כניסה

צעד נוסף להגברת השקיפות בתעודות הסל: הרשות שוקלת לפרסם הנחיה שתחייב את חברות תעודות הסל לגלות את העלות אפקטיבית למשקיע בהן
01/07/2008
 
רשות ניירות ערך אישרה השבוע הנחיה המחייבת חברות המנהלות תעודות סל הנסחרות בבורסה לחשוף את העלות האפקטיבית למשקיע בתעודות סל אלה אל מול השקעה ישירה במדד הרלוונטי. במונח "עלות האפקטיבית" הכוונה היא לכל עלות נוספת שתוטל על המשקיע אם יחזיק בנכסי הבסיס באופן ישיר.
 
נכון לחודש מאי 2008, נסחרו בבורסה לניירות ערך בתל-אביב למעלה מכ-300 תעודות סל שונות, כאשר שווי החזקות הציבור המצטבר בהן עמד על יותר מ - 30 מיליארד ש"ח. המגוון של תעודות הסל שהונפק בישראל והעדר מנגנון מקובל ואחיד בין המנפיקים השונים למדידת העלות אותה מקבל מנפיק מוצרי המדדים, מקשים על המשקיע הסביר לאמוד ולהשוות את העלות האפקטיבית הגלומה בפועל בהשקעה בהם.
 
מטרת ההנחיה היא לקבוע כללים לאמידה ולגילוי של העלות האפקטיבית למשקיע בתעודות סל. במצב הקיים, עלות אפקטיבית למשקיע קיימת גם במוצרי מדדים שאינם תעודות סל כגון תעודות בחסר, תעודות סחורה, תעודות פיקדון, תעודות ממונפות וכיו"ב. יחד עם זאת, בתעודות כאלה אלה לא קיים ערך יחיד ומוסכם של העלות האפקטיבית למשקיע.
 
במובחן מתשלומי הדיבידנד והריבית בתעודות הסל, הניתנים לכימות אובייקטיבי, השקעה ישירה במוצרי המדדים האחרים עשויה להניב תשואה שונה למשקיע, או להיות כרוכה בעלויות מימון, הנקבעות לפי יכולותיו הסובייקטיביות של מנפיק מוצרי המדדים. כך למשל, השקעה בחוזים על סחורות כרוכה בהכנסות מימון בגין גלגול החוזים, השקעה במטבע חוץ עשויה להניב תשואת ריבית בגין ההשקעה, מכירה בחסר יוצרת פיקדון במזומן שמניב ריבית.
 
בתעודות סל ההתחייבות המשפטית של המנפיק כלפי המשקיעים היא לעקוב אחר המדד. התחייבות זו שונה מהתשואה המתקבלת מהשקעה ישירה בנכסי הבסיס (מניות או אג"ח), העשויה לזכות גם בתשלומים נוספים כמו דיבידנדים במדדי מניות וריביות במדדי אג"ח. בתעודות סל, תשלומים אלה אינם חלק מההתחייבות הגלומה בנייר הערך. תשלומי נכסי המדד, מחולקים על ידי ניירות הערך הכלולים במדד וקבלתם על ידי מנפיק התעודה מותנית באופן בו בחר להתכסות ובמכשירים הפיננסיים בהם בחר להשקיע.
 
אי תשלום התקבולים הנובעים מנכסי המדד (ריביות או דיבידנדים), יחד עם ניכויים מתשלומי נכסי המדד (למשל, דמי ניהול מוצהרים) עשויים להוות מרכיב משמעותי בהחלטת ההשקעה. מסיבה זו, סבורה הרשות כי יש לשקף למשקיע את הפסד התשואה בגין ניכויים אלה באמצעות הכללתם בגדר המונח "עלות אפקטיבית למשקיע בתעודת סל אל מול השקעה ישירה בנכס הבסיס", זאת לעומת, הפסדי מסחר, עלויות התכסות, ו/או רווחי מסחר, לרבות רווח עודף מהשאלות למשל, אשר אינם נכללים בגדר מונח זה אשר אינם משקפים את התשואה מהחזקה פסיבית בנכסי המדד.
 
לצד החשיבות לגילוי פרטים על העלות האפקטיבית שהוא נושא בה כאשר הוא בוחר לרכוש את החשיפה למדד באמצעות השקעה בתעודות הסל, קיימת חשיבות גם לכך שגילוי זה יעשה באופן אחיד על ידי כל המנפיקים, כך שיהיה יעיל ויאפשר למשקיע הסביר לבצע את ההשוואה בין תעודות הסל השונות.
 
ההנחיה מבחינה תחת המונח עלות אפקטיבית למשקיע בין שני אלו:
 
א. ניכויים (כגון דמי ניהול מוצהרים) או תשלום בחסר של סכומים אשר ניתן לצפותם מראש (דוגמת ריביות הנובעות מאגרות חוב) ולגביהם יש ליתן גילוי כמותי ומדיד בעת הדיווח;
 
ב. תשלומים אחרים שמשלמים ניירות הערך הכלולים במדד שלא ניתן להעריכם מראש כגון דיבידנד. לגבי אלה יינתן דיווח מפורט, לרבות, נתונים היסטוריים אודות הדיבידנד בשנים האחרונות, עלות אפקטיבית למשקיע בשנה הקלנדארית האחרונה ועוד.
 
בכוונת הרשות להחיל הוראות הנחיה זו בכל דיווח של החברה העוסק בתשלומים למחזיקי תעודות הסל  או עמלות הנגבות מהם. בנוסף דורשת הרשות מכל החברות המנפיקות תעודות סל, לפרסם דוח מיידי ובו פירוט של העלות האפקטיבית למשקיע בתעודות שהוצעו לציבור, בהתאם להוראות שנקבעו בהנחיה זו. ההנחיה,  שעיקריה  נדונו אל מול מנפיקי תעודות הסל, ובעיקר אל מול איגוד תעודות הסל, תפורסם באתר הרשות למשך כחודש שבמהלכו יוכל הציבור להגיב על האמור בה ולשלוח את הערותיו לרשות. היא תיכנס לתוקף שבוע לאחר שתפורסם בנוסחה הסופי ובכפוף להערות ציבור המשקיעים והחברות המנפיקות תעודות סל.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות