כניסה

רשות ניירות ערך יוזמת: חברות תפרטנה את כל מרכיבי התגמולים של נושאי משרה ובעלי עניין ; יורחב הדיווח על החזקות של נושאי משרה בניירות הערך של החברה בה הם מועסקים
05/04/2006
 
רשות ניירות ערך אישרה לאחרונה הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך במטרה להגביר את השקיפות בנושא תגמולם של נושאי משרה ובעלי עניין בחברות הציבוריות. מדובר בפריצת דרך בתחום הדיווח בנושא זה. לאחר שיאושר התיקון על ידי ועדת הכספים (מה שיקרה, ככל הנראה, רק בקדנציה הפרלמנטרית הבאה) יוכל כל משקיע לדעת כיצד מתפלגים התגמולים שמשלמת החברה לבכיריה.
 
לפי המצב החוקי כיום, חייבת חברה מדווחת לכלול בדוח התקופתי גילוי בדבר תשלומים שניתנו בשנת הדיווח לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בה, וכן טובות הנאה שניתנו לבעלי העניין בה, גם אם הללו אינם כלוליםבין חמשת מקבלי השכר הגבוה בחברה. על מנת להגביר את השקיפות ברמת הגילוי ביחס לנושאים המתוארים, ולאפשר השוואתיות בין החברות השונות, מציעה הרשות לתקן את התקנות, כך שהדוח התקופתי יכלול דיווח מרוכז של כל אחד מסוגי התגמולים השונים.
 
הדיווח יעשה במתכונת של טבלה, תוך הבחנה בין תגמול בגין מתן שירותים (שכר, מענקים, תשלומים מבוססי מניות, דמי ניהול, דמי ייעוץ וכדומה) לבין תגמולים נוספים (ריביות, דמי שכירות וכדומה). שכר, לדוגמה, יכלול גם תנאים נלווים, כגון החזקת רכב, טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, וכל הכנסה שנזקפה לשכר בגין מרכיב שהוענק לעובד. אם יובאו בטבלה סכומים בגין תגמול המבוסס על תוצאות הפעילות של החברה, לרבות תשלום מבוסס מניות, יפורטו בהם תנאי התכנית לפיה הוענק התגמול, מועד אישור התכנית, סוג וכמות ניירות הערך המוקצים על פי התכנית, מועד ההענקה שלהם, תנאי הזכאות לקבלת ניירות ערך על פי התכנית וכן השווי ההוגן של כלל ניירות הערך המוקצים על פי התוכנית.
 
כמו כן יהיה על החברה לפרט את התגמולים בגין פרישה עתידית של בעל עניין המכהן כנושא משרה בכירה בחברה או נושא משרה בכירה אחר, הנמנה על חמשת מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה - במידה ותגמולים אלה לא הובאו בטבלה.
 
תיקון נוסף שעליו החליטה הרשות מחייב את הרחבת הדיווח בנושא החזקות של נושאי משרה בניירות ערך של החברה בה הם מועסקים. הנחת המוצא היא שאם אדם מחזיק שיעור מינימלי מסוים מתוך ההון המונפק של החברה וכוח ההצבעה בה או אם הוא מכהן כמנכ"ל או כדירקטור, רואים אותו כמי שהנו מעורה ובקי בענייניי החברה ובעסקיה. מסיבה זו מייחס הציבור חשיבות ומשמעות למידע אודות זהותו של אותו אדם, לשיעור אחזקותיו ולשינויים באחזקותיו של אותו אדם, וכל שינוי באחזקות עשוי לשמש איתות, חיובי או שלילי, לציבור המשקיעים ביחס למצבה של החברה. הנחה זו חלה גם ביחס לנושאי משרה בכירה בחברה אשר אינם מוגדרים כיום בחוק כבעלי עניין בחברה, ולפיכך אין חובה על פי הדין הקיים לגלות לציבור את החזקותיהם.
 
לפרסומו של גילוי כזה יש חשיבות משום שהוא משמש לציבור כאמת מידה למידת האמון שרוחשים נושאי המשרה הבכירה באשר לפעילות החברה ולעסקיה. יתר על כן, יש להניח כי הוא אף עשוי להרתיע נושאי משרה בכירה בחברה מניצול מידע פנים שברשותם לצורך הפקת רווחים מרכישה או ממכירה של ניירות ערך של החברה.
 
נושא זה מוסדר כיום גם במדינות נוספות ברחבי העולם. בארה"ב, למשל, קבועה בחוק חובת דיווח על עסקאות בניירות ערך המוחזקים בידי דירקטורים, מנהלים ובעלי מניות עיקריים (מעל %01). אשתקד אומצו בבריטניה  סעיפי חקיקה המרחיבים את היקף האנשים עליהם הוטלה חובה לדווח אודות פעילותם בניירות הערך של החברה גם לאנשים הנושאים באחריות ניהולית. ככלל, המגמה בבריטניה ובאיחוד האירופאי היא להרחיב את בעלי התפקידים הנדרשים לדווח על פעילותם בניירות ערך של החברה. בבריטניה אף הרחיבו דרישה זו והוסיפו לקטגוריה זו גם את קרובי משפחתם.
 
מליאת הרשות אישרה, כאמור, את הצעת סגל הרשות להכנסת תיקונים בתקנות ניירות ערך במטרה להשיג את היעדים הללו.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים