כניסה

רשות ני"ע פרסמה את הצעת חוק המתווכים בהשקעות, שיחליף את חוק הייעוץ ויסדיר את פעילותם של מתווכים נוספים
22/08/2010
במסגרת החוק החדש תוקם מועצה לפיקוח על המתווכים בהשקעות, בהם יועצי השקעות, משווקי השקעות, מנהלי תיקי השקעות, אנליסטים, ברוקרים, דילרים והעוסקים בשירותי משמורת של ניירות ערך - שעליה תפקח הרשות
 
רשות ניירות ערך פרסמה היום את נוסח הצעת חוק המתווכים בהשקעות. חוק זה, שיחליף את חוק הייעוץ הקיים, יסדיר את כלל הפעילות של המתווכים בשוק ההון בישראל (למעט פעילות שאינה מפוקחת על ידי הרשות) ויביא להקמת מועצה בה יהיו שותפים גם נציגים מתוך התעשייה עצמה, והיא שתסדיר ותפקח על פעילותם של המתווכים. במסגרת זו יפוקחו גם הברוקרים, הדילרים והעוסקים בשירותי משמורת של ניירות ערך ונכסים פיננסים, שכיום פעילותם אינה מוסדרת ואינה מפוקחת על ידי הרשות.
 
רקע
 
מאז נכנס לתוקפו חוק הייעוץ ב-1995, שוק ההון גדל והתפתח והשינויים המבניים שנעשו בעקבות ועדת בכר גרמו להפיכת בעלי הרשיון לגורם משמעותי ביותר בתפקוד השוק. כמו כן, האופי הגלובאלי של השירותים בתחום התיווך בהשקעות הביא לכך שיש צורך להתאים את החקיקה המקומית להסדרים הקיימים במדינות אחרות.
 
חוק הייעוץ  אינו מסדיר תיווך בהשקעות שאין בצידו הפעלת שיקול דעת בבחירת ניירות הערך או הנכסים הפיננסיים נשוא העסקה המוצעת, או תוך הפעלת שיקול דעת בהיקף מצומצם יותר, היינו עיסוק בביצוע עסקאות עבור אחר (ברוקראז') וכן ביצוע עסקאות עבור לקוח מול הנוסטרו של המתווך(פעילות כדילר).
 
מלבד זאת, התעוררו במהלך השנים בעיות שונות ביישום הוראות חוק הייעוץ. החוק אמנם מסדיר את העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, אך אינו קובע אבחנות בין סוגים שונים של שירותים הנכללים בגדר כל אחד מהעיסוקים האלה ומחיל את אותן הוראות לגבי העיסוקים השונים.  כך למשל,  "ייעוץ השקעות"  כולל הן פעילות שניתן להגדירה כ"ייעוץ אישי" (דהיינו ייעוץ השקעות "קלאסי" בו יועץ השקעות נותן ייעוץ ללקוח מסוים ביחס להשקעותיו), והן "ייעוץ כללי", (ייעוץ אחיד הניתן למספר רב של אנשים או אף למספר בלתי ידוע של אנשים, למשל באמצעות כתיבת עבודות אנליזה). התייחסות זהה  לסוגי הפעילויות השונות, ללא יצירת כל אבחנה ביניהן, יוצרת מצב בלתי סביר בו הוראות חוק זהות מוטלות על פעילויות שונות בתכלית, כאשר חלק מההוראות הינן בלתי ישימות בסוגי פעילויות מסוימים.
 
מטרתו של החוק החדש לתקן ולשנות חלק מן ההסדרים הקיימים בנוגע ליועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות - וגם להרחיב את תחולתו כלפי מתווכים נוספים בתחום ההשקעות.
 
יחד עם הסדרת פעילותם של המתווכים, היא מציעה גם להניח תשתית משפטית להקמת מועצה מפקחת, אשר יהיו שותפים בה גם נציגים מתוך התעשייה עצמה ואשר תסדיר ותפקח על פעילותם של המתווכים. המועצה תפוקח על ידי הרשות ופעילותה תמומן מאגרות שישולמו על ידי חבריה.
 
השינויים המבניים של השנים האחרונות הביאו לכך שמעורבותם וחשיבותם של בעלי הרישיון בפעילות היום-יומית בשוק ההון גדלה מאוד. גם מספרם של בעלי הרישיון גדל בצורה משמעותית. על מנת להסדיר ולפקח כראוי על כל בעלי הרישיון (ובהמשך גם על המתווכים הנוספים, כפי שמוצע), הרשות תידרש להשקיע כוח אדם ומשאבים רבים, מעבר לקיים היום. ניתן אמנם לעשות זאת על ידי קבלת תקנים נוספים לסגל הרשות, אך יעילות כלכלית יחד עם היתרונות המפורטים להלן, הביאו את סגל הרשות להכרה שמגוון רחב של פעילויות הסדרה ופיקוח ראוי שיתבצעו על ידי מועצה בה יהיו שותפים גם גורמים מתוך התעשייה (בדומה לארגוןFINRA האמריקאי) המועצה תהנה מגמישות גבוהה לצורך הסדרת הפעילים המפוקחים על ידה ומאפשרות להגיב להתפתחויות בשוק ובתעשייה בזמני תגובה קצרים.
 
עיקרי הצעת החוק
 
1. תחולה
 
החוק יוחל על כלל המתווכים בהשקעות שעליהם מפקחת הרשות: יועצי השקעות, משווקי השקעות, מנהלי תיקי השקעות, אנליסטים, ברוקרים, דילרים והעוסקים בשירותי משמורת של ניירות ערך, כאשר לגבי פעילותם של הבנקים בשלושת התחומים האחרונים, תהיה למפקח על הבנקים סמכות דומה לסמכות יו"ר הרשות. לפי הצעת הרשות, החוק יחול על כלל המתווכים העוסקים בתיווך ב"נכסים", הכוללים ניירות ערך במשמעות הרחבה וכן "מוצרים פיננסיים", דהיינו יחידות של קרנות נאמנות, מוצרים מובנים, אופציות וחוזים עתידיים. שר האוצר יוסמך לקבוע בעתיד נכסים פיננסים נוספים אשר החוק יוחל לגבי תיווך בהם. בהכללת העוסקים במשמורת ניירות ערך יש יישום ראשון של המלצות דו"ח הוועדה הבין-משרדית לבחינת שוק הקסטודי בישראל, אשר פורסם בתחילת חודש זה.
 
2. מועצה לפיקוח על המתווכים הפיננסיים
 
הרשות מציעה לקבוע, כי למעט יועצי השקעות ומשווקי השקעות העוסקים בייעוץ אישי, ואשר יהיו עדיין חייבים ברישוי פרטני, יתר המתווכים בהשקעות יהיו חייבים לפעול באמצעות תאגיד, כך שהפיקוח על היחידים העוסקים בתיווך בהשקעות ייעשה על ידי פיקוח של התאגידים על המועסקים בהם. 
 
על כל התאגידים העוסקים ב"תיווך בהשקעות" תחול חובת חברות במועצה. חברות זו, אשר תהיה תנאי לעיסוק, תחליף את חובת הרישוי הקיימת היום בחוק הייעוץ. חובת החברות תחול באופן שוויוני לגבי כל סוגי התיווך ועל כל המבקשים לעסוק בעיסוקים אלה, כולל בנקים המספקים שירותי ייעוץ השקעות. כל מתווך המבקש להצטרף כחבר במועצה יחויב להגדיר מראש באיזה סוג או סוגי תיווך הוא מבקש לעסוק וקבלת התאגיד כחבר במועצה תהיה לפי סוג התיווך המבוקש.
 
על התאגיד המבקש להיות חבר במועצה יהיה לעמוד בתנאים שיבטיחו יושרה, הבטחת הבנה פיננסית ומתן כרית ביטחון ללקוחות. כך למשל יחויבו המתווכים להחזיק בנכסים שתכליתם הבטחת היציבות הכלכלית של החבר לאור מאפייני פעילותו, כמו הון עצמי מזערי, עריכת ביטוח לכיסוי תביעות ונזקים הנגרמים ללקוחות, ערבות בנקאית ועוד. כן יחויבו המתווכים בתנאים שיבטיחו התאמה מקצועית-ארגונית, שמשמעותם היכולת להעניק את השירותים כנדרש בחוק מבחינת איכות השירות, האמצעים (טכנולוגיים ואחרים), כוח האדם הנדרש, קביעת נהלים לממשל תאגידי, הקמת מערך בקרה פנימי ובניית תוכנית אכיפה פנימית.
 
ההסדר המוצע אינו מתעלם מניגודי העניינים המובנים שיוצר הסדר שיש בו משום הסדרה עצמית. ניגודי עניינים, הנובעים מכך שמחד הארגון אמון על אכיפת דיני ניירות הערך ומאידך הפועלים בו, הם חלק מהשוק ומייצגים אותו, וכן ניגודי העניינים בין כל אחד מהנציגים לבין הנציגים אחרים עימם הוא נמצא בתחרות. ההצעה מבקשת למזער ניגודי עניינים אלה, בין היתר על ידי קביעת מבנה מועצה המורכב גם מנציגים בלתי תלויים וכן בקביעת תפקידים אותם יכולים לבצע רק נציגים אלה. בנוסף, מוצע כי המועצה תמצא בפיקוח הדוק של הרשות, אשר תהייה אחראית על שמירת האיזון הראוי בין האינטרסים של המועצה כמפקחת על החברים ובעלי הרישיון ובין האינטרסים של התעשייה החברה בה. הרשות אינה "יוצאת מהתמונה" בפיקוח על המתווכים, אלא שהיא תעסוק בעיקר בפיקוח על עבודת המועצה עצמה, ואילו המועצה תבצע את מרבית הפיקוח על חבריה ועל בעלי הרישיון. פיקוח הרשות על המועצה יתבטא, בין היתר, בכך שיו"ר הרשות ימנה את יו"ר המועצה ואת נציגיה הבלתי תלויים, ויאשר את מינויים של יתר הנציגים. כמו כן, הרשות תאשר כל שנה את תקציב המועצה, את התקנון והכללים שהיא מפרסמת ותשמש כערכאת ערעור לחברים ובעלי רישיון נגדם ינקטו הליכי אכיפה על ידי המועצה.
 
3. הקמת המועצה
 
לפי הצעת החוק, המועצה תורכב מיושב ראש שימונה על ידי הרשות לתקופה קצובה, יהיה בלתי תלוי ויועסק במשרה מלאה. אליו יתווספו עוד שמונה נציגים, נציגים בלתי תלויים ונציגים מהתעשייה. מספר הנציגים הבלתי תלויים, שיבחרו על ידי יושב ראש הרשות ויושב ראש המועצה, יהיה זהה למספר הנציגים מהתעשייה, שבחירתם תאושר על ידי יושב ראש הרשות ויושב ראש המועצה. כל אחד מארבעת הנציגים מהתעשייה ייצג סוג של מתווך בהשקעות, באופן הבא: נציג של חברי הבורסה שאינם בנקים, נציג של התאגידים הבנקאיים העוסקים בייעוץ השקעות, נציג של מנהלי תיקים, יועצי ההשקעות ומשווקי ההשקעות שאינם קשורים לתאגיד בנקאי או לחברי בורסה שאינם תאגיד בנקאי, וכן נציג נוסף של יתר סוגי המתווכים.
 
תפקידי המועצה, יהיו בין היתר:
 
1) חקיקה וקביעת כללים, לרבות התקנת תקנון בו ייקבעו כללים לניהול תקין והוגן של מועצה; קביעת כללים בנוגע לתנאים לחברות ולקבלת רישיון; וקביעת כללים בנוגע לקביעת כללי ההתנהגות מול הלקוחות; וקביעת כללים בכל התחומים הנוגעים לפעילותם של המתווכים בהשקעות ושל מתמחים, לרבות כללי אתיקה מקצועית וכללים בעניין חובותיהם וזכויותיהם בקשר למילוי תפקידיהם המקצועיים.
 
2) קבלת תאגידים העוסקים בתיווך בהשקעות כחברים במועצה ורישוי היחידים העוסקים בייעוץ השקעות אישי, בשיווק השקעות אישי ובניהול תיקי השקעות.  פעילות זו כוללת בין היתר עריכת בחינות רישוי, אישור ופיקוח על התמחויות, בחינת עמידה בתנאים לצורך קבלת רישיון ובחינה של מהימנותם של מבקשי הרישיון.
 
3) פיקוח על חוקיות פעילותם של המתווכים בהשקעות, לרבות באמצעות ביקורות ובירור תלונות של לקוחות וטיפול בתלונות של לקוחות.
 
4) אכיפה – קיום הליכים אכיפתיים כנגד המתווכים  בהשקעות.
 
5) המועצה תשמש גם כגוף בורר בעניינים הנוגעים לסכסוכים בין חברים או בין חברים ובעלי רישיון לבין לקוחותיהם.
 
כמו כן, המועצה תהייה רשאית, באישור הרשות, לעסוק בפעילויות נוספות התואמות את תכליתה, כולל פעולה  לשם הגנה על ענייניהם המקצועיים של חברי המועצה.
 
לרשות תהיה סמכות מקבילה לסמכויות המועצה בתחומים אלה:
 
1) פיקוח על החברים ובעלי הרשיון.
 
2) סמכות לקביעת הוראות מנהליות בכל הנוגע לביצועו של חוק זה, בין היתר הוראות לגבי החובות שיחולו על המתווכים.
 
3) סמכות לדון בערעורים על החלטות המועצה בעניין קבלת חברים, הענקת רישיונות ובתחום האכיפה.
 
4) סמכויות אכיפה, סמכויות אכיפה מנהליות וסמכות להטיל קנסות אזרחיים.
 
כמו כן, לרשות תהייה סמכות לאשר, לבטל או לשנות את כלליה של המועצה, לאשר את תקנון המועצה, ולהורות למועצה כיצד לפעול במקרים בהם נהגה באופן שאינו תואם את תכליתה, את תקנונה או את כלליה. בנוסף, הרשות רשאית להציב נציג מטעמה בישיבות של המועצה ושל ועדותיה.
 
חובות המתווכים כלפי הרשות, הלקוחות והציבור
 
הרשות מציעה לקבוע בחוק חובות בסיסיות וכללי התנהגות שיחולו על כלל המתווכים בהשקעות. למשל, חובת אמון והוגנות כלפי הלקוחות והחובה למתן מידע הוגן, בהיר ולא מטעה. ההסדרה המפורטת שתחול באופן ספציפי לגבי כל אחד מהעיסוקים תקבע במסגרת התקנות. כך למשל, לגבי יועצי השקעות ומנהלי תיק השקעות, ייקבעו הוראות הדומות להסדרים הקבועים היום בחוק. לגבי הברוקרים תקבע בין השאר, תקבע חובת ביצוע העסקה הטובה ביותר (best execution) והתאמת השירות לצורכי הלקוח . נושא התמריצים המותרים ייקבע גם הוא בהתאם לכל סוג עיסוק.
 
השוואה בין סמכויות המועצה לבין סמכויות הרשות

 

 סמכות המועצהסמכות הרשות
סמכויות חקיקה ותקינה​ ​ ​ ​ ​קביעת תקנון בו ייקבעו כללים לניהול תקין והוגן של מועצה.​ ​אישור התקנון.​
 קביעת הוראות הנוגעות לעניין דרכי פעילותה וניהולה של המועצה ושל חבריה כדי להבטיח את ניהולה התקין של המועצה ואת השמירה על עניינם של ציבור המשקיעים בנכסים.​
קביעת כללי כשירות של התאגידים המבקשים חברות והיחידים המבקשים רישיון.​אישור, ביטול או שינוי כללי המועצה.​ ​
קביעת כללים בכל התחומים הנוגעים לפעילותם של מתווכי השקעות, לרבות כללי אתיקה מקצועית וכללים בעניין חובותיהם וזכויותיהם בקשר למילוי תפקידיהם המקצועיים.​
 סמכות שיורית לקביעת הוראות מנהליות בכל הנוגע לביצועו של החוק, לרבות קביעת הוראות לעניין חובותיהם של מתווכי השקעות כלפי לקוחותיהם וכלפי הציבור, ככל שאלה אינם מוסדרים לפי החוק.​
סמכויות בנושא רישוי​ ​ ​ישום ובחינת מתמחים.​רשאית להורות למועצה לשנות את החלטתה בעניין קבלת חברים והענקת רישיונות, אם ההחלטה אינה עולה בקנה אחד עם מטרות המועצה.​ ​ ​
קבלת תאגידים העוסקים בתיווך בהשקעות כחברים במועצה.​
הענקת רישיונות ליחידים המבקשים לעסוק בייעוץ השקעות פרטני, בשיווק השקעות פרטני ובניהול תיקי השקעות.​
סמכויות בנושא פיקוח​ ​ ​ ​​ ​ ​פיקוח על המועצה.​
סמכות להורות למועצה על דרך הפעולה הראויה כאשר היא פועלת בניגוד להוראות תקנונה או בדרך אחרת שיש בה משום פגיעה בניהולה התקין וההוגן.​
נציג הרשות רשאי להיות נוכח בישיבות של המועצה ושל ועדותיה.​
פיקוח על פעילותם של המתווכים בהשקעות.​ פיקוח על פעילותם של המתווכים בהשקעות.​
סמכויות בנושא אכיפה​ ​ ​ ​ועדת אכיפה פנימית המוסמכת לדון בהפרות של המתווכים בהשקעות/​ ​ ​ערכאת ערעור על החלטות שניתנו על ידי ועדת האכיפה הפנימית.​
הליכי אכיפה מנהלית בגין הפרות שיפורטו בחוק.​
סמכות להטיל עיצומים כספיים בגין הפרות שיפורטו בחוק.​
רשאית לשמש כגוף בורר בעניינים הנוגעים לסכסוכים בין החברים ולסכסוכים בין חברים ובעלי הרישיון לבין לקוחותיהם או להסמיך גוף בורר מטעמה.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים