כניסה

רשות ניירות ערך קנסה בנק, מנהלי קרנות וחברות נאמנות ב-580 אלף שקל
30/10/2006
 
הקנסות הוטלו בגין עבירות על דיני השקעות משותפות בנאמנות ובהן חריגה ממדיניות השקעות, חריגה משווי בטוחות בפעילות באופציות, ופרסום ודיווח שלא בהתאם להוראות החוק
רשות ניירות ערך הטילה השבוע קנסות על שלוש חברות ניהול קרנות נאמנות, שני נאמנים לקרנות ובנק אחד בסך מצטבר של 580 אלף שקל. כל הגופים נקנסו בשל הפרות של הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות.
 
חברת הראל קרנות נאמנות נקנסה לאחר שבקרן הראל אירופה, אותה היא מנהלת, הוחזקו במשך קרוב לחצי שנה נכסים שהריבית עליהם משולמת לפי שער היורו או שהסכום האינפלציוני בהם מחושב לפי שער היורו בשיעור של כ - 40%  מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכך חרגו השקעות הקרן בחסר ממדיניות ההשקעות של הקרן, לפיה לפחות  90% מהשקעות הקרן יהיו בנכסים כאמור.
 
בנסיבות העניין, לחריגה ממדיניות ההשקעות יש השלכות משמעותיות מאוד גם על מיסוי רווח הון מפדיון היחידות. הקרן היא קרן להשקעות חוץ, אשר בהתאם לתקנות מס הכנסה, הרווח האינפלציוני בעת פדיון יחידות יחושב לפי השינוי בשער המטבע העיקרי (במקרה זה יורו) במקום לפי השינוי במדד. לפי התקנות המעמד של קרן להשקעות חוץ מותנה בהחזקה של לפחות 90% בנכסים הנמצאים בחשיפה למטבע העיקרי (נכסים הנסחרים במטבע או הצמודים למטבע או מזומנים באותו מטבע). חריגה של 10 ימים משיעור ההחזקה הנדרש בנכסים אלה, מביאה לכך שהקרן מאבדת את מעמדה כקרן להשקעות חוץ, באופן רטרואקטיבי. משמעות הדבר היא כי מי שפדה את יחידות הקרן לאחר שאיבדה את מעמדה, רווח ההון שנצבר לו מיום רכישת היחידות ועד יום הפדיון, ימוסה לפי השינוי במדד ולא לפי השינוי בשער המטבע העיקרי, לגבי כל תקופת ההחזקה.
 
חברת הנאמנות של בנק אגוד, שהייתה הנאמן של קרן הראל אירופה, נקנסה אף היא, משום שלא איתרה את ההפרה במשך חודשים ארוכים. הרשות סברה כי הנאמן לא הפעיל בקרות נאותות בעבודת הפיקוח שלו על מנהל הקרן ולכן לא התגלתה ההפרה תוך פרק זמן סביר. הנאמן נקנס ב-451, 800 שקל – אותו סכום בו נקנס גם מנהל הקרן, שהוא גם הסכום המירבי הקבוע בתקנות.
 
כמו כן, נקנסה חברת ניהול הקרנות אנליסט ב-77, 400 שקל. ההפרה התבטאה בכך שמודעת פרסומת שהתפרסמה מטעם אנליסט ואושרה על ידי הנאמן ארנסט אנד יאנג פורסמה בניגוד להוראות מאחר וכללה נתונים על תשואות של קרנות שבניהולה שלא בהתאם לתקנות . הנאמן, ארנסט אנד יאנג, נקנס אף הוא באותו סכום.
 
חברת אגוד קרנות נאמנות נקנסה גם היא ב-77, 400 שקל, בשל חריגה בפעילות באופציות בקרן "חיסונים פיננסיים אג"ח". מנהל הקרן יצר אופציות ומכר בחסר ניירות ערך בקרן, באופן ששווי הבטוחות הנדרשות בשל פעולות אלה הגיע עד לכ- 24% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכך הפרה החברה את התקנות הקובעות כי שווי הבטוחות הנדרשות בגין פעילות כאמור, בקרן שאינה קרן אופציות, לא יעלה על עשרים אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
 
בנק דיסקונט נקנס אף הוא. הבנק הפר את התקנות כאשר במהלך חודש פברואר שלח לבעלי היחידות בקרן "אילנות שקלים אסטרטגיות" (כיום "אילנות ביוטכנולוגיה") הודעה בדבר שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. בהודעה זו לא ציין הבנק כי יש בשינוי כדי להשפיע באופן מהותי על תנודתיות מחירי היחידות והפדיון בקרן, ובאיזה כיוון, כנדרש על פי התקנות.
 

הסכומים שיעבירו הגופים הנקנסים יועברו לאוצר המדינה.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות