כניסה

רשות ניירות ערך שוקלת להורות לחברות לגלות בדוח הדירקטוריון פרטים בדבר אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS)
19/09/2006
 
רשות ניירות ערך פרסמה השבוע להערות הציבור הנחייה המחייבת את החברות הציבוריות לתת גילוי על היערכותן לאימוץ התקינה החשבונאית הבינלאומית (SRFI). הגילוי הנדרש בהנחיה מהווה מידע חשוב למשקיעים ולציבור המשתמשים בדוחות הכספיים, ויצייד את המשקיעים בזמן הנאות במידע שימושי, רלוונטי ומהימן, שיסייע רבות בהבנת עקרונות המעבר והשלכות יישום התקנים החדשים על הדיווח הכספי.
 
בחודש נובמבר 2005, החליט המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות כי הדוחות הכספיים של חברות שניירות הערך שלהן רשומים, או מצויים בתהליך רישום למסחר בבורסה לניירות ערך או שניירות ערך שלהן הוצעו לציבור על פי תשקיף, כל עוד הם מצויים בידי הציבור, ייערכו לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים החל מהתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2008. החלטה מהפכנית זו מחזקת עוד יותר את מעמדה של ישראל בקהילה הכלכלית הגלובאלית. משמעותה המעשית היא מתן אפשרות לכל אדם הקורא דוחות כספיים הערוכים על פי התקינה החשבונאית הבינלאומית לקרוא גם דוחות כספיים של חברות הנסחרות בישראל ולהבינם. זאת, במקום הצורך – שקיים כיום – ללמוד את כללי החשבונאות הייחודיים של ישראל, צורך המכביד על פעילותן של חברות המבקשות לבחון השקעה בשוק ההון כאן.
 
בהתאם להחלטה זו, פורסם תקן חשבונאות מס' 29 הקובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך ומדווחות לפיו יערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני IFRS לתקופות החל מיום 1 בינואר 2008. כמו כן מעודד התקן לערוך דוחות כספיים לפי תקני IFRS באופן וולונטרי, עוד לפני מועד זה. בהמשך לאמור לעיל יזמה רשות ניירות ערך תיקונים לתקנות ניירות ערך, אשר יאפשרו יישום הוראות תקן חשבונאות מס' 29.
 
על פי ההנחיה נדרש תאגיד מדווח למתכונת גילוי דו-שלבית במסגרתה ינתן בדוח הדירקטוריון גילוי לפרטים הבאים:
 
בדוח הדירקטוריון לשנת 2006:
 
 א. מידע ביחס לתכנון המעבר לתקינה בינלאומית - המעבר לתקינה הבינלאומית מחייב הערכות מקדימה ויסודית של התאגידים המדווחים. הערכות מושכלת ונאותה זו הינה אחד המפתחות למעבר תקין ומסודר לדיווח על פי תקני חשבונאות בינלאומיים. בהקשר זה יש לתת גילוי והסבר כיצד מנוהל בתאגיד מהלך אימוץ התקינה הבינלאומית, מהו סדר הפעולות שנקבע למהלך, שלביו וכן היכן מצוי התאגיד בביצוע התוכנית שנקבעה על ידו.
 
 ב. תיאור מילולי של שינויים מהותיים שעשויים להתרחש במדיניות החשבונאית של התאגיד כתוצאה מהמעבר לתקני דיווח כספי בינלאומיים. יודגש כי מטרת גילוי זה היא לזהות את אותם שינויים הרלוונטים לתאגיד עצמו ואשר צפוי שישפיעו על דוחותיו הכספיים, ואין הכוונה לגילוי אודות פערי ה- GAAP באופן כללי, או אזכור נתונים שאינם רלוונטים לתאגיד. כמו כן יש לתת במסגרת גילוי זה גם התייחסות לאירועים עתידיים אשר התאגיד יודע כי יתרחשו או בכוונתו לבצע ואשר המדיניות החשבונאית בקשר עמם תשתנה עם המעבר לתקינה הבינלאומית (למשל כוונה מגובשת ומוצהרת של החברה להכנס לתחום מסוים אשר כללי הדיווח הכספי לגביו תחת התקינה הבינלאומית שונים מאלו הקיימים כיום באופן מהותי). הרשות מדגישה כי אין לתת במסגרת גילוי זה מידע חלקי ועל התאגיד לסקור בטרם יגבש גילוי זה במתכונת נאותה ומקיפה את כל תקני הדיווח הבינלאומיים ולזהות השינויים הרלוונטיים לו.
 

בדוח הדירקטוריון לרבעון המסתיים ביום 30 ביוני 2007:
 
 א. מידע קיים או אומדנים אודות ההשפעה הכמותית של המעבר לתקני דיווח כספי בינלאומיים על הדוחות הכספיים. הרשות מדגישה כי על התאגידים המדווחים לגשת בזהירות הדרושה למתן גילוי זה, על מנת שלא יהיה מוטה, או יכלול מידע כמותי חלקי אשר ייצור מצג מטעה (חיובי, שלילי או ניטראלי) אודות ההשפעה הכמותית הצפויה. במידה והמידע הכמותי המהימן הקיים למועד זה איננו מלא על התאגיד לציין מפורשות עובדה זו ואת הסיבות לכך וכן להגדיר את הפערים הקיימים בזיהוי ההשפעות הכמותיות. מידע זה יעודכן בדוח הדירקטוריון לרבעון העוקב. כמו כן במידה ומידע זה לא קיים במלאו הואיל והתאגיד טרם בחר בחלופה חשבונאית מבין האפשריות על פי התקינה הרלוונטית יינתן הגילוי אודות ההשפעה הכמותית, כאמור בסעיף זה, לגבי כל חלופה בנפרד. הרשות מצפה כי במועד בו נדרש גילוי זה, תהיה בידי התאגידים המדווחים היכולת לכמת השפעת המעבר לתקינה בינלאומית בצורה מהימנה דיה ומלאה.
 
 ב. פירוט חוזים, התקשרויות או הסכמים מהותיים אשר עתידים להיות מושפעים כתוצאה מאימוץ תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים, בין אם כי ישונו הוראותיהם לאור המעבר, ובין אם מתבססים או מתייחסים לנתונים או מדדים כלשהם אשר יחול בהם שינוי כתוצאה מהמעבר.
 

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות