כניסה

צעד נוסף להגברת השקיפות בתעודות סל ובמוצרי מדד: חברות המתמחות בתעודות סל ובמוצרי מדדים אחרים יפרסמו גילוי מפורט על מאפייניהן הכלכליים
29/07/2008
 
רשות ניירות ערך אישרה בשבוע שעבר טיוטת הנחיה לחברות המציעות לציבור מוצרי מדדים. ההנחיה תחייב את החברות לפרסם גילוי מפורט על פרטים כלכליים ואחרים הנוגעים לתעודות סל, תעודות סחורה, תעודות בחסר, תעודות פקדון ואופציות כיסוי. דרישות הגילוי המפורטות בהנחיה זו הן תוצאה של ניסיון שנצבר ברשות לאורך זמן, לאחר בחינה של תשקיפים ודוחות תקופתיים של מנפיקי המכשירים הפיננסיים.
 
זהו צעד משמעותי נוסף בהגברת הפיקוח ביחס לפעילות תעודות הסל ושאר מוצרי המדדים. בתחילת השנה אישרה הרשות הנחיה המחייבת את החברות המנפיקות תעודות סל למסור בדיווח מיידי נתונים על הערכת שווי לתעודה המונפקת ולמעשה לכל המוצרים המדדיים שהיא מנפיקה. צעד נוסף נעשה בראשית יולי, אז אישרה הרשות הנחיה המחייבת חברות המנהלות תעודות סל הנסחרות בבורסה לחשוף את העלות האפקטיבית למשקיע בתעודות סל אלה אל מול השקעה ישירה במדד הרלוונטי, כלומר את כל העלות הנוספת שתוטל על המשקיע אם יחזיק בנכסי הבסיס באופן ישיר. במקביל, אישרה הרשות השבוע הצעה לתיקון חוק הייעוץ באופן שיאסור על זיקה בין יועץ השקעות לבין תעודת סל וייאלץ כל בנק המחזיק בחברה המנפיקה תעודות סל ומוצרים מדדים נוספים למכור אותה ולחסל בכך את ניגודי העניינים הפוטנציאליים בתחום זה.
 
נכון לחודש יולי 2008, נסחרו בבורסה לניירות ערך בתל-אביב למעלה מ-300 תעודות סל שונות, ושווי החזקות הציבור המצטבר בהן עמד על יותר מ - 37 מיליארד ₪. בחודש יוני לבדו הונפקו 11 מוצרים חדשים. לאור ריבוי התעודות בשוק, ההנחיה מסדירה את דרישות הגילוי של הפרטים השונים המפורטים בה, כך שפרטים אלה יהיו בפני ציבור המשקיעים במבנה אחיד ובר השוואה. הפירוט המוצע יאפשר למשקיע לקבל נתונים גם אודות היקף אחזקות הציבור בתעודות לצורך הערכת הסחירות הפוטנציאלית בתעודה מסוימת, ולהשוות נתונים אלה לתנאים הקיימים בתעודות אחרות. דוגמא נוספת, היא החובה שמטילה ההנחיה לפרט את נוסחת ההמרה של התעודה המאפשרת למשקיע לבחון את כל אחד מהפרמטרים הגלומים בנוסחת המרה זו, ולהשוותם לפרמטרים הקיימים בתעודות אחרות.
 
הסדרה עולה בקנה אחד עם הוראות גילוי הקיימות במדינות מערביות מתקדמות דוגמת אנגליה וארצות הברית. בבריטניה, למשל, קיימת דרישה למסור למשקיע בנוסף לכל מסמך, תשקיף או דוח, גם תמצית של עיקרי המכשיר הפיננסי, על פי מתכונת שנקבעה על ידי  ה-FSA (רגולטור ניירות הערך הבריטי). הסיבה לדרישה זו ביחס להצעת מכשירים פיננסיים מסוג זה נובעת ממורכבותם של מכשירים אלה, ומהצורך לגשר על פערי המידע מול המנפיקים שהם לרוב גופים מנוסים בשק ההון בעלי תחכום וידע רב.
 
הגילוי הנדרש בהנחיה שפרסמה הרשות מתייחס לכל סדרת תעודות בנפרד ומטרתו לסייע בידי המשקיע לקבל החלטת השקעה רציונאלית ולהשוות בקלות יחסית בין נתוני תעודות שונות. גילוי זה מובא בנפרד והוא נוסף לדרישות גילוי אחרות על עסקי החברה, בהן מחויבות החברות על פי החוק והתקנות.
 
ההנחיה נחלקת לשניים. חלקה הראשון מתייחס לתמצית תנאי התעודה ובו נדרשת החברה לרכז בטבלה פרטים ונתונים אודותיה, החל בפרטים כלליים המאפיינים את זהות התעודה (מספר סדרה, שם תעודה בבורסה וכדומה), דרך התייחסות לתמצית תנאיה, לזכות ההמרה ותנאיה, להון עצמי והתחייבויות של החברה, למדיניות השקעה של החברה ונכסים מגבים, להשאלות, לעשיית שוק, למיסוי, לגרפים וניתוחי רגישות, לנכסים לא סחירים, לדירוג -  וכלה בנאמן לתעודה. 
 
חלקה השני של ההנחיה מתייחס לפרטים נוספים אודות התעודה וגם בו הגילוי הנדרש הוא טבלאי. הפרטים הנוספים הם למעשה נתונים כמותיים אודות התעודה העשויים לסייע בידי המשקיע להעריכה ולהשוותה לתעודות אחרות, כגון סך ערך נקוב, שווי כספי, צבירה נטו, מחזור חודשי ממוצע ועוד.
 
טיוטת ההנחיה פורסמה באתר רשות ניירות ערך לצורך קבלת תגובות מהציבור. ניתן להעביר משוב על הנאמר בה עד ליום 21 באוגוסט.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים