כניסה

רשות ני"ע פרסמה הנחיה לחברות תעודות הסל לפרסם פרטים על סיכוני אשראי, סיכוני שוק והחזקות ציבור
14/02/2010
רשות ניירות ערך פרסמה בשבוע שעבר הנחיה לחברות המנפיקות מכשירים פיננסיים לפרסם פרטים נוספים על סיכוני האשראי וסיכוני השוק הגלומים בהם, וכן על החזקות הציבור במכשירים עצמם. ההנחיה, המסדירה את הדיווח על דרישות הגילוי הללו במבנה אחיד ובר השוואה, תיכנס לתוקף ב-1 במאי 2010.
 
הטלטלה ומשבר האשראי אשר פקדו את השווקים הגלובליים עדיין נותנים אותותיהם בשווקים הבינלאומיים, כאשר אנו עדים לקשיים פיננסיים בקרב בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות וגופים פיננסיים מובילים אחרים בארה"ב ואירופה.
 
אחד התחומים אשר תפסו מקום מרכזי בשוק ההון הישראלי בשנים האחרונות הוא תחום המכשירים הפיננסיים הכוללים מוצרי מדדים שונים, אגרות חוב מובנות ועוד. על רקע המשבר, ובמטרה לצמצם את אי הוודאות בקרב ציבור המשקיעים, קיימת חשיבות יתרה להגברת השקיפות באמצעות דרישות גילוי שונות על מצבם הפיננסי של גופים אלה. עד כה התמודדה הרשות עם סיכונים אלה באמצעות סדרה של דרישות גילוי, שחלקן אף פורסמו והפכו למחייבות בטרם פרץ המשבר הפיננסי הבינלאומי. בין השאר, דרשה הרשות מהמנפיקים לפרסם גילוי יומי של כלל הפרמטרים הכלכליים הנדרשים להערכת שווי תעודות סל ומוצרי מדדים; לדווח את דמי הניהול האפקטיביים למשקיע בתעודות סל (אל מול השקעה ישירה בנכס הבסיס); תיאור מלא ומפורט של המדדים הנעקבים ומאפייניהם; תיאור תמציתי של עיקרי המכשיר הפיננסי בשפה פשוטה ונוחה להבנה לקורא הסביר; ועוד.
 
העובדה שמנפיקי המכשירים הפיננסיים הם חברות ייעודיות בעלות יכולות  כלכליות מוגבלות, מחייבת את הגברת הגילוי אודות עיקרי הסיכונים הגלומים בפעילותם.  בהתאם לכך, השקיפות הנדרשת מחייבת גילוי מפורט על  סיכוני השוק וסיכוני האשראי הגלומים בפעילותן של חברות אלה. סיכון האשראי לו חשוף המנפיק, בעיקר בגין השקעה בנכסים שאינם נכסי בסיס (כגון רכישת כתבי התחייבות, הפקדת מזומן בבנקים וכו') – אם יתממש - עלול להוביל את מנפיק התעודה למצב של חדלות פירעון ולאי-יכולת לעמוד בהתחייבויותיו לציבור המשקיעים. לפיכך, סיכון  האשראי ואופן ניהולו מהווים פרט חשוב למשקיע סביר השוקל רכישה או מכירה של מכשיר פיננסי.
 
באותה מידה, קיימת חשיבות בגילוי אודות החשיפה לסיכוני השוק. במקרה זה, נדרשים מנפיקי המכשירים הפיננסים בגילוי אודות סיכון השוק המתייחס לכל תעודה. זאת, בשל אופי פעילותן של חברות אלה,  אשר פועלות באמצעות התכסות בנכסים מגבים לעקיבה אחר קבוצת ניירות ערך המייצגות מדד נעקב או נכס לייחוס.
 
לכל אלה מוסיפה ההנחיה דרישה לגילוי מידע תדיר על היקף החזקות הציבור ביחס לכל מכשיר שהונפק. מידע על  סך שווי החזקות הציבור במכשירים פיננסיים הינו מידע חשוב לציבור בהערכת הסחירות של מכשירים אלו, שעשוי לסייע למשקיע לקבל החלטת השקעה מושכלת יותר, ובהערכה נכונה יותר של היקף השווי המנוהל על ידי הגוף המנפיק, הן לפני רכישת המכשיר הפיננסי והן לצורך החלטה אם להמשיך ולהחזיק בו או למוכרו.
 
בהתאם לאמור, הגילוי הנדרש בהנחיה ידווח במספר רמות:
 
- ברמת הדיווח החודשי, נדרש מנפיק המכשיר הפיננסי בגילוי אודות היקף החזקות הציבור ביחס לכל מכשיר שהנפיק. כמו כן נדרש המנפיק בגילוי שוטף אודות מקורות סיכון האשראי וסיכון השוק להם הוא חשוף.
 
- ברמת הדיווח הרבעוני, נדרש מנפיק המכשיר הפיננסי לספק, בין היתר, מידע אודות סיכוני האשראי הרלוונטיים לרבות תיאור כמותי של סיכוני אשראי אלו. בנוסף, נדרש המנפיק לתאר את סיכוני השוק הרלוונטיים, ובכלל זה תיאור אודות פילוח סוגי נכסים המגבים, מבחני רגישות כתוצאה משינויים בגורמי השוק.  וערך שווי הוגן בסיכון (VaR) ביחס לכל מכשיר פיננסי בנפרד.
 
- ברמת הדיווח השנתי, נדרש המנפיק בנוסף לגילוי נרחב אודות סיכוני האשראי הרלוונטיים, לרבות פירוט מידע איכותי אודות מדיניות ניהול סיכוני האשראי ומידע אודות סיכון האשראי הגלום בגופים אליהם הוא חשוף.
 
בנוסף על כל הדיווחים לעיל, במצבים כגון שינוי במדיניות ניהול סיכון האשראי של החברה או חשיפה בפועל של החברה למקור סיכון אשראי חדש אשר אינו תאגיד בנקאי מדווח – ידרשו המנפיקים לפרסם דיווח מיידי.
 
לצפייה בנוסח ההנחיה המלא - לחץ כאן
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים