כניסה

רשות ניירות ערך החליטה: נכסי תעודת הסל יהיו בבעלות המשקיעים בדומה למודל הנהוג בקרנות הנאמנות
01/09/2009
 
זהו צעד נוסף אותו מבצעת הרשות בתיאום עם השוק לקראת העברת תעודות הסל למשטר פיקוח והסדרה
רשות ניירות ערך קיבלה לאחרונה החלטה לפיה בתעודות הסל יופעל מנגנון הדומה לזה הקיים בקרנות הנאמנות לפיו המשקיעים הנם במעמד של בעלים בנכסי תעודת הסל ולא נושים שהנכסים משועבדים לטובתם. במודל זה מנהל תעודת הסל ימונה לנהל את כספי המשקיעים ויתחייב להשלים את הפער שבין שוויים לשווי התחייבותו לפי תנאי התעודה. החלטה זו ניתנה במסגרת מדיניות הרשות לעבור ממשטר של גילוי בתעודות הסל למשטר של פיקוח והסדרה. החלטה זו, אשר תקנה למשקיעים זכות קניין ישירה בנכסי התעודות, צפויה לשפר באופן ניכר את ההגנה הניתנת למשקיע בתעודות הסל.
 
ענף תעודות הסל מנהל כיום יותר מ-42 מיליארד ₪. המודל החדש יאפשר לחבר בין המאפיין הייחודי של תעודת הסל – הבטחת המדד – אשר אינו קיים בקרנות נאמנות (קרנות מנהלות נכסים על בסיס best effort) ובין רמת פיקוח והסדרה גבוהות אשר קיימות בתחום קרנות הנאמנות. ברשות מתקיימת בחינה מעמיקה של הענף ובמסגרת זו הוחלט, כאמור, להעביר את שוק תעודות הסל ממשטר של גילוי למשטר של פיקוח והסדרה. בחודשים האחרונים נערך הליך של מיפוי ההוראות הרגולטוריות שיחולו על תעודות הסל במשטר ההסדרה העתידי, תוך שיתוף פעולה עם איגוד מנהלי תעודות הסל.
 
הרשות פועלת לקידום מצב שבו יפעלו עם השלמת המהלך בתחום מוצרי המדדים שלושה מוצרים במקביל: תעודות הסל, קרנות הסל והקרנות המחקות. לצורך השגת מטרה זו, פועלת הרשות להסרת חסמים רגולטוריים החיוניים להמשך התפתחותם של מוצרי המדדים. במסגרת הסדרה זו בכוונת הרשות להשוות את אמות המידה הרגולטוריות החלות על המוצרים השונים. ההסדר החדש יקנה מעמד רגולטורי דומה לתעודות הסל, לקרנות הסל ולקרנות המחקות ויכפיף את שלושתם למשטר פיקוח ורישוי זהה. בכך יתאפשר למשקיע לבחור את המועדף עליו מבין שלושה מוצרים, שכל אחד מהם נהנה מיתרונות המייחדים אותו ביחס לשניים האחרים, וזאת מבלי שמי מהם יהנה מעדיפות רגולטורית כלשהי.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים