כניסה

צוות בין-משרדי שמינה משה טרי ממליץ: תעודות סל, סטרקצ'רים וחברות השקעה אחרות יוכפפו לחוק הקרנות; הרשות תהדק את הרגולציה על הנפקת מוצרים פיננסיים מורכבים, מסוכנים ובלתי-שקופים
17/10/2007
 
מדינת ישראל תסדיר בחקיקה את פעילותן של חברות השקעה, כולל תעודות סל וסטרקצ'רים, במסגרת חוק השקעות משותפות בנאמנות; תוגבר ותהודק הרגולציה על הצעתם לציבור של מוצרים פיננסיים מורכבים, נעדרי שקיפות ועתירי סיכון. כך ממליץ צוות בין-משרדי בתחום המכשירים הפיננסיים המפרסם היום לראשונה את מסקנותיו לעיון הציבור.
 
התמורות שחלו במשק הישראלי בשנים האחרונות הובילו לעליה משמעותית בשיעורן של חברות שהציעו את ניירות הערך שלהן לציבור בישראל ושעיקר עיסוקן הוא ביצוע עסקאות ומסחר בניירות ערך. הבולטות מבין חברות השקעה אלה הן תעודות הסל, שהיקף נכסיהן מגיע לעשרות מיליארדי שקלים. בנוסף הונפקו לציבור מגוון רחב של מכשירים פיננסיים נוספים כגון CDO, איגוח פיקדונות ואגרות חוב קונצרניות, סטרקצ'רים ועוד.
 
עד לאחרונה הצעת מכשירים פיננסיים לציבור בישראל הייתה בעיקרה מרוכזת במסגרת מפוקחת, בין אם תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות ובין אם תחת חקיקה מסדירה אחרת – הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון או הוראות המפקח על הבנקים. לאחרונה, חלה עליה משמעותית בניתוב פעילויות פיננסיות אלה גם לחברות מדווחות הכפופות לחובות הגילוי מכוח חוק ניירות ערך בלבד. חברות אלה, בהיותן בדרך כלל פרטיות, פטורות כיום מההוראות המחייבות בחוק החברות ביחס לחברות ציבוריות (אישור עסקאות עם בעלי שליטה, מינוי דח"צים, מינוי מבקר פנים וכו'). בנוסף, הן אינן כפופות להוראות המסדירות בחוק השקעות משותפות בנאמנות. מצב עניינים חדש זה מחייב בחינה מהי המסגרת הרגולטורית המתאימה לפעילות זו והאם מיקומן של חברות ההשקעה במסגרת הרגולטורית של חוק ניירות ערך מהווה את האכסניה המשפטית המתאימה לחברות אלה ולפעילותן.
 
על רקע התפתחויות אלה בשוק ההון, מינה יו"ר הרשות, משה טרי, צוות בין משרדי אשר נדרש לבחון את ההיערכות הנדרשת לאור הגידול המשמעותי בשיווק מכשירים פיננסיים לציבור הרחב. הצוות נתבקש לבחון נושא זה לאור האסטרטגיה הדו-ראשית אותה התווה יו"ר הרשות שמטרתה שמירה על עניינם של ציבור המשקיעים באמצעות חיזוק אמון הציבור יחד עם פיתוח שוק ההון ושכלול התחרותיות בו. בראש הצוות הבינמשרדי עמד עו"ד יורם נוה, המשנה למנהל מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך.
 
השבוע הגיש צוות נוה את מסקנות הביניים שלו ליו"ר הרשות. מסקנות אלה פורסמו באתר הרשות (www.isa.gov.il) והועברו להערות הציבור עד ליום 15 בנובמבר 2007. במהלך תקופה זו מבקשת הרשות לקבל את הערות הציבור ולהעלות את הנושא לדיון אל  מול החברות המנפיקות את המוצרים הפיננסיים והגורמים המקצועיים הרלוונטיים.
 
הצוות ממליץ על מודל המורכב משני רבדים. הרובד הראשון הוא הסדרת הפעילות הגופים שהציעו ניירות ערך לציבור ושעיקר פעילותם השקעה בניירות ערך. הסדרה זו תהא מונחית עקרונות - Principles Based Regulation – כלומר האלמנט המרכזי שייבחן בה יהיה אופי הפעילות של החברה ולא צורת התאגדותה הפורמאלית. הרובד השני, עוסק בהידוק הרגולציה על המתווכים הפיננסיים.
 
הצוות מציע שהוראות החוק המוצע לא יחולו על גופים מפוקחים (דוגמת בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל וכו'), גופים המציעים ניירות ערך למשקיעים מתוחכמים בלבד (דוגמת קרנות גידור) וחברות שעיסוקן אינו בתחום הפיננסי. בנוסף, המליץ הצוות להבחין בין מוצרים פיננסיים פשוטים כגון מניות ואגרות חוב, לבין מוצרים מורכבים דוגמת סטרקצ'רים ונגזרי אשראי. בהתאם למודל המוצע, מכירת מוצרים פיננסיים מורכבים לציבור תותנה בהיוועצות מוקדמת ביועץ השקעות, אשר יהיה מחויב לוודא שהמוצר תואם לצרכיו של המשקיע.
 
בתחום תעודות הסל ומוצרי המדדים, סבורים חברי הצוות כי יש לפעול למניעה תכליתית של ניגודי העניינים הפוטנציאליים במערכת הייעוץ הפיננסית. הם ממליצים כי רשות ניירות ערך תפעל ליישום תכליתי של ההוראה האוסרת על יועץ השקעות להנפיק תעודת סל ותיישם הוראה זו גם ביחס למוצרי מדדים המהווים תחליף כלכלי להם.
המלצות הצוות צפויות להוביל להסדרת פעילותן של חברות השקעה, כולל תעודות סל וסטרקצ'רים, במסגרת הרגולטורית המתאימה להם, ותמנע הצעתם לציבור של מוצרים פיננסיים מורכבים, נעדרי שקיפות ועתירי סיכון. עם זאת, בשוק המתוחכם, בו ישתתפו גופים מוסדיים ומשקיעים מתוחכמים, יתקיים חופש פעולה רחב בו יוכלו לרכוש מוצרים פיננסיים מורכבים חדשניים, אשר לעיתים יהיו גם בעלי רמות סיכון גבוהות, ובכך יתאפשר המשך פיתוחו של שוק ההון.
 
"ההמלצות הללו מתמודדות עם שורה ארוכה של בעיות שצצו כתוצאה מההתפתחות המהירה של שוק ההון הישראלי" אמר טרי לאחר שקיבל לידיו את הדו"ח, "בשנים האחרונות הסרנו חסמים שהיקשו על הכנסת מוצרים פיננסיים חדשים ושיפרנו את התשתית המשפטית והחשבונאית באופן שעודד כניסת שחקנים חדשים לשוק. אבל חלק מהתהליך הזה משמעותו גם שכלול מהיר של המכשירים הפיננסיים, מה שמעמיד אתגר רגולטורי גדול בפנינו. צוות נוה עשה עבודה מקצועית ורצינית מאוד בדרך להתמודד עם האתגר הזה".
 
חברי הצוות:
 
יו"ר הצוות, עו"ד יורם נוה, נציגות  משרד האוצר - רו"ח ענת פעייר ועו"ד מיכל עקביה, נציג בנק ישראל - רועי שטיין, נציגת משרד המשפטים - עו"ד מרים אילני, נציגות הבורסה לניירות ערך - חני שטרית, רונית הראל בן-זאב, עו"ד חגית נאמן ונציגים נוספים מרשות ניירות ערך - עו"ד איציק זקן (מרכז הצוות), דודו לביא, איציק שורקי, רונן מדר, עו"ד שרה קנדלר, רו"ח יהודה אלגריסי, ג'ון דילבסקי, אלחנן הרמור, גליה מנצורי, ריטה ינקלביץ, בתיה פילו, עו"ד אמוץ גרינברג, אורלי קורן, שרה דוידי, עו"ד אופיר רוטשילד. במהלך עבודתה, נעזרה הוועדה ביועצים החיצוניים פרופ' צבי וינר; עו"ד נטלי ג'ייקובס ממשרד עורכי הדין GKH&BW; הכלכלנית ד"ר שלומית זוטא; ומשרד עורכי הדין Davis Polk & Wardwell מארצות הברית.
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים