוספות שיזמה הרשות בהקשר של הגברת התחרות בשוק הקרנות. לפני כשלושה חודשים אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את תיקון אחר לחוק קרנות הנאמנות, המעודד תחרות בין חברי בורסה באמצעות מתן אפשרות לחבר בורסה להחזיר ללקוחות את עמלת ההפצה שהוא גובה ממנהלי הקרנות במסגרת עסקה בה רוכשים ממנו הלקוחות יחידות של קרנות נאמנות. תחרות זו צפויה להתבטא בהפחתת עמלות (או אף בהחזר מלא שלהן), ולכן תוזיל באופן משמעותי את עלויות ההשקעה בקרנות על ידי ציבור המשקיעים. בנוסף, פועלים הרשות ומנהלי הקרנות להקמתה של מערכת אלטרנטיבית לרכישת יחידות של קרנות נאמנות. מערכת זו תאפשר ללקוח לרכוש יחידות של קרן באמצעות האינטרנט מבלי שחשבונו בבנק יחויב בעמלות הכרוכות בכך. מתן האפשרות להנחה בדמי הניהול כאמור צפוי להגדיל עוד יותר את האטרקטיביות של אמצעי הפצה כאמור בעיני המשקיע וכפועל יוצא מכך את האפקטיביות שלו בהגברת התחרות.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות