כניסה

רשות ניירות ערך מציעה לחייב את מנהלי הקרנות לקבוע ולפרסם את מדיניות בחירת ההשקעות בקרן ואופן ניהולן
28/07/2010
מנהל הקרן יידרש לפרט בתשקיף את התהליכים, המידע והשיקולים המנחים עליהם יסתמך ואותם יישם בבחירת השקעות הקרנות שבניהולו ובאופן בו ינהל השקעות אלה
 
רשות ניירות ערך מפרסמת היום הצעה להטיל חובה על מנהל קרן לקבוע מדיניות לבחירת השקעות הקרן ואופן ניהולן. זאת, לצד מדיניות ההשקעות של הקרן, הקובעת את סוגי הנכסים שבהם משקיעה הקרן ואת שיעוריהם המרביים. במסגרת זו יהיה על מנהל הקרן לקבוע כללים להסדרת תהליכי קבלת ההחלטות בבחירת ההשקעות וניהולן
 
הסדרת תהליך קבלת החלטות השקעה והמידע הנוגע לתהליך זה, מיועדת לתרום לקביעת אמות מידה נאותות להתנהלות תקינה ואיכותית בענף. זאת, משום שמנהלי קרנות הנאמנות חייבים חובות נאמנות וזהירות כלפי הציבור שאת כספו הם מנהלים. הסדרת החובה לקביעת מדיניות בחירת ההשקעות בקרן ואופן ניהולן, כמו גם השקיפות שתינתן לאופן יישומה בפועל, מטרתם ליצור משמעת שוק ולחזק את מנגנוני הפיקוח העצמי של מנהלי הקרנות
 
הוראת הרשות קובעת כי "מנהל קרן יקבע כללים, דרך כלל או לסוגי קרנות שבניהולו, המסדירים את בחירת ההשקעות ואופן ניהולן". בין השאר, נוגעים כללים אלה לנושאים הבאים:
 
א.  התהליכים שיתקיימו בעת בחירת ההשקעות ובמהלך ניהולן השוטף ובעלי התפקידים שיהיו מעורבים בכל תהליך, אשר יאשרו, ילוו ויבקרו כל החלטת השקעה, בשים לב, בין היתר, להבחנה בין עסקאות בשוק הראשוני לעסקאות במסגרת המסחר בשוק המשני, לנסיבות ביצוע העסקה, פוטנציאל ניגוד העניינים הגלום בה, מהותיותה ומאפייניהם הייחודיים והכלליים של הנכסים הנכללים בה;
 
ב. המסמכים והמידע עליהם יסתמך בכל תהליך, ובתוך כך התייחסות למקרים מיוחדים או לנסיבות מיוחדות בהם יידרשו מסמכים ובקרות נוספות טרם ביצועה של החלטת השקעה;
 
ג. השיקולים המנחים בבחירת ההשקעות ואופן ניהולן לרבות לעניין נטילת סיכונים שונים הכרוכים בהשקעה בנכסים כדוגמת סיכוני אשראי, סחירות נמוכה, תניות חוזיות, אמות מידה פיננסיות, ממשל תאגידי וכיו"ב ולעניין היחס שבין הסיכונים כאמור לתשואה המצופה מהנכסים והתהליכים שמיועדים לנהל סיכונים אלה באופן אחראי המותאם למאפייני הקרן בה מושקעים הנכסים;
 
ד. אופן ההתנהלות במסגרת הליכים מול מנפיקים כדוגמת גיבוש הסדר חוב, שינוי תנאי ניירות ערך ועוד.
 
כאמור, כל מנהל קרן יחויב לפרסם את הכללים שקבע במסגרת תשקיפי הקרנות שבניהולו.
 
ההוראה פורסמה באתר הרשות לתגובות הציבור. היא תיכנס לתוקף מחייב 120 יום מיום פרסום ההודעה בדבר פרסומה ברשומות.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים