כניסה

רשות ניירות ערך הטילה על מנהלי קרנות נאמנות קנסות בסכום כולל של 700 אלף שקל בקירוב
25/10/2010
בנוסף, הטילה הרשות קנסות על מנהלי תיקים בסכום כולל של למעלה מ-140 אלף שקל
 
רשות ניירות ערך הטילה לאחרונה על מנהלי קרנות נאמנות ועל נאמן קרן אחד קנסות בשווי כולל של קרוב ל-700 אלף שקל. המדובר בחברות ניהול הקרנות אלומות-ספרינט, כוון, אדמונד דה רוטשילד, רמקו ומרכנתיל. כמו כן הוטל קנס על חברת פועלים שירותי נאמנות. כל הקנסות הוטלו בשל הפרות שונות של חוק הקרנות.
 
על חברת אלומות-ספרינט הוטל קנס בגובה 172,800 שקל בגין ביצוע מספר עסקאות מתואמות מהותיות על ידי מנהל הקרן, בלא שאלו אושרו מראש על ידי דירקטוריון מנהל הקרן או ועדה מועדותיו,  וביצוע פעילות בנגזרים על ידי מנהל הקרן עבור מספר קרנות שבניהולו, בהיעדר הנחיות בכתב מאת ועדת ההשקעות. חברת אדמונד דה רוטשילד נקנסה בסכום של 86,400 שקל משום שלא קיבלה את אישור הנאמן לתכנים שנכללו ופורסמו מטעם מנהל הקרן באתר האינטרנט שלו, אודות מספר קרנות שבניהולו. באותו סכום נקנסה גם חברת מרכנתיל, לאחר שמנהל הקרן פעל בנגזרים במספר קרנות שבניהולו, בהיעדרן של הנחיות בכתב מאת ועדת ההשקעות. חברות רמקו וכוון נקנסו אף הן ב-86,400 שקל כל אחת, בגין מעורבות מנכ"ל מנהל הקרן הן בניהול תיק ההשקעות של מנהל הקרן עצמו (נוסטרו), והן בקבלת החלטות הקשורות בניהול תיק השקעות של קרן שבניהול מנהל הקרן. חברת פועלים שירותי נאמנות נקנסה בסכום של 172,800 שקל  לאחר שהפרה את חובת הנאמן לפקח על התחייבויות מנהל הקרן לפי תשקיף, בכך שמנהל הקרן חרג ממדיניות ההשקעות של קרן שלה פועלים משמש כנאמן, והפרה זו לא התגלתה ע"י הנאמן במשך פרק זמן של כארבעה חודשים. קנס זה הוטל לאחר שמנהל הקרן עצמו, דש קרנות נאמנות בע"מ, כבר נקנס לפני כשלושה חדשים, בסך 172,800 ₪, בשל החריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן.
 
בנוסף, קנסה הרשות שש חברות ניהול תיקים, לאחר שגילתה כשלים בפעילותן במהלך ביקורת שקיימה בהן.  חברות אדרת שילובים פיננסיים, אור גאפ ניהול תיקים, אטרקטיב ניהול ושיווק השקעות, גרין-בול ניהול השקעות, הדס ארזים ניהול תיקים וורד דורות ניהול תיקי ניירות ערך, ספגו קנסות לאחר שהתברר כי לא מילאו כנדרש את החובה בעניין בירור צרכי הלקוח והנחיותיו באשר לתיק ההשקעות שלו המנוהל על ידי מנהל התיקים. הכוונה היא לחובה לברר ולתעד בהסכמי הניהול של הלקוחות בין היתר את מטרות ההשקעה של הלקוח, יחסו לסיכון ועוד. החברות לא מילאו אחר כל דרישות החוק וההוראות לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של  הלקוח, ומקום שלטענת בעל הרישיון החסר נבע מסירוב הלקוח למסור פרטים, הסירוב לא תועד כנדרש על פי ההוראות. בנוסף, בדוחות התקופתיים  שנשלחו ללקוחות החברות המפורטות לעיל (למעט הדס ארזים ניהול תיקים), לא נכללו פרטי הביטוח (שם מבטח ותקופת ביטוח), בניגוד לחובה החלה בעניין על פי החוק והתקנות.
 
כספי הקנסות שהוטלו על ידי הרשות יועברו לאוצר המדינה.
 
להלן טבלת הקנסות שהוטלו.
 
 
המפרסעיפי ההפרה​סכום הקנס
מנהלי הקרנות​ ​ ​
אלומות – ספרינט ניהול קרנות נאמנות בע"מ
 
ביצוע מספר עסקאות מתואמות מהותיות על ידי מנהל הקרן, בלא שאלו אושרו מראש על ידי דירקטוריון מנהל הקרן או ועדה מועדותיו,  וביצוע פעילות בנגזרים על ידי מנהל הקרן עבור מספר קרנות שבניהולו, בהיעדר הנחיות בכתב מאת ועדת ההשקעות.​172,800 ₪​
פועלים שירותי נאמנות בע"מ​ הפר את חובת הנאמן לפקח על התחייבויות מנהל הקרן לפי תשקיף, בכך שמנהל הקרן חרג ממדיניות ההשקעות של קרן שלה הוא משמש כנאמן, והפרה זו לא התגלתה ע"י הנאמן במשך פרק זמן של כארבעה חודשים.​172,800 ₪​
כוון ניהול קרנות נאמנות בע"מ​ מעורבות מנכ"ל מנהל הקרן הן בניהול תיק ההשקעות של מנהל הקרן עצמו (נוסטרו), והן בקבלת החלטות שעניינן ניהול תיק השקעות של קרן שבניהול מנהל הקרן.​ 86,400 ₪​
אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות בע"מ​לא נתקבל אישור הנאמן לתכנים שנכללו ופורסמו מטעמו של מנהל הקרן באתר האינטרנט שלו, אודות מספר קרנות שבניהולו.​86,400 ₪​
רמקו ניהול קרנות נאמנות (1989) בע"מ​מעורבות מנכ"ל מנהל הקרן הן בניהול תיק ההשקעות של מנהל הקרן עצמו (נוסטרו), והן בקבלת החלטות שעניינן ניהול תיק השקעות של קרן שבניהול מנהל הקרן.​ 86,400 ₪​
מרכנתיל קרנות נאמנות בע"מ​ מנהל הקרן פעל בנגזרים במספר קרנות שבניהולו, בהיעדרן של הנחיות בכתב מאת ועדת ההשקעות.​ 86,400 ₪​
חברות ניהול תיקים​ ​ ​
גרין – בול ניהול השקעות בע"מ​תיעוד מטרות ההשקעה והצרכים בהסכמי הניהול של לקוחות החברות לא מילא אחר דרישות החוק וההוראות לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של  הלקוח, ומקום שלטענת בעל הרישיון החסר נבע מסירוב הלקוח למסור פרטים, הסירוב לא תועד כנדרש על פי ההוראות. בדוחות התקופתיים  שנשלחו ללקוחות החברה לא נכללו פרטי הביטוח (שם מבטח ותקופת ביטוח), בניגוד לחובה על פי החוק והתקנות.​48,000 ₪​
אור גאפ ניהול תיקים בע"מ​ תיעוד מטרות ההשקעה והצרכים בהסכמי הניהול של לקוחות החברות לא מילא אחר דרישות החוק וההוראות לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של  הלקוח, ומקום שלטענת בעל הרישיון החסר נבע מסירוב הלקוח למסור פרטים, הסירוב לא תועד כנדרש על פי ההוראות. בדוחות התקופתיים  שנשלחו ללקוחות החברה לא נכללו פרטי הביטוח (שם מבטח ותקופת ביטוח), בניגוד לחובה על פי החוק והתקנות.​24,000 ₪​
אדרת שילובים פיננסים בע"מ​ תיעוד מטרות ההשקעה והצרכים בהסכמי הניהול של לקוחות החברות לא מילא אחר דרישות החוק וההוראות לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של  הלקוח, ומקום שלטענת בעל הרישיון החסר נבע מסירוב הלקוח למסור פרטים, הסירוב לא תועד כנדרש על פי ההוראות. בדוחות התקופתיים  שנשלחו ללקוחות החברה לא נכללו פרטי הביטוח (שם מבטח ותקופת ביטוח), בניגוד לחובה על פי החוק והתקנות.​18,000 ₪​
אטרקטיב ניהול ושיווק השקעות בע"מ​ תיעוד מטרות ההשקעה והצרכים בהסכמי הניהול של לקוחות החברות לא מילא אחר דרישות החוק וההוראות לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של  הלקוח, ומקום שלטענת בעל הרישיון החסר נבע מסירוב הלקוח למסור פרטים, הסירוב לא תועד כנדרש על פי ההוראות. בדוחות התקופתיים  שנשלחו ללקוחות החברה לא נכללו פרטי הביטוח (שם מבטח ותקופת ביטוח), בניגוד לחובה על פי החוק והתקנות.​18,000 ₪​
ורד דורות ניהול תיקי ניירות ערך בע"מ​ תיעוד מטרות ההשקעה והצרכים בהסכמי הניהול של לקוחות החברות לא מילא אחר דרישות החוק וההוראות לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של  הלקוח, ומקום שלטענת בעל הרישיון החסר נבע מסירוב הלקוח למסור פרטים, הסירוב לא תועד כנדרש על פי ההוראות. בדוחות התקופתיים  שנשלחו ללקוחות החברה לא נכללו פרטי הביטוח (שם מבטח ותקופת ביטוח), בניגוד לחובה על פי החוק והתקנות.​18,000 ₪​
הדס ארזים ניהול תיקים בע"מ​ הוראות לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח, התאמת השירות לצרכים והנחיות אלו לפי סעיף 12 לחוק ורישום הפרטים לפי סעיף 13 לחוק אשר נכנסו לתוקף ב- 1 בינואר 2008).​18,000 ₪​
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים