כניסה

רשות ניירות ערך מרחיבה את דרישות הגילוי בדוח תזרים מזומנים חזוי
25/10/2010
רשות ניירות ערך אישרה השבוע הנחיה המרחיבה את חובות הדיווח של החברות הציבוריות בדוח תזרים מזומנים חזוי. בין השאר, כאשר תידרש חברה לפרוע התחייבות מהותית במהלך ששת החודשים הראשונים של תקופת תזרים המזומנים החזוי (תקופה של שנתיים), יהיה עליה לציין במפורש את מועד הפירעון של ההתחייבות המהותית ולפרט את המקורות הכספיים הספציפיים שישמשו לפירעונה, תוך ציון הסכום הכספי של כל מקור. כמו כן, בהתאם להנחיה עשוי דירקטוריון חברה להידרש למתן הסברים שעה שקיימות סטיות מהותיות בין נתוני דוח תזרים מזומנים חזוי שניתן על ידו במהלך השנה האחרונה לבין התזרים שהיה בפועל.    
 
רקע
 
בדצמבר 2008 נכנס לתוקף תיקון לתקנות ניירות ערך, שחייב חברה מדווחת שאגרות החוב שהנפיקה ושהוצעו על פי תשקיף, מוחזקות על ידי הציבור, לבחון אם התקיימו סימני אזהרה מסוימים ואם הללו מתקיימים - לצרף לדוח הדירקטוריון דוח תזרים מזומנים חזוי אשר לגביו יינתנו הסברי הדירקטוריון. בהתאם לכך, נקבע כי בדוח כזה יפורטו ההתחייבויות, הן הקיימות והן הצפויות, שהחברה נדרשת לפרוע במהלך תקופה בת שנתיים, וכן המקורות הכספיים מהם צופה החברה לפרוע את ההתחייבויות הללו. נקבע כי על הדירקטוריון לתת את הסבריו לגבי תזרים המזומנים החזוי הנכלל בדוח. נקבע גם כי החברה המדווחת רשאית שלא לצרף דוח תזרים מזומנים חזוי אם הדירקטוריון קבע כי אין חשש סביר כי במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי היא לא תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן, ובמקרה שכזה על הדירקטוריון לציין זאת במסגרת דוח הדירקטוריון תוך מתן הסבר לקביעתו.
 
לאור הניסיון שנצבר מאז כניסתו לתוקף של התיקון האמור, על רקע העובדה שרשות ניירות ערך מצאה שפורסם מספר לא מבוטל של דוחות תזרים מזומנים חזויים לקויים שאינם עומדים בדרישות התקנות, ולאור היעדר האחידות שקיימת בנושא זה, החליטה הרשות לקבוע קריטריונים ברורים באשר לדרך הצגתו של דוח תזרים מזומנים חזוי, ובכלל זה, ההנחות העומדות בבסיסו והסברי הדירקטוריון הנלווים לו.
 
ההנחיה
 
בהנחיה החדשה שאישרה הרשות נקבע, בין השאר, כי אם תידרש חברה לפרוע התחייבות מהותית במהלך ששת החודשים הראשונים של תקופת תזרים המזומנים החזוי, יהיה עליה לציין במפורש את מועד הפירעון של ההתחייבות המהותית ולפרט את המקורות הכספיים הספציפיים שישמשו לפירעונה, תוך ציון הסכום הכספי של כל מקור.
 
כמו כן, קובעת ההנחיה כי אם פרסמה החברה דוח תזרים מזומנים חזוי באחד מארבעת דוחות הדירקטוריון האחרונים, יהיה עליה לצרף לדוח הדירקטוריון הנכלל בדוח התקופתי טבלה המשווה בין תזרים המזומנים החזוי כפי שהוצג קודם לכן לבין תזרים המזומנים בפועל. אם פרסמה החברה דוח תזרים מזומנים חזוי בשניים או יותר מבין ארבעת דוחות הדירקטוריון האחרונים, יהיה עליה לצרף טבלה המשווה בין תזרים המזומנים החזוי שהוצג בדוח הדירקטוריון המוקדם מביניהם לבין הביצוע בפועל.
 
במסגרת פירוט המקורות הכספיים של החברה המדווחת לתקופת הדוח תתבקש החברה המדווחת להפריד בין מקורות הנובעים מפעילותה השוטפת, מקורות הנובעים מפעילות השקעה ומקורות מימוניים. ככל שעיקר פעילותה של החברה המדווחת בענף הנדל"ן, יש לפרט את המקורות השונים בכל אחת משלוש הקטגוריות. לגבי חברות אחרות, יובא פירוט דומה רק ביחס למקורות הנובעים מפעילות השקעה ומקורות הנובעים מפעילות מימון. אם החברה המדווחת מצפה לתזרים מזומנים שלילי מפעילותו השוטפת, יהיה עליה לציין זאת במסגרת המקורות.
 
במסגרת פירוט ההתחייבויות הצפויות של החברה המדווחת, יהיה על החברה להפריד בין פעילות ההשקעה שלו לבין פעילות המימון. במסגרת ההתחייבויות בגין פעילות המימון יהיה על החברה המדווחת להפריד בין הסעיפים השונים - פירעון התחייבויות לתאגידים בנקאיים, פירעון התחייבויות בגין כל סוג של תעודות התחייבות שהונפקו לציבור, פירעון ניירות ערך מסחריים ומלוות קצרי מועד שלא ניתנו על ידי בנקים, פירעון אגרות חוב אחרות שהונפקו במסגרת הנפקה פרטית ופירעון התחייבויות אחרות.
 
בנוסף, ובכדי לאפשר למשקיע להבין שינויים המתבצעים בדוחות תזרים מזומנים חזויים אותם מפרסמות החברות המדווחות, ולבחון אותם אל מול דוחות אלה, ולמען יצירת אחידות בדוחות כאמור, תתבקש חברה מדווחת להציג דוח תזרים מזומנים חזוי בחתך תקופתי אחיד - (א) מתום שנת הדיווח או יום הדו"ח, לפי העניין, ועד ליום 31 בדצמבר של אותה שנה; (ב) שנת הדיווח העוקבת המלאה; (ג) יתרת התקופה עד תום תקופת תזרים המזומנים החזוי בת השנתיים (ככל שישנה יתרה כאמור).
 
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים