כניסה

רשות ניירות ערך אישרה תיקון לחוק הקרנות המעביר את תעודות הסל למשטר של הסדרה ופיקוח
16/11/2009
 
רשות ניירות ערך אישרה תיקון לחוק הקרנות המעביר את תעודות הסל למשטר של הסדרה ופיקוח
 
רשות ניירות ערך אישרה אתמול את ההצעה לתיקון מס' 14 לחוק השקעות משותפות בנאמנות. התיקון יסדיר את פעילותן של תעודות הסל ויעביר אותן  ממשטר של דיווח לפי חוק ניירות ערך למשטר של הסדרה ופיקוח תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות. בנוסף, הוא מניח תשתית משפטית להסדרת "קרן סל", שהיא מוצר מדדי חדש, גרסא מקומית ל ETF הנסחר בחו"ל, שיתחרה בקרן הנאמנות המחקה ובתעודת הסל
 
רקע
 
בשנים האחרונות קיימת התפתחות מואצת של מכשירי השקעה פאסיבית העוקבים בעיקר אחר מדדי ניירות ערך, סחורות ומטבעות ("מוצרי מדדים" או תעודות סל). בשל המצב המשפטי הקיים, הונפקו לציבור מכשירים אלה באופן הדומה לאגרת חוב המונפקת על ידי חברה פרטית וכפופה לכללי הגילוי של חוק ניירות ערך (תאגיד מדווח). כל זאת, ללא רגולציה מתאימה וללא גוף שיפקח על פעילותן מעבר לתחום הגילוי. מצב זה הוביל לשינוי בדפוס הפעילות של ההיצע והביקוש של השקעות בשוק ההון בישראל, אשר עד לשנים האחרונות היו מרוכזים במסגרת מפוקחת, בין אם תחת חוק השקעות משותפות ובין אם תחת חקיקה אחרת, הוראות המפקח על הביטוח, הוראות המפקח על הבנקים וכדומה. 
 
התוצאה היא קיומו של פער רגולאטורי בין מוצרים הדומים מאוד באפיונם ובמטרות ההשקעה בהם. בעוד הסדרת תחום קרנות הנאמנות מכוח חוק השקעות משותפות בנאמנות הינה הסדרה מפורטת, מחייבת, והפיקוח עליו הדוק למדי. תעודות הסל, המהוות מכשיר פיננסי תחליפי להשקעה בקרנות נאמנות כפופות לחובות גילוי בלבד. השפעתו של פער רגולאטורי זה, יצרה אצל מנפיקים רבים העדפה להציע מוצרי השקעה לציבור שאינם תחת רגולציה ובכך "לחסוך" את העלות והמחויבות הנובעת מכך. העדר הרגולציה במוצר אחד וקיומו באחר מובילה להבדלי עלויות בין המוצרים ולמעבר של מנפיקים למוצרים דלי רגולציה ועתירי סיכון.  לפיכך, יזמה הרשות תיקון חוק, שמטרתו להסדיר את תחום תעודות הסל באופן דומה להסדרה הקיימת כיום על קרנות הנאמנות.
 
העברת תעודות הסל מרגולציה המבוססת על גילוי לרגולציה המבוססת על הסדרה ופיקוח, עולה בקנה אחד עם המלצות צוות בינמשרדי בהובלת הרשות שבחן את הנושא כבר לפני כשנתיים ותואמת את התפיסה הקיימת במדינות מתקדמות בעולם לפיה תחום ההשקעות מחייב פיקוח, ללא תלות באופן התאגדות הגוף המנהל. ואכן, ממחקר השוואתי מקיף שנערך בנושא עולה כי בעולם, חברות השקעה זוכות ליחס שונה מחברות "ריאליות". לגבי האחרונות העיקרון השולט הינו עקרון הגילוי, בעוד שלגבי חברות השקעה נקבעו הוראות רגולאטוריות המתערבות באופן פעילותה. הרציונאל להסדרה ופיקוח בתחום הפיננסי נובע מייחודיותו המתבטאת, בין השאר, בסיכון אליו נחשף המשקיע ובאפשרות כי יאבד ערך רב מהשקעתו בזמן קצר. יתר על כן, קיים חשש לפגיעה באמון הציבור בשוק ההון ו"לאפקט דומינו" שיצור כשל מערכתי העלול לפגוע ביציבות הפיננסית של שוק ההון. על כן, בחרו רגולאטורים בעולם, כל אחד בהיקף ובמידה הייחודית לשיטתו, להסדיר את תחום ההשקעה בפיננסים.
 
הנוסח שמציעה הרשות קובע כי תחולת החוק תהיה "על כל הסדר, שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך ומטבעות והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, שאינו מפוקח על פי דין אחר". גישה זו רואה בחוק השקעות משותפות בנאמנות הסדר כולל לכלל ההשקעות המשותפות בניירות ערך. במסגרת הדין החדש יוכלו כל סוגי ההסדרים להיות מנוהלים באמצעות אותו גוף, כפוף לעמידתו בדרישות היציבות שייקבעו במסגרת תקנות לפי החוק.
 
תעודת סל
 
פעילותם של תעודות הסל ומנפיקי תעודות הסל תוסדר באמצעות חוק השקעות משותפות בנאמנות ותהיה נתונה לפיקוח הרשות.
 
"תעודת סל" תוגדר באופן דומה ומקביל לקרן נאמנות ומנפיקי תעודות הסל יוגדרו כמנהלי תעודות סל (מקביל למנהלי קרנות). תעודות אלה יהפכו ממבנה משפטי של "תעודות התחייבות" למבנה משפטי הדומה במהותו לקרן נאמנות שבה זכות הקניין על הנכסים תהיה שייכת למשקיעים. כמו הקרן, גם תעודת סל תיוסד בהסכם בין מנהל תעודת סל לנאמן, ותהיה מורכבת מיחידות, שכל אחת מהן מקנה זכות שווה בנכסי תעודת הסל. בנוסף (ובשונה מקרן נאמנות) תעודת הסל תכלול גם התחייבות של מנהל התעודה להשלמת הפער (במידה וייווצר) בין הסכום שזכאי לו מחזיק תעודת הסל בעת הפדיון, הנגזר מהשינוי במחירו של נכס המעקב לבין שווי נכסי תעודת הסל בפועל. בשונה מקרנות נאמנות, יוכל מנהל תעודת הסל "למשוך" כספים מההסדר אם שווי הנכסים גבוה משווי ההתחייבויות, בהתאם למנגנון שיקבע בהמשך.
 
הנורמות החלות היום על מנהלי הקרנות והנאמנים לקרנות, לרבות חובת הרישוי,  יוחלו במלואן על מנהלי תעודות הסל והנאמנים להן, בשינויים המתחייבים מאופי המוצרים השונה. כך יוחלו, בין היתר, תנאי הכשירות לשמש כמנהל קרן וכנאמן, הכללים והחובות החלים על עובדי מנהל הקרן, הממשל התאגידי החל על מנהל הקרנות, מגבלות על נתח שוק, האפשרות להציע יחידות על פי תשקיף במשך שנה שלמה, אופן ניהול הקרנות, מגבלות על נכסים שמותר להחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים וכן הלאה.
 
קרן סל
 
קרן סל היא מכשיר פיננסי חדש המשלב מאפיינים של קרן נאמנות ותעודת סל ומבוסס בין היתר על המודל האמריקאי של ה-ETF, תוך התאמות המתחייבות ממאפייני שוק ההון הישראלי.  מטרת ההסדרה בתחום זה היא לבסס תשתית משפטית למכשיר חדש שירחיב את מגוון המוצרים הפיננסיים הקיים כיום, יאפשר תחרות הוגנת בין מוצרים תחליפיים ללא פער רגולטורי, יהפוך את התחרות לאפקטיבית יותר ואף צפוי להעניק למנפיקי תעודות הסל הזדמנות להשתלב בפעילות התפעולית של קרנות אלה.
 
על פי המודל שמציעה הרשות קרן הסל תהיה קרן נאמנות מחקה (קרן שמדיניות ההשקעות שלה מיועדת לחקות שינויים במדד או בשווי נכס בסיס כלשהו), שיחידותיה ירשמו למסחר בבורסה ועסקאות ביחידותיה יתאפשרו  במהלך המסחר בלבד, בהתנהלות דומה לתעודות הסל. הקרן תיסחר בשוק הרלוונטי לה ברצף (כלומר, מניות או אג"ח).
 
נוסף על פעילותו בנכסי הקרן שתכליתה לחקות את נכס המעקב של הקרן, מנהל הקרן יפעל  במסחר  כספק נזילות וסחירות ליחידות הקרן. מנהל הקרן יהיה "עושה שוק" ביחידות הקרן ויצטט בספר מחירים בהתאם לכללים שיקבעו בחקיקה. הוא לא ימכור ולא ירכוש יחידות של קרן סל במהלך המסחר, אלא באופן המשרת את טובת בעלי היחידות בקרן. על מנת ליצור וודאות במחיר העסקה ולאפשר התכסות מהירה, יפעל מנהל הקרן ביחידות הקרן במסחר הדו-צדדי בלבד. על מנהל הקרן ייאסר לבצע עסקאות ביחידות הקרן מחוץ לבורסה. במקביל, יתקיים מסחר יומיומי רגיל ביחידות הקרן (שוק משני) במסגרתו תתאפשר עשיית שוק ביחידות הקרן גם באמצעות מי שאינו מנהל הקרן.
 
קרנות מחקות קיימות יוכלו להירשם למסחר ולהפוך לקרנות סל. מאידך, קרן שבחלוף פרק זמן שייקבע לא תעמוד בתנאים ובכללים אשר ייקבעו בתקנות או לחלופין לבקשת מנהל הקרן, תימחק מהמסחר ותוסב לקרן מחקה. במהלך תקופת מעבר שתיקבע גם תעודות סל יוכלו להפוך לקרנות סל וזאת כחלק מהכוונה לאפשר למנפיקים להתאים את מוצריהם ואת התנהלותם העסקית להסדרה החדשה באופן מיטבי.
 
ההבחנה בין קרן מחקה, קרן סל ותעודת סל
 
להלן טבלה הממחישה את הדומה והשונה  בין המכשירים השונים להשקעה פאסיבית בשוק ההון, כפי שעתידים להיות לאחר שיושלם המהלך:
תעודת סלקרן סלקרן מחקה

מהות

ההסדר

תעודת סל.

תיק השקעות הכולל התחייבות לשווי נכס מעקב

קרן נאמנות.

תיק השקעות שניהולו נועד  לחקות את התנהגות נכס המעקב

קרן נאמנות.

תיק השקעות שניהולו נועד  לחקות את התנהגות נכס המעקב

נסחרת באופן

רציף בבורסה?

 

כן

 

כן

 

לא

רכישה

ופדיון

לפי מחירי שוק. קיימת אפשרות לפדיון וליצירה בשווי ההתחייבותלפי מחירי שוק. קיימת אפשרות לפדיון וליצירה בשווי הנקי של נכסי הקרן

תמיד בשווי הנקי

של נכסי הקרן

אפשרות לרכישה בהוראת קבעלאלאכן
זכאות להכנסות ממקורות נוספים (השאלה, עשיית שוק, הפרשי מיסוי, דיבידנדים לא מתואמים במדד) ככל שיוצרים תשואה עודפת להתחייבות/שיעור השינוי בנכס המעקבמנהל תעודת הסל

בעלי היחידות

בקרן

בעלי היחידות

בקרן

עמלת

הפצה

אין.

הלקוח משלם עמלת ברוקראז' למפיץ

אין.

הלקוח משלם עמלת ברוקראז' למפיץ

אין.

הלקוח משלם עמלת עסקה למפיץ

פיקוח והסדרה

של הרשות לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות

 

כן

 

כן

 

כן


תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות